Skriv en motion till kongressen

Alla medlemmar, föreningar och råd har möjlighet att påverka förbundets inriktning och verksamhet genom att skriva motioner till kongressen.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till kongressen. Motioner kan skrivas av förbundets medlemmar, distriktsföreningar, lokalföreningar och råd. För att en motion ska kunna behandlas på kongressen 2024 måste den ha kommit in till kansliet senast den 31 januari 2024. 

Vad händer med motionerna?

Motionerna besvaras först av förbundsstyrelsen, sedan behandlas förbundsstyrelsens svar av kongressen. Kongressens beslut avgör om förslaget blir ett uppdrag för förbundet.

Vem kan skriva en motion?

Du kan skriva själv eller tillsammans med andra enskilda medlemmar. Lokalföreningar och/eller distriktsföreningar kan också skriva motioner, ensamma eller tillsammans med andra föreningar. 

Vart ska jag skicka min motion?

Motioner skickas helst per mail till catherine.ahlin-wigardt@akademssr.se. Du får också skicka den per post, men vår hantering underlättas rejält om vi får den digitalt. Om du ändå postar, posta till: Akademikerförbundet SSR, att Catherine Ahlin Wigardt, Box 12800, 112 96 Stockholm.

Deadline?

Senast den 31 januari 2024 måste motionen ha kommit in till förbundet. 

Hur skriver jag en motion?

Enkelt. Här är en checklista för en riktigt bra motion.

1. Börja med en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. Håll den kort, informativ och tydlig.
2. Fortsätt med bakgrund, frågeställningar och resonemang. Försök få med följande punkter. 
– Vad är anledningen till att motionen behövs?
– Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
– Beskriv gärna både möjligheter och hinder.
– Slutsats: Vad skulle du vilja åstadkomma genom ditt förslag?
3. Yrkande: Yrkandet är ditt förslag till beslut. Yrkandet ska formuleras i en eller flera ”att-satser”.
4. Avsluta med namn och datum.

 

Exempel:

Motion till Akademikerförbundet SSRs kongress om bättre kompensation för investering i akademisk utbildning

Saco har i sin undersökning om livslöner visat att över 40 procent av de högskoleutbildningar som ingår i studien lönar sig sämre jämfört med en gymnasieutbildning. De som går en sådan utbildning, bl a socionomer, kan förvänta sig en ekonomisk förlust över livet. Arbetsgivare som använder sig av könsneutrala arbetsvärderingssystem brukar komma fram till att typiskt sett kvinnodominerade akademikergrupper ligger lönemässigt lägre än mansdominerade yrkesgrupper som inte kräver högskoleutbildning. Den dåliga löneutvecklingen för många akademiker innebär problem när det gäller att attrahera unga människor att vilja söka sig till högskolan. Detta samtidigt som utmaningarna att rekrytera till akademikeryrken ökar på grund av pensionsavgångar. 

För att råda bot på ovanstående problem yrkar vi att kongressen beslutar:

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i kommande avtalsförhandlingar kraftfullt driva frågan om speciella lönesatsningar för akademiker samt

att förbundsstyrelsen verkar för att arbetsgivare genomför könsneutral arbetsvärdering.

datum
Regionföreningen i X-län

Vad säger stadgarna

§8 MOTIONER

Medlem, förening och råd kan avge skriftlig motion till kongressen. Motionen ska inkomma till förbundskansliet senast den 31 januari, år som ordinarie kongress hålls. Om det skiljer mindre än tre månader mellan den 31 januari och kongresstidpunkten gäller dock att motioner ska vara inkomna minst tre månader innan kongressen.

Förbundsstyrelsen ska yttra sig över varje motion och yttrande ska utsändas snarast möjligt, dock senast sex veckor innan kongressen.