Så fungerar det

Hur gör man för att vinna Samhällsvetar-SM? Lagens prestationer bedöms och vinnare utses baserat på muntliga presentationer av en arbetsdags intensivt och kreativt lagarbete.

Boende och resor bekostas i förekommande fall i förväg av Akademikerförbundet SSR och bokas av tävlande via arrangörens resebyrå. Akademikerförbundet SSR står endast för kostnader för resor som bokas enligt arrangörens instruktioner via resebyrån.

Endast studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen eller ämne kan medverka som tävlande. För att räknas som sådan ska man under terminen som tävlingen hålls läsa utbildning eller kurser inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet, det vill säga något av följande, liknande eller motsvarande: Samhällsvetenskap, sociologi, socialantropologi, statistik, nationalekonomi, statsvetenskap, internationella relationer, IMER, kulturgeografi, Politices Kandidatprogram. 

Tävlande får inte medverka i tävlingen om man på något avgörande sätt har en nära relation med, släktskap till eller på annat sätt sedan tidigare har en relation till representanten för uppdragsgivaren eller jurymedlem som kan inverka på juryns bedömning av tävlanden. Det är tävlandens skyldighet att informera projektledaren om så är fallet. 

Under tävlingen har de tävlande ett begränsat antal timmar på sig, från det att man fått frågeställningen för att ta fram sina lösningsförslag. Det är, om inget annat anges, tillåtet att använda datorer, internet och andra tillgängliga hjälpmedel. Det är även tillåtet att i presentationer av lösningar utgå ifrån liknande fall och tillämpa och anpassa till aktuellt område/caseorganisation, förutsatt att de tävlande informerar om det eller de fall laget utgår ifrån.

Vi rekommenderar tävlande att använda sina egna datorer i möjligaste utsträckning. Lånedatorer finns tillgängliga under final endast om man inte har minst en dator att använda sig av i gruppen. Varje team tilldelas egen arbetsplats. Allt material om uppdragsorganisationen som tävlande bedöms behöva för att kunna genomföra uppdraget delges teamen på plats under tävlingsdagarna. Lösningen ska presenteras muntligen inför jury, med stöd av powerpoint.

Hur utses vinnarna? 

Vinnarlaget utses inte av arrangören utan enbart av jury och uppdragsgivare, baserat på teamens muntliga presentationer av sina lösningar på givet uppdrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Jury och uppdragsgivare tar ställning till de tävlandes bidrag med stöd av följande kriterier: 

Ambitionsnivå. Laget har en ambitiös och tydlig målsättning vad gäller resultat och tid för genomförande. 
Resurser. Laget har realistiskt och optimalt utgått ifrån uppdragsgivarens resurser.
Korrekt. Tillämpad teori/fakta man utgått från eller presenterat är korrekt.
Realistiskt och verklighetsförankrat. De beräknade effekterna är rimliga utifrån de föreslagna åtgärderna.
Kommunikation. Laget lyckas väl och tydligt med att kommunicera sin lösning.
Omvärld. Hänsyn har tagits till uppdragsgivarens förutsättningar i omvärlden.
Sidoeffekter. Lösningen kan förväntas ge positiva bieffekter för andra verksamheter och resultat.
Originalitet. Lösningen håller kreativ höjd och är ny och oprövad av uppdragsgivaren.
Hållbarhet. Lösningen påverkar samhället positivt, miljömässigt och socialt.
Helhet. Lagets lösning är en sammanhållen helhet. Inga frågetecken kvarstår.