Integritetspolicy

För att kunna förhandla och driva frågor å medlemmarnas vägnar behöver vi behandla vissa personuppgifter. Så här hanterar vi din privata information.

Akademikerförbundet SSR är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas till oss exempelvis i samband med ansökan om medlemskap i förbundet. 

Hur behandlar vi dina uppgifter?

De uppgifter vi behandlar är i första hand sådana som du själv lämnar till exempel i samband med din medlemsansökan. Vi uppdaterar också vårt medlemsregister löpande till exempel med adressdata från SPAR, det statliga personadressregistret.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss samt att göra utvärderingar och undersökningar. Dessutom skickar vi dig medlemstidningen Akademikern, nyhetsbrev, kallelser till möten och erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som exempelvis möten, kurser och seminarier.  

Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem, för att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som åvilar Akademikerförbundet SSR. Vi behöver också behandla uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet, såsom förmåner och tjänster som ingår i medlemskapet. För de angivna ändamålen kan uppgifterna även komma att lämnas till annan för behandling, till exempel för administration av arbetsmarknadsförsäkringar. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

I de fall där laglig skyldighet föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden för det finns i artikel 6.1c i dataskyddsförordningen.

Dina uppgifter kan även komma att användas för att framställa lönestatistik för våra medlemmar. Uppgifterna kan i förekommande fall även lämnas till annan för behandling i statistiksyfte. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Efter avslutat medlemskap

Akademikerförbundet SSR kommer löpande att gallra dina personuppgifter efter det att ändamålet och syftet uppfyllts, men kan komma att spara dina uppgifter under den tid som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet. 

Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom bokföringslagen (1999:1078), vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling? Mejla oss på gdpr@akademssr.se.

Ändring av uppgifter

Akademikerförbundet SSR är måna om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss om eventuella ändringar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Akademikerförbundet SSR vill också uppmärksamma dig om din rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsincidenter

Akademikerförbundet SSR är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter som görs utifrån det ändamål som definieras i förbundets stadgar. Ansvaret omfattar även lokala föreningars personuppgiftsbehandling under förutsättning att behandlingen sker inom ramen för det ändamål som definieras i förbundets stadgar. Föreningen får inte behandla personuppgifter för något annat ändamål än det lokalfackliga syftet.

Om personuppgifter genom en olycka eller genom ett sabotage eller liknande ofrivilligt förstörs, ändras, obehörigen röjs eller blir tillgängliga för obehörig ska föreningen omedelbart rapportera detta till förbundet.

Det finns korta tidsfrister för att agera vid en sådan personuppgiftsincident varför omedelbarhetskravet är särskilt viktigt. Vid en misstänkt incident, ta kontakt med förbundets dataskyddsombud på gdpr@akademssr.se.

Cookies och pixlar på vår webbplats

Vi använder cookies och pixlar för att ditt besök på webbplatsen ska bli så smidigt som möjligt, för att du som är medlem ska kunna logga in och för att analysera trafiken och utveckla vår webbplats. Läs mer om cookies och pixlar på vår webbplats här.

Avbruten medlemsansökan

Om du avbryter en påbörjad medlemsansökan på vår webbplats eller i vår app så sparas uppgifterna i vårt system. Uppgifterna tas bort inom tre månader, och hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan utan för att vi ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på en knapp som Nästa sida eller Skicka, så sparas inga uppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Akademikerförbundet SSR förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen och i samband med det informera berörda i enlighet med informationskraven i dataskyddsförordningen.

Synpunkter eller frågor om behandlingen?


Akademikerförbundet SSR (org nr 802004‑1573) är personuppgiftsansvarig för behandlingen och har utsett dataskyddsombud som har som ansvar att se till att vi följer gällande lagstiftning över personuppgiftsbehandlingar. 

Om du har frågor eller synpunkter angående behandlingen av personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss på gdpr@akademssr.se eller kontakta något av våra dataskyddsombud: mikael.smeds@akademssr.se eller johan.almbrandt@akademssr.se

Har vi rätt uppgifter om dig?

Logga in på Mina sidor och kontrollera.