Akademikern

Klart avtal för Trossamfund och Ekumeniska organisationer

Sedd av 15

Avtal. Nu är 2017 års avtalsrörelse på avtalsområdet Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska organisationer (TEO) klar.

Senast ändrad 10:31, 11 Okt 2017

Här kommer en kort sammanfattning av de viktigaste nyheterna i avtalet. I bilagan finns förhandlingsprotokollet med bilagor.

Löneavtalet

  • Avtalsperioden är tre år och gäller under tiden 2017-10-01 - 2020-09-30. Det sista året kan sägas upp under förutsättning att avtalen för märkessättande förbund inom industrin sagts upp. 
  • Löneökningsutrymmet är lägst 2,2 % per 2017-10-01, lägst 2,0 % per 2018-10-01 och lägst 2,3 % per 2019-10-01.

Allmänna anställningsvillkor

  • Under regeln om arbetstid har det införts en anmärkning om att friskvård bör stimuleras. 
  • I regeln om förtroendearbetstid har ett ”bör” ändrats till ett ”ska” när det gäller kvartalsvisa avstämningar av arbetstid och ledighet.
  • Kvalifikationstiden för föräldralön har minskats till sex månader. Kvalifikationstiden beräknas även i fortsättningen genom att både tid hos arbetsgivaren och tid hos annan arbetsgivare inom avtalsområdet räknas med.
  • Regeln om ledighet med lön har moderniserats ytterligare genom att uppräkningen av anhöriga har utökats och anges som exempel samt att en anmärkning om riktlinjer lagts till.  
up 27