Förtroendevald i distriktsföreningen

Som styrelseledamot i distriktsstyrelsen stödjer du förbundets arbete med opinionsbildning, politisk påverkan och medlemskommunikation. Distriktsföreningarna har också en viktig demokratisk funktion – de utgör valkretsar och det är här kongressombuden ska utses. Medlemmarna på årsmötet väljer kongressombud och blir det du så företräder du dem i förbundets högsta beslutande organ - Kongressen - som hålles vart tredje år.

Kvinna med självförtroende står i mitten av en korridor.

Alla medlemmar, utom studenterna och de som arbetar utomlands, tillhör någon av våra 27 distriktsföreningar.  Medlemsantalet i distrikten varierar stort. Från drygt 7 000 i Skåne till strax under 300 på Gotland. Skillnaderna i storlek påverkar naturligtvis i viss mån styrelsearbetet och förutsättningarna för ditt arbete som styrelseledamot, men i grunden handlar det om att du ska stärka medlemmarnas och förbundets möjligheter till inflytande och påverkan. 

 • Distriktsföreningarna arbetar med opinionsbildning, påverkan och medlemskommunikation. I påverkansarbetet följer föreningen de riktlinjer, strategier och policy som förbundet antagit på central nivå, det vill säga genom kongressen, förbundsstyrelsen och förbundsordföranden. Här är några exempel på vad du som ledamot i en distriktsföreningsstyrelse kan ha för uppgifter:

  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar och andra aktiviteter.
  • Kalla till medlemsmöten och upprätta kommunikationskanaler med medlemmarna för att informera om förbundets arbete med opinions- och påverkansfrågor. Om du har behörighet att se medlemsuppgifter så hittar du föreningens medlemmar och mailsystemet på sidan Mina förtroendeuppdrag.
  • Alla Distriktsföreningar har egen e-postadress o kan genom denna mejla ut inbjudningar eller brev till distriktets medlemmar o förtroendevalda, ta emot anmälningar, använda Teams för digitala års- o styrelsemöten. Kontakta organisationssekreteraren för inloggningsuppgifter.
  • Skriva och skicka in debattartiklar till lokala och regionala medier (ta hjälp av förbundets presstjänst).
  • Stödja förbundet i arbetet med olika kampanjer.
  • Synas och verka i sociala medier.
  • Hålla kontakt med förbundsstyrelsen (en särskild ansvarsuppdelning finns inom förbundsstyrelsen där varje ledamot ansvarar för kontakterna med ett par distriktsföreningar).
  • Delta vid Nätverksträffar i distriktet för att informera lokala fackliga företrädare om Distriktsföreningens verksamhet. Kontakta Regionombudet som håller i Nätverksträffarna.
 • I normalstadgarna för distriktsföreningarna finns inget fast angivet antal för hur många ledamöter en styrelse bör ha eller hur ofta de ska hålla möten. Däremot finns en särskild paragraf om att mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför. En enkätundersökning (november 2014) visar att en genomsnittlig distriktsföreningsstyrelse har 6,5 ordinarie ledamöter och håller 6,3 möten per år.

 • Distriktsföreningarna ska enligt normalstadgarna hålla sina årsmöten under sista kvartalet varje år. Alla medlemmar har rätt att delta och rösta fram ny styrelse för den kommande mandatperioden. Valberedningarna tar emot nomineringar, intervjuar kandidater och lägger fram förslag på ordförande och ledamöter till årsmötet.

  Kombinera gärna årsmötet med en lockande medlemsaktivitet som vänder sig till alla medlemsgrupper. Bjud gärna in er kontaktperson från Förbundsstyrelsen.

  Tänk på att det även går att hålla årsmöten via länk så att fler kan vara med!

 • Om du och dina ledamotskollegor i distriktsstyrelsen vill anordna någon medlemsaktivitet, till exempel i samband med årsmötet, så ger vi er ekonomiskt och praktiskt stöd. Det kan till exempel handla om att ni vill ta in föredragshållare eller debattörer, kanske bjuda medlemmarna på fika eller lunch. När du ansöker om pengar till en aktivitet är det bra om du är ute i god tid. Skicka din ansökan till forening@akademssr.se och beskriv vad ni i din förening vill uppnå med den. Tänk på att aktiviteten ska vara medlemsvårdande, rekryterande och ha arbetslivsinriktning. Ange ungefär hur många du tror kan tänkas komma. Så länge nivån på utgifterna ligger inom ramen för vanligt lunchpris brukar vi godkänna ansökningarna, men avvakta ändå klartecken från oss innan du går vidare med att beställa.

 • Kontaktperson för dig som har ett styrelseuppdrag i någon av våra distriktsföreningar är organisationssekreterare Mona Anderson, som nås på nummer 0706 174480 eller på mejl.

  Så snart ni i din förening bestämt datum för årsmöte, meddela Mona om ni har behov av styrelseutbildning eller om ni planerar någon aktivitet.
  För frågor om Distriktsföreningens budget eller kostnader vid aktiviteter kontaktar ni forening@akademssr.se