Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Tre kugghjul som visar hur arbetsmiljö, diskriminering och lika villkor hänger ihop. Under diskriminering finns rubrikerna aktiva åtgärder och diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering i arbetslivet och på ett antal andra viktiga samhällsområden som till exempel skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringsområdet. Diskrimineringslagen är tvingande vilket betyder att den gäller framför kollektivavtal och andra avtal och inte kan förhandlas bort. I diskrimineringslagen finns två typer av regler, dels diskrimineringsförbud som ska skydda individen och dels bestämmelser om förebyggande arbete – aktiva åtgärder.

Skydd mot missgynnande på grund av föräldraledighet

Föräldraledighetslagen skyddar mot missgynnade som helt eller delvis beror på föräldraledighet. En behandling är missgynnande om den medför en skada eller nackdel för dig. Enligt föräldraledighetslagens 16 § regleras förbundet mot missgynnande som sker i samband med föräldraledighet. Skyddet mot missgynnande gäller bland annat beslut om anställning, befordran och utbildning, löne- eller andra anställningsvillkor. Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn även över föräldraledighetslagen. Sedan 2022 finns en ny bestämmelse i föräldraledighetslagen §§ 15 a-c om möjligheten att begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl för föräldrar med barn under åtta år. Läs mer om skydd mot diskriminering som föräldraledig.

Skydd mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda

Det finns också en särskild lag som ska skydda deltidsarbetande och visstidsanställda mot att få sämre anställningsvillkor än heltidsarbetande respektive tillsvidareanställda. Det handlar då om diskriminering som har samband med arbetstidsmåttet eller anställningsformen.

Vi kan hjälpa dig

Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som har tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Men arbetet mot diskriminering är en viktig facklig fråga. Vi arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet och ser till att lagarna följs på våra medlemmars arbetsplatser. Om du som medlem känner dig diskriminerad ska du i första hand vända dig till oss för att få råd och hjälp. Diskrimineringsombudsmannen driver inte ärenden för fackligt anslutna utan hänvisar då till aktuellt fackförbund. Som fackförbund arbetar vi både med förebyggande arbete mot diskriminering och med att driva ärenden när en medlem har blivit utsatt för diskriminering. 

Seminarier om diskriminering

Här kan ni se seminarier som Akademikerförbundet SSR har sänt digitalt på temat diskriminering.

Bild

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Läs mer här

Kontakta oss

om du upplever eller misstänker att du är diskriminerad

bild

Skyldighet att utreda 

Om du blir trakasserad av en arbetskamrat eller annan som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren ska du anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som hänt och förhindra framtida trakasserier.

Klicka här