Vad gäller vid utköp?

"Utköp" handlar om att arbetsgivaren vill säga upp en anställd, men saknar arbetsrättslig grund. Genom en ekonomisk överenskommelse kompenseras den anställde för förlorad anställning. Detta är tyvärr alltför vanligt – du är inte ensam! Som fackförbund stöttar vi dig i den här situationen och det stödet anpassas efter situationen och dina önskemål. 

Kvinna med headset på kontor

– Varje situation är unik. Jag ser ofta att en sådan här process kan öppna för en ny start, berättar Maria Stein-Ymén som är chefsrådgivare på Akademikerförbundet SSR.  

Vad är utköp? 

Begreppet ”utköp” finns inte som en juridisk arbetsrättslig term men är ett vanligt sätt att beskriva en överenskommelse mellan en individ och en arbetsgivare i samband med att en anställd tvingas avsluta sin anställning. 

Processen är sällan enkel. Varje situation är unik med olika faktorer som påverkar vilka lösningar som är möjliga och vad som blir bra för alla parter. Om det föreslås en överenskommelse ska du fundera över vad som blir bäst för dig med hänsyn till din situation, arbetsmässigt, din hälsa och familjesituation. 

Ibland kan det finnas andra lösningar. Ibland kommer också omplacering upp till diskussion – här behöver arbetstagaren själv fundera över vad som blir bäst. Går det att lösa problemet med arbetsgivaren genom att återuppbygga förtroendet? Oavsett så kan ombudsmän och chefsförhandlare på förbundet ge råd och stöd genom processen. 

Rådgivning från Akademikerförbundet SSR vid utköp 

Akademikerförbundet SSR ger råd och stöd till medlemmar som befinner sig i olika arbetsrättsliga situationer. Våra chefsförhandlare och ombudsmän hjälper dig att sortera tankarna och hitta vad som är bäst för dig. Vi stöttar dig om det kommer till ett avslut av anställningen eller en annan lösning som är bra för dig. Som medlem är det viktigt att veta att du inte står ensam i situationen. Och om anställningen avslutas granskar vi avtalet. 

Akademikerförbundet SSR kan hjälpa till att undersöka om det finns arbetsrättslig grund för uppsägning av personliga skäl. Om tvist blir nödvändig kan den slutligen leda till en förlikning eller skadestånd genom Arbetsdomstolen. 

Viktigt att tänka på vid utköp 

  • Kontakta vår rådgivning direkt för att få stöd av en chefsförhandlare eller ombudsman genom processen och i dialogen med arbetsgivaren. 
  • Fundera på ditt individuella behov och din hälsa, och om det finns förutsättningar att vara kvar. 
  • Undersök om arbetsbefrielse är möjligt för att behålla förmåner som semester och tjänstepension. 
  • Undvik att använda semester under arbetsbefrielse och säkra A-kassa genom att se till att överenskommelsen sker på arbetsgivarens initiativ. 
  • Säkerställ avräkningsfrihet vid förhandling om avslut. 
  • Undvik konkurrensklausuler som begränsar möjlighet att ta jobb hos konkurrerande arbetsgivare. 
  • Få betalt för all arbetad tid, inklusive sparad semester och inarbetad tid. 

Det är viktigt att söka professionellt samtalsstöd för att bearbeta situationen och gå vidare, oavsett utgången. Läs gärna om vårt karriärstöd för chefer här. 

Före utköp 

Du som är medlem och upplever att en arbetssituation är problematisk kan vända dig till förbundets rådgivning för att få situationen speglad så väl arbetsrättsligt som utifrån en eventuellt psykiskt påfrestande situation. Erfarna ombudsmän och chefsförhandlare kan då stötta i samtal för att öka förståelsen och ge råd till dig om hur du själv kan gå vidare i förhållande till din arbetsgivare. 

