Lojalitetsplikt

Har en anställd rätt att hänga ut sin chef eller kritisera sin arbetsgivare på Facebook eller i annat medium? Svaret är nej, om det är ägnat att skada arbetsgivaren. Då är det ett brott mot lojalitetsplikten.

kollegor samtalar i ett kontorslandskap.

Vad innebär lojalitetsplikten?

Alla arbetstagare är bundna av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under anställningen. Lojalitetsplikten behöver inte särskilt formaliseras utan ingår automatiskt som en del av anställningen. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision.

I lojalitetsplikten ingår även arbetstagarens upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren. Den innebär att arbetstagaren är skyldig att lämna arbetsgivaren alla upplysningar som den senare behöver för att tillvarata sina intressen, exempelvis upplysningar om störningar i arbetsprocessen.

Arbetstagaren ska vidare iaktta tystnadsplikt. Tystnadsplikten kan följa av lag eller avtal. För anställda i stat och kommun följer tystnadsplikten av Sekretesslagen (1980: 100). För anställda i privat sektor följer eventuell tystnadsplikt av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal.

Lojalitetsplikten för chefer

För chefer är lojalitetsplikten ännu starkare eftersom kravet på lojalitet är större då den anställde är befattningshavare i förtroendeställning hos arbetsgivaren. Ju högre befattning en arbetstagare har desto större krav på visad lojalitet anses en arbetsgivare ha rätt att ställa. Exempel på illojalt uppträdande från en arbetstagares sida är straffbara handlingar som bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman, men även icke straffbara handlingar som att under anställningen bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet innebär brott mot lojalitetsplikten. Det gäller oavsett om det reglerats i anställningsavtalet eller inte.

Konsekvenser av illojalitet

Om en arbetstagare konkurrerar med arbetsgivaren och verksamheten kan antas påtagligt skada arbetsgivaren eller på annat sätt vara illojal kan arbetstagaren sägas upp eller till och med avskedas. När man bedömer om den konkurrerande verksamheten utgör grund för uppsägning eller avsked har arbetstagarens ställning och arbetsuppgifter stor betydelse. En högre uppsatt arbetstagare har en längre gående lojalitetsplikt. Även planer på att starta konkurrerande verksamhet kan utgöra illojal konkurrens.

Lojalitetsplikt och yttrandefrihet

Av yttrandefriheten följer att en anställd har rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande, dock inte på ett sätt som är ägnat att orsaka arbetsgivaren skada. Arbetstagaren har viss rätt att vända sig till myndighet för att påtala missförhållanden hos arbetsgivaren om arbetstagaren först försökt åstadkomma rättelse genom att vända sig till företagsledningen.

När anställningen upphör

När anställningen upphör så upphör också normalt arbetstagarens lojalitetsplikt. Arbetstagaren har då rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos konkurrent om inte annat avtalats med arbetsgivaren i form av en konkurrensklausul. Enligt lagen om företagshemligheter kan en tidigare anställde dock bli skadeståndsskyldig om han röjer eller utnyttjar en företagshemlighet.

 

Har du frågor om lojalitetsplikt? Kontakta Chefsrådgivningen eller Rådgivningen

Medlemmar får juridiskt stöd och chefsrådgivning

Bli medlem!