Utbildningar för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald får facklig utbildning så du blir trygg i din roll som företrädare för Akademikerförbundet SSR. Första steget för alla är den digitala introduktionen Påverka tillsammans.

Du som är ny förtroendevald ska gå Facklig grundkurs så snart du kan.
När du gått grundkurs och haft fackligt uppdrag en tid kan du gå fortsättningskurs och andra utbildningar. 

KOMMUN / REGION Grundkurs, Fortsättningskurs och temautbildningar finns för dig i kommun och region. För att förhandla löner inom kommuner och regioner krävs att du gått en avtalsutbildning vid varje ny avtalsperiod så att du kan få en fullmakt att företräda förbundet. 

STATEN Inom staten är det ditt kontaktförbund som anordnar grund- och fortsättningsutbildningarna. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse och Inspektionen för vård och omsorg. Inbjudan till de kurserna skickas ut till dig som är registrerad som förtroendevald.

PRIVAT SEKTOR I privat sektor samordnar Sveriges Ingenjörer grund- och fortsättningsutbildningarna för alla Sacoförbund. Du hittar kalendariet på sverigesingenjorer.se. Du behöver logga in med en särskild förtroendevald-inloggning som du får när du registreras som förtroendevald hos Sveriges Ingenjörer. Hos Prevent hittar du information och utbildningar kring arbetsmiljö. 

Du som är registrerad som fackligt förtroendevald får automatiskt inbjudningar via e-post. Alla kurser sker digitalt. Du hittar alla aktuella kurser på sidan Kurser & evenemang. (Webbutbildningarna kan du såklart gå när som helst!)

Våra utbildningar

Påverka tillsammans – nyfiken på att bli fackligt aktiv! Webbutbildning (20 minuter)

Börja här! Påverka tillsammans är det första steget i din fackliga utbildning. Det är en kort digital introduktionsutbildning om hur vi påverkar genom att engagera oss fackligt.

Facklig grundkurs, kommun/region (2 dagar)

Grundkursen betonar vår fackpolitik, rollen och uppdraget som lokal facklig företrädare hemma på arbetsplatsen, som lokal part hos din arbetsgivare, hur du får stöd i ditt uppdrag, kort om lönebildning samt grundläggande arbetsrätt. Regionombuden respektive fackliga sekreterare (kommunombud) svarar för denna utbildning som genomförs lokalt/regionalt en gång per termin på flera orter i landet. Du hittar grundkurserna i Utbildningskalendern. Du som är anmäld som facklig företrädare hos oss får inbjudan till Grundkursen närmast dig via e-post. 

Facklig grundkurs, statlig sektor (2 dagar)

Grundkursen betonar Saco-S fackpolitik, rollen och uppdraget som lokal facklig företrädare för Saco-S  i myndigheten, hur du får stöd i ditt uppdrag, kort om lönebildning samt grundläggande arbetsrätt. Grundkursen genomförs lokalt/regionalt en gång per termin på flera orter i landet. Du hittar grundkurserna i Utbildningskalendern. Du som är anmäld som facklig företrädare hos oss får inbjudan till Grundkursen närmast dig via e-post.

Facklig fortsättningsutbildning, kommun/region (2 dagar)

Fortsättningskursen är en fortsättning på facklig grundutbildning.

Utbildningen är en fördjupning och tar bl.a. upp grundläggande arbetsrättsliga frågor, det kommunala kollektivavtalet AB, rehabiliteringsprocessen, lokalt fackligt arbete och organisering av det lokalfackliga arbetet.

Facklig fortsättningsutbildning, statlig sektor (2 dagar)

Fortsättningsutbildningen är en fortsättning på facklig grundutbildning.

Utbildningen ger fördjupande kunskaper och tar bl.a. upp grundläggande arbetsrättsliga frågor, delar av de statliga kollektivavtalen inkl Villkorsavtalet, rehabiliteringsprocessen, lokalt fackligt arbete och organisering av det lokalfackliga arbetet.

