Föräldraledighet – en rättighet

När du blir vårdnadshavare har du laglig rätt till föräldraledighet. Vi ger dig en snabbguide till de olika typer av ersättningar som omfattar dig som är hemma med barn.

""

Du har rätt att vara föräldraledig med eller utan ersättning från Försäkringskassan utifrån reglerna i Föräldraledighetslagen. Dessutom finns i lagen inskrivet ett förbud mot missgynnande behandling för den som använder sin rätt till ledighet.

Vem är förälder?

Det är inte bara barnets biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar som har rätt till föräldraledighet. Samma rätt har du även om du är rättslig vårdnadshavare och har vård om barnet, tar emot barn för att adoptera det, eller bor tillsammans med barnets förälder, under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.

Olika typer av ledigheter och ersättningar

Det finns tre olika typer av föräldraersättningar du kan få från Försäkringskassan; havandeskapspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Dessutom kan du i en del kommuner söka något som heter kommunalt vårdnadsbidrag. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom ha rätt till föräldralön och föräldrapenningstillägg.

Oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte har du rätt att vara helt ledig tills barnet blir 18 månader. Du har också rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel till dess att barnet fyller åtta år eller slutar sitt första skolår. Mamman har även rätt till sju veckors ledighet före och efter beräknad förlossning.

Under tiden som du har ersättning från Försäkringskassan har du alltid rätt till ledighet, och du har även rätt att förkorta arbetstiden. Om du får kommunalt vårdbidrag har du rätt att vara halvt eller helt ledig.

Tillfällig föräldrapenning kan du få till exempel vid ledighet för vård av sjukt barn, så kallad VAB.

För mer information om olika ersättningar kontakta Försäkringskassan.

Anmälan och förläggning av föräldraledighet

Planerad ledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början, eller om det inte kan ske, så fort som möjligt. I samband med anmälan ska du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Du har rätt att dela upp ledigheten i tre olika perioder per år, och så långt som möjligt ska ledigheten förläggas enligt ditt önskemål. I vissa kollektivavtal kan det finnas en annan reglering gällande anmälan av föräldraledighet.

Återgång i arbete

Föräldraledigheten kan brytas när som helst. Om din ledighet varit avsedd att pågå mer än en månad får dock arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad. Även här kan det finnas andra regleringar i kollektivavtal. När du börjar arbeta igen får inte arbetsgivaren, på grund av föräldraledigheten, ge dig sämre anställnings- eller arbetsvillkor än före ledigheten. Andra villkor och arbetsuppgifter kan dock bli aktuella om det ligger inom ramen för ditt anställningsavtal.

Anställningsskydd

Under tiden som du är föräldraledig har du ett anställningsskydd som innebär att du inte får sägas upp eller avskedas enbart på grund av att du är föräldraledig. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist under tiden som du är föräldraledig börjar uppsägningstiden gälla först vid din planerade återgång till arbete.

Förbud mot missgynnande

Föräldraledighetslagens 16 § innehåller ett förbud mot missgynnande av arbetstagare eller arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller bland annat i samband med att arbetsgivaren anställer, befordrar, tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet samt när arbetsgivaren säger upp, avskedar eller vidtar annan ingripande åtgärd. Tänk på att även du som är föräldraledig ska ingå i arbetsgivarens löneöversyn.