Dags att prata lön?

Lönesättande samtal, lönesamtal, utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal? Här får du hjälp med att reda ut begreppen och hur du förbereder dig på bästa sätt.

Damer

Varje medarbetare ska årligen ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska vara ett planerat och strukturerat samtal mellan dig och din chef. Utvecklingssamtalet ska huvudsakligen vara framåtsyftande och det som framkommer och överenskommes ska bilda underlag för det kommande årets arbete.

I utvecklingssamtalet är det lämpligt att noggrant gå igenom följande områden:

  • Arbetsuppgifter, arbetssituation och resultat.
  • Verksamhetens mål och utveckling.
  • Behov av individuell utveckling – arbetsgivarens och dina önskemål och ambitioner.
  • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Löneutveckling.

Lönesamtalet och det lönesättande samtalet

Alla medarbetare ska omfattas av ett samtal om lönen. Vissa arbetsgivare delar upp det samtalet om lön i två samtal, vilket också är vår rekommendation.

Lönesamtalet en uppföljning av utvecklingssamtalet, därför är det viktigt att återknyta till detta i ditt lönesamtal. Efter utvecklingssamtalet ska det vara tydligt vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilka mål du förväntas nå.

Tjänar du mer eller mindre än andra med samma utbildning? Jämför din lön här.

I lönesamtalet bedöms den individuella måluppfyllelsen och resultatet. Det bör då vara känt vilka faktorer i ditt arbete som värderas högst, vilka oftast uttrycks i lönekriterier som anges i arbetsgivarens lönepolicy. Syftet är att du ska få en tydlig respons på den arbetsinsats du gjort under året och hur den motiverar din nya lön. 

Vad är skillnaden?

Skillnaden mellan lönesamtalet och det lönesättande samtalet är att arbetsgivaren i lönesättande samtal anger lönepåslaget i kronor. Det lönesättande samtalet ska följa på ett lönesamtal. Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år.

I en del kollektivavtal kan medlemmen välja att lönen ska förhandlas av den lokala föreningen vid lönerevision. I dessa fall omfattas du också av lönesamtal, med den skillnaden att du inte får ditt lönepåslag angett direkt i samtalet. Lönepåslaget slutförhandlas i stället mellan parterna: arbetsgivaren och den fackliga representanten från din fackliga organisation.

Det är viktigt att du förbereder dig och skaffar dig god information om vilka riktlinjer arbetsgivaren fastställt för att sätta lön.

Vad styr din lön?

Löneavtalen för förbundets medlemmar på svensk arbetsmarknad utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. Det betyder att du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. Din lön ska bygga på din kompetens, dina prestationer och ditt engagemang. Det måste alltid löna sig för dig att ta på dig nya uppgifter och att skaffa dig den kompetens som verksamheten behöver. Din lön ska vara rättvis och begriplig.

Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna för dina lönekrav. Skillnaden är stor mellan olika regioner och yrken. Vid nyanställning är det extra viktigt att du får en så hög ingångslön som möjligt.

Inte medlem än? Läs om alla fördelar med medlemskapet här.

Diskrimineringslagen föreskriver att inga former av diskriminering i lönesättning och arbetsvillkor får ske. Lönen får inte påverkas av kön, könsidentitet eller könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering får inte ske på grund av att en medarbetare har deltids- eller visstidsanställning. Arbetsgivaren är skyldig att rätta till löneskillnader som är diskriminerande.

Samtalet

Under lönesamtalet återknyter du till ditt utvecklingssamtal och hur du själv bedömer att din arbetsinsats varit sedan dess. Förbered dig därför inför lönesamtalet genom att tänka igenom och ha svar på ett antal frågor som berör din arbetssituation. Vad gäller dina arbetsuppgifter, tänk i termer av ansvar, kompetens och prestation.

En jämförelse med andra inom samma yrke, som har samma utbildning som du, kan göra att det är lättare att vässa argumenten vid lönesamtal.