Nya arbetsmiljöregler 2025

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om att nya arbetsmiljöregler gäller från och med 1 januari 2025. Den största förändringen bygger på att strukturen för reglerna – de så kallade föreskrifterna – är ny. Skyddsnivåerna ligger kvar på samma nivå som tidigare, i de flesta fall.  

Det som av Arbetsmiljöverket kallas för Regelförnyelsen, dvs att skapa en ny struktur av de arbetsmiljöregler som finns i föreskrifter, startade 2016. Processen har varit känd sedan länge, men det blev inte helt klart hur strukturen ska se ut förrän hösten 2023. Det här är den största förändringen som gjorts på arbetsmiljöregelområdet på över 40 år.  

De 67 orangea häftena, föreskrifterna, som många känner är snart ett minne blott. Den nya strukturen bygger på 15 häften och att samtliga förskrifter digitaliseras. Det innebär ett helt nytt sätt att arbeta och söka i regelverket. Arbetsmiljöverket är tydliga med att skyddsnivåerna inte ändras, i de flesta fall. Det finns undantag och risker som följer med en ny struktur – mer om det längre ner på sidan.  

Föreskrifterna får andra namn, nummer och även paragrafnummer ändras, utöver texterna. Du som kan ditt regelverk för 2024 behöver ändå läsa på och bekanta dig grundligt med det som gäller från och med 1 januari 2025. 

Sidan uppdateras kontinuerligt under 2024 för att ge stöd till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller bara en nyfiken medlem. De nya reglerna gäller dock från och med 1 januari 2025. Under 2024 gäller nuvarande regelverk fullt ut. 

Nu pågår ett febrilt arbete att uppdatera utbildningsmaterial, webbplatser, broschyrer mm – både hos fack, arbetsgivare, företagshälsovården, konsulter och företag som säljer tjänster inom arbetsmiljöområdet.  

Många frågor från start 

Förbundet har initialt fått många frågor om föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, Utformning av arbetsplatser och Arbetsanpassning. Dessa regler är till stora delar oförändrade, vilket är bra, men det är viktigt att ändå se dem som kapitel i nya stora föreskrifter och att de ligger i en annan struktur från och med 2025 – även om reglerna och kraven är samma.  

En viktig skillnad är att föreskrifterna Hot och hot om våld ligger som ett eget kapitel och kompletteras med avsnitt i flera andra föreskrifter. Det förefaller inte vara så samlat, men det finns hänvisningar tillbaka till Föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar i kapitlet om våld och hot om våld på de flesta ställen.  

Förbundets ståndpunkt  

Akademikerförbundet SSR har via arbetet inom Saco haft god insyn i arbetet under åren som projektet löpt inom myndigheten. Förbundet har bitvis varit mycket kritisk, vilket har redovisats i remissvar, tidningsartiklar och på Akademikerbloggen. Förbundets experter är inte helt nöjda med slutresultatet, men kan dock konstatera att stora förbättringar har gjorts sedan de tidiga presentationerna under 2020/21. Förbundet fortsätter att bevaka utvecklingen på området.  

Förbundet – och resten av arbetsmarknadens parter – är i grunden positiva till att göra en översyn av regelverket, att stryka gamla forskningsrön som är obsoleta, att städa bort felaktiga hänvisningar, se över riskerna med att ha dubbelregleringar och att se över språket som i vissa fall är ålderdomligt och byråkratiskt.  

Dock har vi från den fackliga sidan haft väldigt starka åsikter om processen där Arbetsmiljöverket valt att stryka många och viktiga Allmänna råd i föreskrifterna. Det menar vi riskerar att leda till en försämring av arbetsmiljöarbetet lokalt, för det står inte längre fullt ut vad som gäller. I vissa fall menar Arbetsmiljöverket att textavsnitt kan strykas, med hänvisning till att sakfrågan regleras i EU-direktiv eller mot bakgrund att det ”redan är praxis” på arbetsmarknaden idag.  

Vi är mycket kritiska till att våra skyddsombud och förtroendevalda ska behöva jonglera nya föreskrifter parallellt med svåråtkomliga EU-direktiv för att lösa enkla frågor lokalt. 
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR 

Här ställer vi oss mycket kritiska till det faktum att lokala företrädare – både på den fackliga sidan och på arbetsgivarsidan ska förväntas hantera föreskrifterna parallellt med vägledningsmaterial, informationsmaterial OCH referenser till regleringar i EU-rätten. 

Arbetsmiljöverket: Skyddsnivåerna ändras inte  

Myndigheten har som huvudprincip att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas. Ingen regel utan undantag – för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare har det tillkommit helt nya regler. För oss på Akademikerförbundet SSR är det ett det viktigt budskap, gällande skyddsnivåerna, att ha med sig in i arbetet med att ställa om för att anamma den nya regelstrukturen.  

Arbetsmiljöverkets webbplats beskriver både övergripande, och mer i detalj, vad som gäller och vad processen handlar om.  

Se filmen där Arbetsmiljöverket beskriver uppbyggnaden av det nya regelverket:  

Reglerna som börjar gälla 1 januari 2025 finns redan nu i ett nytt digitaliserat format – märkta med vattenstämpel om att de träder i kraft 1 januari 2025. Digitaliseringen innebär att Arbetsmiljöverket placerar samtliga nya regler på sin webbplats, format som är sökbart, anpassat för olika skärmstorlekar och som på sikt kan användas till nya tjänster. Det gör att myndigheten i stora delar går bort från de tryckta versionerna och vill arbeta mer webbaserat. Det gör det både lättare och svårare för den som arbetar lokalt med arbetsmiljöfrågor. 

