Framtidens socialtjänst

Socialtjänstlagen ska ses över och regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet "Framtidens socialtjänst". Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, är tjänstledig och ingår i utredningen. Förbundet kommer att vara en viktig röst i hela processen. Vill du vara med och påverka?

Här hittar du material som kan användas som underlag till egna funderingar och i diskussioner med andra. Har du synpunkter som du vill förmedla till oss? Maila dem till nysol@akademssr.se.

Välkommen att vara med i förbundets påverkansarbete i en viktig välfärdspolitisk fråga!


Några röster inför översyn av socialtjänstlagen

Klicka här för att se fler filmer.


Politik eller profession - vem kan bäst bedöma om ett barn ska placeras? 

Politikerinflytande i individärenden och professionens mandat är en fråga som förbundet tycker ska lyftas i översynen. 

Ta del av seminariet om hur andra länder i Norden har organiserat sitt beslutsfattande och lyssna till forskare, politiker och profession om hur det kanske borde vara i Sverige!

________________________________________________________________________

Socialsekreterarbarometern

Över 400 socialsekreterare, spridda över landet, är med i förbundets barometer. Där svarar de på olika frågor som är relevanta i en översyn av SoL. Nedan ser du resultatet av senaste barometern och om du klickar i diagrammet kan du ta del av tidigare frågeställningar.  

3. Vilket av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL? 

 

Utökat uppdrag

Översynen av ny socialtjänstlag har fått förlängd utredningstid och ska nu vara klar 1 juni 2020. I samband med det har utredningen också fått ett tilläggsdirektiv, vilket innebär att de ska utreda tre nya frågeställningar:

  1. Förtydligat barnrättsperspektiv. Eftersom Sverige kommer att göra barnkonventionen till lag behövs en vägledning och en kartläggning om den svenska lagstiftningen överensstämmer med barnkonventionen. Socialtjänstlagen behöver också förtydligas så att insatserna blir tillgängliga och anpassade efter barns behov. Barns möjligheter att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade har ett särskilt fokus.
  2. Förtydligat uppdrag gällande äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten. Utredningen ska utreda om en egen äldreomsorgslag bättre uppfyller äldreomsorgens ambitioner och mål, vidare ska utredningen analysera om begreppet ”skälig levnadsnivå” är relevant inom äldreomsorgen.
  3. Utvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt. Idag finns vissa oklarheter kring socialnämndens delegationsmöjligheter som behöver redas ut, det kanske också behövs förändringar kring delegationsförfarandet med tanke på utredningens inriktning på att införa mer förenklad handläggning inom socialtjänsten.