Förbundets projekt

Förbundet deltar i arbete med internationella utvecklingsprojekt på flera sätt – bilateralt, multilateralt och som fadder.

Genom multilateralt stöd tillsammans med PSI, genom Union to Union, leder vi tre olika projekt som alla på olika sätt handlar om facklig organisering.

Genom att vara fadder för projekt tillsammans med Palmecentret stöder vi bl a utbildning av kvinnliga ledare i Burma, centrum för psykisk ohälsa i Palestina och demokratiutveckling i Zimbabwe. 

Samarbete med PSI och Union to Union

Hejda Klimatförändringarna

Ett av förbundets projekt handlar om Klimatfrågan och fackföreningsrörelsens möjlighet att ta en ledande roll i den omställning som måste ske. Fem länder står i fokus under den inledande fasen; Kenya, Zambia, Tunisien, Peru och Jamaica. Alla valda med utgångspunkt av att de redan drabbats hårt av klimatförändringarna. Det finns inga jobb på en död planet men omställningen till fossilfria jobb måste ske på ett schysst sätt.

Flyktingar i Medelhavsområdet

Vi driver också tillsammans med flera svenska förbund ett projekt om Flyktingar i Medelhavsområdet. I projektet försöker vi koppla ihop både frågan om tillgång till offentlig service, rent vatten, hälso- och sjukvårt och skola för barnen och frågan om anständiga arbetsvillkor och facklig organisering för dem som jobbar i lägren. Fyra länder står i fokus; Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon.

Internflyktingar i Nigeria

Tillsammans med PSI och två fackliga organisationer NANNM och MHWUN  har vi ett projekt om internflyktingar, Internaly Displaced Persons-IDPs, i Nigeria. Projektet fokuserar både på mänskliga rättigheter för internflyktingar och för dem som arbetar i lägren. Det handlar om tillgång till offentliga tjänster som vatten, sanitet, skola och hälsovård. Det handlar också om rätten till schyssta arbetsvillkor och möjligheten att vara med i en facklig organisation.

Samarbete med Olof Palmes Internationella Center

Genom ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället i tre utvalda geografiska områden. Formen för samarbetet sker genom att förbundet är fadder för utpekade projekt.

Södra Afrika

I Sydafrika bidrar Solidaritetsfonden bland annat till att stödja samarbetsorganisationen Labour Research Service (LRS). Det är en fackföreningsledd organisation som bl a jobbar med utbildning av fackförenings, idéutveckling och att kartlägga löneskillnader. Tidigare har vi stött ett projekt som lyckades få in arbete med Hiv/Aids i kollektivavtalen. Vi stöder också nätverksorganisationen CoRMSA som arbetar med flyktingar.

I Namibia stöder vi LabourResearch Institute som arbetar med utbildning av fackligt aktiva och i eSwatini stöder vi kvinnoorganisationen SWAGA som i många år arbetat för en lag mot sexuellt våld mot kvinnor.

I Zimbabwe stöder vi från och med i år ett demokratiprojekt genom stöd till Zimbabwe Institute.

Burma (Myanmar)

I Burma bidrar Solidaritetsfonden till att stödja ett projekt som syftar till att utbilda unga kvinnor i ett praktikantprogram med målsättningen att öka utrymmet för kvinnor i det burmesiska samhället samt att stärka den burmesiska demokratirörelsen. Den lokala samarbetsorganisationen heter Alternative Asean Network for Burma (ALTSEAN). 

Palestina och Mellanöstern

I Palestina bidrar Solidaritetsfonden bl a till att stödja Al Marfa Menta Health Association  i Östra Jerusalem i ett projekt som är inriktat på kvinnor och deras familjer, skolelever, lärare samt också studenter i psykologi och socialt arbete vid Al Quds universitet.

I Turkiet stöder vi arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter genom stöd till en organisation i Diyarbakir.