Skyldighet att utreda

Om du blir trakasserad av en arbetskamrat eller annan som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren ska du anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som hänt och förhindra framtida trakasserier.

En tyngd man går upp för en spiraltrappa.

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Läs mer om diskriminering här.

Arbetsgivarens utredningsskyldighet

När trakasserier och sexuella trakasserier utspelar sig mellan kollegor är det inte diskriminering i lagens mening, eftersom förövaren är en annan person än arbetsgivaren. Men det ges ett skydd genom en annan mycket viktig bestämmelse i diskrimineringslagen, nämligen den som handlar om arbetsgivarens utredningsskyldighet.

När arbetsgivaren får veta att en arbetstagare anser att hen har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, måste arbetsgivaren skyndsamt utreda saken och också förhindra att trakasserierna fortsätter. Samma skyldigheter gäller även om det är en praktikant eller inhyrd eller inlånad personal som trakasseras.

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet inträder oberoende av om inblandade parter har lämnat sitt samtycke eller ej men hänsyn måste tas till de inblandade så att inte känslan av utsatthet förstärks. Hur utredningen ska gå till och vad som krävs av arbetsgivaren beror på vad som hänt och vad som anmälts. I vart fall tala med den som upplevt sig utsatt och den som utpekas som förövare, ev tala med vittnen, undersöka om det finns dokumentation som visar vad som hänt, eller annat. Arbetsgivaren ska bilda sig en uppfattning om vad som har hänt så att de sedan kan sätta in lämpliga åtgärder så att trakasserierna inte upprepas, erbjuda stöd till den utsatte. En utredning kan leda till varning, omplacering och t o m uppsägning i riktigt allvarliga fall.

Fackets roll i utredningen: En anmälare som är fackligt ansluten kan kräva att få ha med en facklig företrädare till möten under utredningen. Men även den som har blivit anmäld för sexuella trakasserier har rätt till fackligt stöd.

Om det är någon i arbetsgivarställning som pekas ut som skyldig till sexuella trakasserier mot en medlem blir andra handläggningsformer aktuella. Det blir då fackförbundets sak att utreda de påstådda trakasserierna för att bedöma om tvisteförhandling för brott mot diskrimineringslagen ska påkallas.