Svårare för den som är van hatt ha sitt häfte med sig, att ha sina noteringar eller minneslappar. Lättare för den som är van att söka i mobilen, spara länkar eller att dela olika webbsidor med kollegorna.  

Se filmen där Arbetsmiljöverket beskriver digitaliseringen och hur de nya föreskrifterna ska finnas tillgängligt digitalt: 

Samma skyddsnivå, men ändå inte…? 

Om du som är förtroendevald märker att det blir skillnad på krav, att skyddsnivåer ändras eller att rättigheter för arbetstagarna försvinner behöver du snarast kontakta förbundets Rådgivning och meddela oss detta. Det skulle kunna handla om: 

 • Du märker att din arbetsgivare börjar ”gena i kurvorna” jämfört med tidigare, dvs utelämnar vissa steg i arbetsmiljöarbetet eller i samverkan som rör arbetsmiljöfrågor. 
 • Du upplever att de krav som ni tidigare ställt – och då fick igenom – plötsligt inte hörsammas längre.  
 • Du märker att arbetsgivaren börjar tolka paragrafer och krav annorlunda nu jämfört med det tidigare regelverket. 
 • Du ser att arbetstagarnas rättigheter till ersättning eller kompensation inte gäller nu när det nya regelverket är på plats. 

Det skulle kunna vara så att arbetsgivaren tolkar de nya reglerna annorlunda jämfört med tidigare eller att texter och referenser som tidigare fanns i regelverket nu är borta och att det gör att arbetsgivaren tror att det inte gäller längre. Arbetsgivaren kan ha fel, och då måste det bedömas och utredas mer i detalj. Det får du hjälp med via ombudsmän, jurister och andra experter på förbundskansliet.  

Från förbundets sida är inte oron direkt akut för 2025, utan riskerna kan snarare komma längre fram när de gamla rutinerna för arbetsmiljöarbetet faller i glömska, skyddsombud eller förtroendevalda byts ut – eller ny bemanning på HR-sidan. Då kan nya rutiner eller nya arbetssätt uppstå, och det finns en risk att det som inte står direkt i en paragraf i föreskrifter faller bort eller inte plockas upp igen. Det här är något som vi måste bevaka över tid – och bäst lämpade att göra det är våra lokala skyddsombud och fackligt förtroendevalda som finns ute i verksamheterna och ser vad som händer. Lokal organisation är a och o i det här viktiga arbetet. 

Vi ser konkreta risker för skyddsombuden 

I det gamla regelverket finns en formulering ”Det är viktigt att de som deltar i arbetsmiljöarbetet har tillräcklig tid för uppgifterna och får den information som behövs.” och den raden saknas i det nya regelverket. Dock kvarstår formuleringar i arbetsmiljölagens 6 kapitel, paragraf 5. Myndigheten ska ta fram stödmaterial och vägledningar, men för att hitta till dem krävs att den som söker är påläst. 

I det gamla regelverket återkom ofta formuleringar om att arbetsgivare och arbetstagare ska ha kunskap eller tillräcklig kompetens för att göra vissa arbetsmoment eller arbeta i olika miljöer. Det är en bra påminnelse för den som dyker rakt in i en föreskrift. Sådana referenser har i stort sett tvättats bort i den nya regelstrukturen. Istället menar Arbetsmiljöverket att det finns skrivningar om kunskaper och tillräckliga kompetenser i föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gör att du som är skyddsombud – och den arbetsgivare som du arbetar tillsammans med – behöver ha god koll på SAM, SAM-hjulet och det systematiska arbete som beskrivs där. 

Läs mer i Akademikerbloggen om identifierade risker med nya regelstrukturen: 

Kurser och evenemang hittar du våra kommande webbinarier om regelförnyelsen. Filtrera gärna listan och välj skyddsombud för en snabbare överblick.

Det här gör förbundet 

 • Vi följer på nära håll utvecklingsarbetet som sker på Arbetsmiljöverket. Vi deltar på informationsmöten, i samråd och är aktiva i arbetsgrupper i myndigheten. 
 • Vi utbildar våra ombudsmän som bemannar Rådgivningen för att medlemmar och förtroendevalda ska få korrekt och aktuell information. 
 • Vi informerar och utbildar våra skyddsombud samt fackligt förtroendevalda om regelförnyelsens påverkan på det lokala arbetet. Tyngdpunkten i det utåtriktade arbetet läggs på webbinarier, utbildnings- och informationsinsatser under 2024-2025 till att börja med.  
 • Vi ser även ett professionsperspektiv i regelförnyelsen, varför vi också erbjuder informations- och utbildningsinsatser till våra medlemmar som är personal- eller beteendevetare, arbetar inom HR och medlemmar i Svensk Chefsförening.   
 • Vi uppdaterar våra fackliga utbildningar så att rätt material har rätt hänvisning till rätt paragraf, och vi utbildare våra utbildare för den nya regelstrukturen.  
 • Vi har sedan projektets start följt, påverkat, opinionsbildat och besvarat de remisser som förekommit i myndighetens processarbete.  
Kvinna med headset

Mer stöd om regelförnyelsen

Dina kontaktvägar 

 • Rådgivningen

 • Arbetsmiljöverkets svarstjänst, 010 - 730 90 00