Rekrytera rättvist – hur då?

Rekrytering handlar i grund och botten om att attrahera och identifiera rätt kandidater för en viss tjänst. Det kan göras på ett mer medvetet och rättvist sätt genom att applicera ett likabehandlingsperspektiv på rekryteringsprocessen.

Kvinna

Att hantera en rekrytering på ett objektivt sätt som inte diskriminerar människor kan förefalla självklart. Tyvärr är det inte så enkelt i praktiken eftersom vi människor omedvetet blir påverkade av våra världsbilder, som ger oss olika referensramar att förhålla oss till och som i sin tur gör att vi omöjligt kan vara fullständigt objektiva. Vi är alla präglade av den miljö vi är uppväxta och befinner oss i och det som verkar främmande kan vara svårt att förstå, relatera till och därmed bedöma. Detta gör att förutfattade meningar och fördomar omedvetet spelar in i bedömningen, istället för att objektiva krav ligger till grund för bedömningen.

Jämställt Jämlikt Jämt

I ett större perspektiv kan hanteringen av rekryteringsprocessen bidra till ett jämlikare arbetsliv. Ett jämlikt arbetsliv för alla innebär att rekryteringsbeslutet ska grundas på kandidatens kompetens för tjänsten, oberoende av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder eller familjesituation.

Om en kandidat, i rekryteringsprocessen, missgynnas på grund av någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder har det skett diskriminering, vilket är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) beskriver konsekvenserna av diskriminering i arbetslivet som ”att man inte tar tillvara på allas kapacitet; en personlig tragedi för de drabbade individerna och en misshushållning av samhällets resurser”. För att främja likabehandling ska arbetsgivaren, enligt lag, aktivt verka för att alla personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Rekryteringsguiden syftar till att ge riktlinjer för att verka för detta i rekryteringsprocessen. Arbetet tas dock ett steg längre genom att uppmuntra arbetsgivare att verka för att alla personer oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller familjesituation ges möjlighet att söka lediga anställningar. Detta är vad Akademikerförbundet SSR kallar att rekrytera utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 

Att rekrytera utifrån ett likabehandlingsperspektiv

För att göra det komplexa arbetet mer greppbart har vi utvecklat en rekryteringsguide med ett likabehandlingsperspektiv. Denna guide beskriver rekryteringsprocessens moment från bakgrund, förberedelser, urval till beslut och uppföljning

Ett likabehandlingsperspektiv går att applicera på varje del i rekryteringsprocessen. Guiden kommer att beskriva varje steg i processen med tips på hur rekryterare kan gå tillväga för att likabehandla.

Ladda ner din guide till rättvisare rekrytering

Vi har satt ihop en omfattande guide för att hjälpa dig rekrytera på ett rättvisare sätt. Du kan läsa om juridiska case och riktlinjer att följa i ditt praktiska arbete. Ladda ner den här – kostnadsfritt.