Nu tar vi ytterligare steg i arbetet mot sexuella trakasserier

#metoo och den rörelse som uppstod var en väckarklocka för många. Det är snart två år sedan arbetet mot sexuella trakasserier tog fart – även om mycket ännu återstår. Centralt och lokalt kan vi ta ytterligare steg i arbetet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) redovisade 2017-2018 en granskning av samtliga kommuner och regioner med fokus på rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Resultatet var nedslående. Av totalt 310 arbetsgivare hade 238 brister i sina riktlinjer och 274 brast i sina rutiner. Här kan du läsa mer om DOs granskning

Materialet som DO samlade in från arbetsgivarna har Akademikerförbundet SSR begärt ut och gått igenom för att kartlägga ytterligare. Med hjälp av två personalvetarstudenter vid Karlstad universitet har en studie genomförts och kartläggningen kan nu presenteras – i form av två kartor, en sammanställning och en uppsats.

Grönt, gult, rött – förklaring av kartorna

Kartorna visar resultatet av DOs tillsyn där grönt betyder att arbetsgivarens dokument rörande rutiner och riktlinjer är helt godkända, medan gult visar på brister i endera rutiner eller riktlinjer och rött är brister i båda delarna. Det är en karta för kommuner och en karta för regioner. Översikten fungerar också bra för den som är intresserad av hur det ligger till i närområdet.  

Sammantaget ska det här fungera som ett underlag för förbundets förtroendevalda ute i kommuner och regioner att arbeta vidare med under hösten 2019 och våren 2020. Kartorna som tagits fram bygger på den granskning som DO genomförde hösten 2018. Det pågår just nu en uppföljning av de arbetsgivare som fick anmärkningar i första omgången och förhoppningen är att kartan ska bli grönare med tiden. Det är i dagsläget oklart när DO väntas släppa informationen om den uppföljande granskningen. Vi kan inte sitta stilla och bara vänta. 

Enligt Diskrimineringslagen skall arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering, där de granskade rutinerna och riktlinjerna ingår, samverkas. Enligt vår erfarenhet har många arbetsgivare brustit i att samverka såväl arbetet med aktiva åtgärder som resultatet av den granskning DO har genomfört. 

Gå vidare lokalt 

Du som är förtroendevald i en kommun eller region uppmanas nu ta upp frågan om hur ni lokalt kan ta den här frågan vidare. Först i samverkan med arbetsgivaren – men även med hjälp av förbundet centralt. 

 1. Se till att punkten/resultatet av tillsynen av just er arbetsgivare kommer upp på styrelsens agenda. 

 1. Begär ut arbetsgivarens svar till DO och DOs tillsynsbeslut.  

 1. Ta upp det nu gällande resultatet i samverkan, begär att få ta del av hur det arbetet fortskrider och lägg upp en tidsplan för hur rutinerna och riktlinjerna ska uppdateras, göras mer kända och bli mer levande i er organisation.  

På den här länken finns mer material och underlag för yrkanden och även ställningstaganden som Akademikerförbundet SSR tagit med utgångspunkt i metoo-rörelsen. 

Avslutningsvis: Tre tips

Tre tips för att synliggöra arbetet mot sexuella trakasserier och för att ta ytterligare steg i arbetet på din arbetsplats:

 1. Utbildning
  Se till att chefer, medarbetare, fackligt förtroendevalda och skyddsombud årligen får utbildning i organisationens riktlinjer kring kränkande särbehandling och trakasserier. Här ingår också information om hur en anmälan görs och omhändertas i organisationen. 
 2. Riktlinjerna
  Uppdatera och informera om riktlinjerna mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Informera samtidigt samtliga medarbetare (inklusive trainee, praktikanter, inhyrd personal etc.) om vad dessa riktlinjer innebär. 
 3. Bemötande
  Låt det inte stanna vid dokument i en pärm eller en länk på intranätet. Involvera medarbetare i diskussioner om hur ni tillsammans vill och ska bemöta varandra på arbetsplatsen.