Facket internationellt

Det internationella fackliga samarbetet är en viktig del av vårt arbete. Vi ökar förståelsen för varandra och skapar gemensamma plattformar i det gemensamma arbetet för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR är med i flera internationella federationer både genom direkt medlemskap och indirekt genom Saco.

PSI – Public Services International

Förbundet SSR är medlem i PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster och förbundsordförande sitter i PSIs styrelse. PSI är en officiell icke-statlig organisation för den offentliga sektorn inom ILO och är ackrediterad hos flera FN-organ som UNESCO, ECOSOC och UNCTAD. PSI samarbetar också med ITUC, den internationella fackliga samorganisationen.

Fler än 600 fackförbund inom den offentliga sektorn i över 140 länder ingår i PSI. Tillsammans representerar förbunden drygt 20 miljoner anställda. PSI har sedan 1907 organiserat offentliganställda inom många olika yrkesområden. Vårdpersonal, brandmän, anställda inom offentliga nyttigheter, barnvårdare, statsanställda, domare, livsmedelsinspektörer, socialarbetare, arbetsförmedlare och ett stort antal andra yrkesgrupper återfinns idag bland förbundens medlemmar.

EPSU – European Public Services Union

Akademikerförbundet SSR är också medlemmar i EPSU som är den europeiska samarbetsorganisationen för offentliganställda i Europa, och förbundsordförande sitter i EPSUs styrelse. 216 förbund från 36 länder organiserar tillsammans 8 miljoner arbetstagare i Europa. EPSU arbetar särskilt med frågor som rör kvalitet inom den offentliga sektorn.

Regelverket skapas i Bryssel

Regelverket för den europeiska arbetsmarknaden skapas i Bryssel och det är genom medlemskap i internationella och Europeiska organisationer som vi deltar i det viktiga arbetet. EU:s institutioner utgör idag en viktig politisk arena parallellt med riksdag, kommun och landsting. Inom ramen för EPSU deltar vi i den europeiska sociala dialogen, framför allt genom arbetet i de fasta kommittéerna.

Förbundet deltar på nordisk nivå både i det fackliga arbetet och i arbetet för att stärka socionomyrket.

NOFS, Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation 

NOFS, Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation, är samarbetsorganisationen för alla de nordiska fackliga organisationer som har offentligt anställda medlemmar. Organisationen har sitt säte i Stockholm och har två anställda personer.

IFSW, professionsutveckling inom socialt arbete

Akademikerförbundet SSR är också med i IFSW som är en internationell federation för socialarbetarorganisationer. IFSW arbetar för social rättvisa, mänskliga rättigheter och social utveckling genom utveckling av det sociala arbetet, best practices och internationellt samarbete mellan socialarbetare och deras yrkesorganisationer.

Förbundet är också medlemmar i NSSK som är en nordisk samarbetsorganisation för professionsorganisationer organisationer inom det sociala arbetet. Organisationen främjar nätverksskapande och arbetar med att skapa strukturer för att jämföra och sprida kunskap om socialt arbete i Norden, bland annat genom att skapa en hemsida.

ICSW, International Council on Social Welfare

Akademikerförbundet SSR är också medlemmar i ICSW, International Council on Social Welfare, som är en världsorganisation som verkar för att förbättra sociala villkor. I organisationen finns fack, arbetsgivare och akademi representerade.

Läs även

Förbundet ute i världen

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Läs mer

Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Läs mer

Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter

Vet du vilka regler som gäller på ditt jobb? Kollektivavtalen ser till att du har samma rättigheter och förmåner som dina kollegor.

Läs mer