Programförklaring

Programförklaring för ett öppet arbetsliv

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.

Vision

Vår vision är ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts.

Uppdrag

Genom utbildning, mobilisering och påverkansarbete vill vi göra Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, till en framgångsfaktor i arbetslivet. Därför skapar vi tillsammans ett lärandeforum, där vi kraftsamlar för ett öppet arbetsliv som präglas av en helhetssyn i ett föränderligt samhälle.

Genom att få rätt person på rätt plats kan vi bättre hushålla med våra mänskliga resurser och använda all kompetens i arbetslivet.

Vilka är utmaningarna?

Arbetsmarknadens strukturer gör att stora grupper har svårt att komma in, däribland personer med olikheter i form av till exempel funktion, ålder, hälsa, sexualitet, kön eller födelseland.

Samtidigt finns i flera branscher arbetsgivare som har svårt att hitta och behålla personal samt matcha kompetens. Tyvärr drabbas många personer av långa sjukskrivningar. Vi ser en ålderspyramid där allt färre ska försörja allt fler.

Vad innebär Universell Utformning av Arbetsplatser?

På arbetsplatser som präglas av universell utformning samspelar den fysiska och sociala arbetsmiljön med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation. Dessa områden växelverkar och därigenom skapas inkluderande miljöer och processer. Det som är nödvändigt för vissa är också bra för alla.

Det handlar om att lära tillsammans och bidra till verksamhetsutveckling genom att:

  • I första hand skapa flexibla miljöer för alla – i sista hand göra individuella anpassningar.
  • dra nytta av mänsklig mångfald – istället för att orsaka likriktning.  
  • ha en helhetssyn– istället för att arbeta i stuprör.
  • se arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål– istället för att bara uppfylla formella lagkrav
  • utveckla hållbara ekonomiska, sociala och ekologiska lösningar för arbetsplatsen – istället för endast kortsiktiga satsningar.

Universell utformning av arbetsplatser bygger på att arbeta med verksamhetsutveckling, bidra till samhällsnytta och samtidigt ta tillvara på allas unika kompetenser. Modellen ger starkare förutsättningar för verksamheter att nå sina mål och därmed också öka sin konkurrenskraft.

Ta steget!

Mycket bra görs redan, men det finns mer som kan göras av fler. Vi vill tillsammans med andra skapa en arena för ett framåtsyftande lärande om universell utformning av arbetsplatser. Med ett långsiktigt förhållningssätt och ett helhetsperspektiv kan företag och organisationer skapa processer som öppnar upp arbetsplatser, bidrar till verksamhetsnytta och samtidigt utvecklar arbetslivet.

Onödiga hinder kan överbryggas så att fler potentiella medarbetare kan komma till sin rätt och bidra med sin kompetens för att nå verksamhetens mål. Forskning visar att organisationer som bejakar olikheter är mer konkurrenskraftiga och bättre förstår sin omvärld.

I slutändan vinner hela samhället när människor med olika erfarenheter möts. Innovationsförmågan ökar, arbetslöshet och sjukskrivningar minskar och konkurrenskraften ökar. 

Vi har alla mycket att lära och tillsammans skapar vi ny kunskap. Genom vårt lärandeforum erbjuder vi utbildningar, handledning och nätverk för lärande, erfarenhetsutbyte och möjlighet till gemensamt påverkansarbete.

Fakta: UUA

Universell utformning av arbetsplatsen är en vidareutveckling av begreppet ”universell utformning” i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppbyggnaden av Lärandeforum Universella Utformning av Arbetsplatser bedrivs år 2019-2022 med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) med Akademikerförbundet SSR som projektägare, tillsammans med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan.

Arbetet bygger vidare på det pilotprojekt om UUA som inleddes 2018 av delvis samma konstellation.