Fyra av tio chefer överväger att lämna socialtjänsten

I en undersökning som Novus gjort åt Akademikerförbundet SSR bland chefer inom individ- och familjeomsorg, IOF, uppger 4 av 10 chefer att de funderar på att söka annat jobb utanför socialtjänsten, vilket är en allvarlig signal om att förutsättningarna för uppdraget måste bli bättre.

Nästan 60 procent uppfattar att ansvariga nämnder inte tar ansvar för att resurserna inom socialtjänsten står i relation till behoven och i paritet med övriga kommunala verksamheters förutsättningar. Mer än hälften av cheferna inom socialtjänsten känner sig klämda mellan de politiska kraven och medarbetarnas förväntningar. Bara varannan chef anser att klienter och brukares behov styr insatsen. De uppfattar också att medborgarna inte har någon tydlig bild av ansvarfördelningen mellan politik och profession.

Kraven är höga på socialtjänsten att arbeta på ett rättssäkert och evidensbaserat sätt, men också ha hög effektivitet. Det är ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete som gör uppdraget som chef utmanande och svårt. Välfärdens arbeten är komplexa och det handlar om att utveckla arbetsorganisationer där medarbetare kan växa, bygga på sin kompetens och skapa en kultur av lärande. Detta för att ge en god kvalitet och service till brukarna.

Utrymmet för att skapa sådana förutsättningar är minimalt budgetmässigt, men också som en konsekvens av hur lagen reglerar rollfördelningen mellan profession och politik. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är en av få välfärdsverksamheter där förtroendevalda politiker fattar beslut i individärenden. Det handlar om tvångsomhändertaganden av barn och placeringar för vård och behandling. De utredningar som professionen gör inför beslut kan politikerna välja att gå emot, och man går ibland in där det finns delegation. Man prutar på insatserna och väljer mindre effektiva eller oprövade verksamheter trots att professionen gör en annan bedömning.

Kombinationen av detaljstyrning från politiken och ett bristande ansvarstagande i den politiska rollen, är ohållbar. Vi ser exempel på osäkerhet om roller, svagt politiskt stöd i förändringsarbeten, otydliga mandat och allt för dåliga förutsättningar för den som är chef. Att leda och utveckla välfärdens verksamheter är kanske ett av de mest intressanta chefsuppdragen man kan tänka sig, men med dagens förutsättningar kan det bli svårt att rekrytera riktigt bra chefer.

Cheferna i vår undersökning lyfter fram behovet av en tydligare socialpolitisk vision där även politiken har en uttalad syn på vad god socialtjänst är. De ser också att personalomsättningen måste minska för att få möjlighet säkerställa kvalitet i arbetet. Man behöver få tid och utrymme till kompetensutveckling och en tillräcklig kontinuitet för att utveckla och implementera nya arbetsformer eller metoder - ett förbättringsarbete som det finns förväntningar om. Var fjärde tillfrågad chef anser att politiker inte har tillräckliga förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Var tredje politiker anses ha svårt att skilja på sin och tjänstemännens roll. Med en ganska stor omsättning av förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser krävs återkommande utbildningssatsningar, inte bara i samband med valen vart fjärde år.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening anser att det är dags att förändra den här dystra bilden. Den stora chefrekrytering som välfärden står inför kommer att kräva bättre förutsättningar i uppdraget, lönen och arbetsorganisationen. I dag är socialtjänsten så pressad ekonomiskt och organisatoriskt att det är svårt att arbeta med kvalitet och utifrån brukarnas behov. Det krävs en medveten politik och en tydligare rollfördelning mellan politik och profession. Vi anser att det behövs en långsiktig vision och tillräckliga resurser för att arbeta både förebyggande och med akuta ärenden.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Margaretha Sandberg, ordförande Svensk Chefsförening

Denna debattartikel är publicerad i Dagens Samhälle 2014-01-29.