Bättre villkor ur ett helhetsperpektiv

LSS-handläggare är nyckelpersoner för att många funktionshindrade ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra arbetsvillkor.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Den som utreder, bedömer och ofta också beslutar om insatser är LSS-handläggarna. Om personer med funktionsnedsättningar ska få behov och rättigheter tillgodosedda måste handläggarna ha arbetsvillkor som gör det möjligt för dem att utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre villkor för LSS-handläggarna ur ett helhetsperspektiv. Vi gör undersökningar om handläggarnas arbetsvillkor och om deras syn på hur lagen tillämpas. Förbundet har ett nära och kontinuerligt samarbete med organisationer inom handikapprörelsen. Vi presenterar fakta och driver opinion för att få till förbättringar.

Brister i tillämpning

Till exempel har vi tillsammans med Föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och med Synskadades riksförbund (SRF) drivit frågor om brister i lagens tillämpning och om att LSS-handläggarna måste ha förutsättningar ett att utreda, bedöma och fatta beslut på professionell grund.

Tillsammans med HSO har vi tagit fram en forskningsrapport ”LSS – målsättningen som försvann” som visar att lokala riktlinjer som handläggarna tvingas följa inte alltid är i linje med lagens intentioner.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Läs även