Styrelsen för Svensk Chefsförening

Det är vi som sitter i Svensk Chefsförenings styrelse. Säg hej! 

Ulf Thörnevik är ordförande i Svensk Chefsförening och VD för Blomsterfonden.

Chef är en egen profession och chefer behöver kompetensutveckling, ledarutvecklingsprogram och ett bra chefsfackligt stöd. Det är en viktigt trygghet att det alltid finns någon som kan ge råd och stöd. Och att de etiska frågorna är viktiga för mig som chef, en professionsfråga som Svensk Chefsförening har i fokus.

E-post: ulf.thornevik@blomsterfonden.se
Telefon: 08-555 94 510
Mobiltelefon: 070-191 42 45

Vesna Jovic är vice ordförande i Svensk Chefsförening och kommundirektör i Järfälla kommun.

- Som chefer och ledare ska vi leda verksamhet, oss själva och medarbetare. När våra utmaningar blir allt mer komplexa och förändringstakten går allt snabbare så kräver det mer av oss som ledare. Då behöver vi ännu mer än tidigare utveckla vårt ledarskap, våra verksamheter och de medarbetare vi leder. För att lyckas med detta så är det viktigt för mig att hålla mig ajour på olika sätt. Genom Svensk chefsförening kan jag ta del av omvärldsanalyser, forskning och goda exempel från olika organisationer.

E-post: vesna.jovic@jarfalla.se

Louise Burke är ledamot i Svensk Chefsförening och arbetar som Manager Flight Operations på SAS.

– Jag har varit mentor i det mentor- och adpetprogram som Svensk Chefsförening har. Det var enormt värdefullt och utvecklande. För mig ger alla de här träffarna en trippel effekt: kunskap, nätverk och erfarenhetsutbyte med andra chefer och en trygghet.  

– Vid stora omställningar så är det viktigt att även chefer har en trygghet. Eftersom vanliga a-kassan bara täcker inkomster upp till 25 000 kronor per månad blir medlemskapet i Svensk Chefsförening helt avgörande. Inkomstförsäkringen skyddar upp till 100 000 kronor istället och ger möjlighet att hitta rätt jobb om man behöver gå vidare.  

E-post: louise.burke@sas.se
Mobiltelefon: 070-997 49 69

 

Lars Holmblad är Förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR och ledamot i Svensk Chefsförening.

– Att vara chef är som regel kul och utvecklande. Det är ett förtroende man fått men samtidigt en utsatt position. Svensk Chefsförening erbjuder trygghet om eller när det behövs. Chefsförhandlarna i Svensk Chefsförening, som ger råd och företräder chefsmedlemmarna, har alla egen chefserfarenhet.

– Svensk Chefsförening har funnits i över 30 år och är ett viktigt nätverk och verksamhet för chefer som är akademiker.

E-post: lars.holmblad@akademssr.se
Telefon: 08-617 44 38
Mobiltelefon: 070-817 44 38

Gunilla Hägglund Sjöström är HR-chef och vice VD på Norrlandsoperan och ledamot i Svensk Chefsförening.

– Chefer behöver träffa varandra och bygga nätverk. Det finns möjlighet att träffa andra chefer och samtidigt stärka sin kompetens genom de föreläsningar och aktiviteter som Svensk Chefsförening har.

– Och för mig som chef är det också viktigt att ha en part som organiserar chefer som alla har en akademisk utbildning och många som arbetar inom samma uppgifter som mig, inom HR. Det faktum att Svensk Chefsförening samlar just chefer som är akademiker innebär också till exempel att de kan ställa rätt krav på löner och villkor i avtalsförhandlingar - utifrån min kompetens och utbildning.  

E-post: gunilla.hagglund.sjostrom@norrlandsoperan.se
Mobiltelefon: 070-384 88 24

Martin Runefelt är ledamot i Svensk Chefsförening och arbetar som strateg chefsförsörjning på HR avdelningen vid Försäkringskassans Huvudkontor.

– Jag valde att gå med i Svensk chefsförening  då jag dels ser att chefsrollen är en egen profession som behöver uppmärksammas, dels upplevde att Akademikerförbundet SSR satsade på just den gruppen. Det är klart att jag tycker att det är viktigt att veta att stödet finns där om något händer, men det allra viktigaste är nog det påverkansarbete som föreningen gör hela tiden.

– För mig är det viktigt att det finns en stor kompetens om chefers vardag och vilka förutsättningar chefer behöver för att klara sina uppdrag och göra det hållbart över tid.

– Jag gillar därför att Svensk Chefsförening jobbar strategiskt och följer forskning om chefsrollen. Det är viktigt att kunna påverka och förbättra förutsättningarna. Svensk Chefsförening driver på för omställningen till ett mer tillitsbaserat ledarskapstänk som ger många tusentals chefer större möjligheter att lyckas och samtidigt hjälpa många verksamheter med sin chefsförsörjning.  

E-post: martin.runefelt@forsakringskassan.se
Mobiltelefon: 070-891 55 60

Anne Burström är ledamot i Svensk Chefsförening och boendechef på Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, Nockebyhus.

– Jag har varit med i mentorskapsprogrammet på Akademikerförbundet SSR. Först som adept och de senaste åren som mentor.

– Det är tufft emellanåt att vara chef. Därför är det mycket bra att Akademikerförbundet SSR tar tillvara chefers intressen och utmaningar, ser chefskapet som en egen profession och finns där för att stödja och hjälpa när det behövs.

– Vidare är chefsfredagarna med sitt varierande innehåll ett sätt att få intressanta och viktiga föreläsningar och inte minst nätverka.

E-post: anne.burstrom@gmail.com
Mobiltelefon: 070-418 0048

Magnus Schedin är socialchef i Falköpings kommun och ledamot i Svensk Chefsförening.

– Svensk Chefsförening driver frågor som är viktiga för mig som chef, med koppling till min profession och utbildning. I min roll som chef är jag ensam på flera sätt och det är därför skönt att veta att det finns stöd och bollplank till mig. Det är skönt att kunna rådfråga en chefsförhandlare som har egen chefserfarenhet och kan vända och vrida på frågor tillsammans med mig.

E-post: magnusschedin@gmail.com
Telefon: 0515-88 53 36

Rolf Solli är professor emeritus på Högskolan i Borås och ledamot i Svensk Chefsförening.

– Jag har forskat mycket på chefer i offentlig sektor och hur deras förutsättningar ser ut. Ett av problemen har varit chefsavgångar. Det är tuffa och krävande uppdrag. Där har facket en viktig roll även för chefer.

– Förutom rådgivning och stöd, föreläsningar och påverkansarbete så får man ett väldigt bra HR- och ledarskapsmagasin 8 gånger per år. Jag tycker att det finns många bra artiklar om fenomen, exempel från verksamheter och chefer som berättar hur deras vardag ser ut. Jag är med och kommenterar chefsdagboken.

E-post: rolf.solli@gmail.com