Men inte sällan har situationen redan eskalerat till ett kritiskt läge. Då diskuterar vi oss fram till om vi ska initiera ett särskilt ärende och utse en chefsförhandlare eller ombudsman som tar kontakt. Du får då ett fördjupat samtal om vilket stöd vi som fackförbund kan erbjuda. Här skiljer sig varje enskild situation åt beroende på vad som föregått den problematiska arbetssituationen. 

Lite förenklat brukar chefsförhandlaren eller ombudsmannen presentera möjligheten att rent symboliskt stå bakom, bredvid eller framför dig som medlem i den fortsatta dialogen med arbetsgivaren. Det innebär att medlemmen väljer om man behöver någon att prata med under tiden man själv försöker hitta en lösning, om man vill ha med sig ett ombud i samtal med arbetsgivaren, eller om fackförbundet ska begära att få träffa arbetsgivaren enskilt för att diskutera den uppkomna situationen. 

En rekommendation är att tidigt skriva ner vad som hänt. Det underlättar för att hålla reda på sakfrågan och händelser som kan vara viktiga om ärendet i framtiden behöver prövas rättsligt. Det är också ett bra sätt att hålla reda på sina egna tankar och känslor inför en situation som ofta är både provocerande och psykiskt krävande. Att skriva kan hjälpa dig att tänka klarare kring den uppkomna situationen. Här kan du läsa om din hälsoförsäkring. 

Under utköp 

När en kontakt har etablerats och ett fackligt ombud tagit kontakt finns flera möjliga scenarier. Allt från att situationen får en enkel lösning och problemen på arbetsplatsen undanröjs, till att en svår konflikt slutar i att facket stämmer arbetsgivaren för brott mot lag och avtal och att frågan får sin slutgiltiga lösning genom en dom i arbetsdomstolen. 

Eftersom omständigheterna kring skälen för ”utköp” kan variera stort är det omöjligt att beskriva vilka överväganden som blir aktuella eller hur lång tid det kan ta att hitta fram till en lösning. 

Våra chefsförhandlare och ombudsmän är erfarna och experter på arbetsrätt. Som medlem har du möjlighet att värdera bedömningar, information och förslag från arbetsgivaren. Tillsammans kan vi resonera om olika alternativ utifrån en gedigen kunskap och erfarenhet. Vi vill ge dig trygghet i en svår process.  

Men det är också viktigt att du känner stöd och har någon som förstår din situation. I den här sortens processer kan man känna sig ensam och det kanske inte heller går att prata med kollegor om läget. För att få grepp om sina reaktioner och situationen i stor är det viktigt att ha någon att prata med om hur man mår. Man ska inte stressa fram en överenskommelse – den ska bli rätt och bra. Chefsförhandlaren eller ombudsmannen kan hjälpa till att skapa distans och rådrum inför ditt beslut. Det är du som avgör och du vill acceptera eller förkasta ett erbjudande. 

Efter ett utköp 

Innan en överenskommelse signerats granskar vi avtalet utifrån lagstiftningen och att det blir korrekt utifrån överenskommelsen och dialogen som skett. Avtalet ska innehålla alla villkor och vara tydligt så att det går lätt att följa och följa upp. Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivaren fullföljer sina åtaganden. För att du som lämnat din tjänst ska kunna fokusera på att komma vidare och känna dig trygg så finns vi kvar – återkom om det blir problem. 

Överenskommelsen kan ibland även innehålla villkor om hur arbetsgivaren ska finansiera stöd till den enskilde att hitta ett nytt jobb, via omställningsstöd eller andra stödinsatser. Vi vill också säkerställ att sådant som arbetsgivarintyg, kontakt med A-kassa, information om din inkomstförsäkring eller eventuella konkurrensklausuler hanteras på rätt sätt. 

Avtal

Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler i anställningsavtal tillåter under vissa förutsättningar en arbetsgivare att förhindra dig som chef att börja jobba hos en konkurrent. Konkurrensklausuler som enbart syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning är otillåtna.

Läs om konkurrensklausuler här

Behöver du facklig hjälp?

Bli medlem så stöttar vi dig