Så fungerar det

Hur gör du för att vinna Personalvetar-SM? Vinnarlaget utses baserat på muntliga presentationer av en arbetsdags intensivt och kreativt lagarbete.

Boende och resor bekostas i förekommande fall i förväg av Akademikerförbundet SSR och bokas av tävlande via arrangörens resebyrå. Akademikerförbundet SSR står endast för kostnader för resor som bokas enligt arrangörens instruktioner via resebyrån.

Endast studerande inom personalvetenskapliga program eller motsvarande kan medverka som tävlande. Tävlande får inte medverka i tävlingen om man på något avgörande sätt har en nära relation med, släktskap till eller på annat sätt sedan tidigare har en relation till representanten för uppdragsgivare eller jurymedlem som kan inverka på juryns bedömning av tävlanden. Det är tävlandens skyldighet att informera projektledaren om så är fallet. 

Under tävlingen har de tävlande ett begränsat antal timmar på sig från det att man fått frågeställningen för att ta fram sina förslag på lösningar. Det är, om inget annat anges, tillåtet att använda datorer, internet och andra tillgängliga hjälpmedel. Det är även tillåtet att i presentationer av lösningar utgå från liknande fall och tillämpa och anpassa till aktuellt område eller case-organisation förutsatt att de tävlande informerar om det eller de fall laget utgår ifrån.

Vi rekommenderar att utnyttja egna datorer i möjligaste utsträckning. Lånedatorer finns tillgängliga under final endast om man inte har minst en dator att använda sig av i gruppen. Varje lag tilldelas egen arbetsplats. Allt material om uppdragsorganisationen som tävlande bedöms vara i behov av för att genomföra uppdraget delges teamen på plats under tävlingsdagarna. Lösningen ska presenteras muntligen inför jury, med stöd av powerpoint.

Hur utses vinnarna? 

Vinnarlaget utses inte av arrangören utan av uppdragsgivaren tillsammans med juryn, baserat på teamens muntliga presentationer av sina lösningar på givet uppdrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Jury och uppdragsgivare tar ställning till de tävlandes bidrag med stöd av följande kriterier: 

Problemförståelse. Teamet har visat förståelse för uppdraget.
Resurser. Teamet har realistiskt och optimalt utgått från uppdragsgivarens resurser.
Korrekt. Tillämpad teori/fakta man utgått från eller presenterat är korrekt.
Realistiskt och verklighetsförankrat. De beräknade effekterna är rimliga utifrån de föreslagna åtgärderna.
Kommunikation. Teamet lyckas väl i att kommunicera sin lösning tydligt.
Omvärld. Hänsyn har tagits till uppdragsgivarens förutsättningar i omvärlden.
Sidoeffekter. Lösningen kan förväntas ge positiva bieffekter men inte negativa bieffekter för andra verksamheter och resultat.
Originalitet. Lösningen håller kreativ höjd och är ny och oprövad av uppdragsgivaren.
Hållbarhet. Lösningen påverkar det omgivande samhället positivt och är långsiktigt hållbar.
Helhet. Teamets lösning är en sammanhållen och genomtänkt helhet. Få/Inga frågetecken kvarstår.