Du har väl inte missat att er förening kan gå en styrelseutbildning? Kontakta ert regionombud eller mejla Mona Anderson.  

Högre fackligt seminarium

Utvecklande internatutbildning för förtroendemän från samtliga sektorer, som tidigare genomgått Grundkurs och relevanta fortsättningsutbildningar. Innehåller externa föreläsningar och fackpolitiska diskussioner. Deltagarna rekommenderas till denna utbildning av regionombud och ombudsman och förutsätts "kontrakteras" för fortsatt fackligt engagemang.

GDPR för fackligt förtroendevalda – Webbutbildning (30 minuter)

Som förtroendevald i ett fackförbund behandlar du ibland medlemmarnas personuppgifter. Enligt GDPR är medlemskap i fackförbund en känslig personuppgift. Detta innebär att stränga regler och extra höga krav gäller för hantering av medlemsuppgifterna. Skaffa dig den kunskap du behöver med Sacos GDPR-utbildning för förtroendevalda. Utbildningen tar bara 30 minuter och avslutas med ett kunskapstest. Spännande, ta mig till utbildningen!

HÖK – grund (2 dagar)

Ger fullmakt att förhandla i lokala löneöversyner, för vilket krävs fullmakt från förbundet.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i de olika delarna av arbetet med löneöversyn: förberedelse, överläggning, yrkanden, lönesamtal och avstämning

HÖK – fortsättning (1 dag)

En fördjupning i fler verktyg för uppdraget som lönedelegat.

Syftet är att ge mer kunskaper att arbeta mer strategiskt med lön på längre sikt med målbilder, strategier och statistik. Fullmakt för lokala löneöversynsförhandlingar förnyas om så behövs.

Arbetsmiljö – grund (2 dagar)

Processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma före första utbildningstillfället och ytterligare en del mellan utbildningstillfällena. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte.

Målgruppen är skyddsombud (och fackligt förtroendevalda som också är valda till skyddsombud) som är nya i sitt uppdrag eller som ännu inte gått förbundets arbetsmiljöutbildningar. Fokus ligger på skyddsombudets roll i förhållande till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöns risker, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan, samt föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld i arbetet och områdena universell utformning, personalekonomi och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav.

Den första grundläggande skyddsombudsutbildningen ska din arbetsgivare tillhandahålla. Du kan också går våra arbetsmiljöutbildningar. Den partsgemensamma organisationen Sunt arbetsliv har många bra verktyg för det lokala arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner. 

Arbetsmiljö – fortsättning (1 dag)

Processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma före utbildningstillfället. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte. Målgruppen är skyddsombud (och fackligt förtroendevalda som också är valda till skyddsombud) som har minst två års erfarenhet av uppdraget efter genomförd grundutbildning. Fortsättningsutbildningen ger fördjupade kunskaper i hela arbetsmiljöområdet. Se också Arbetsmiljö-grund.

Likabehandling (1 dag)

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och skyddsombud. Deltagare ska ha gått Facklig grundutbildning samt Facklig fortsättningsutbildning.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsförbudet och aktiva åtgärder. I utbildningen ingår praktiska övningar med syfte att de förtroendevalda ska bli bra samverkansparter till arbetsgivaren i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Utbildningen ges två gånger per år varav den ena gången i Stockholm och den andra i olika delar av landet. Utbildningen anordnas tillsammans med utbildning i Lönekartläggning, sammanlagt 2 dagar.  I mån av plats erbjuder vi utbildning i likabehandling endast 1 dag om så önskas.

Lönekartläggning (1 dag)

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda lönedelegater. Deltagare ska ha gått Facklig grundutbildning, Facklig fortsättningsutbildning, HÖK-grund och HÖK-fortsättning.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsförbudet och aktiva åtgärder med särskilt fokus på lönekartläggning. I utbildningen ingår praktiska övningar med syfte att de förtroendevalda ska bli bra samverkansparter till arbetsgivaren i arbetet med lönekartläggningar. Utbildningen ges två gånger per år varav den ena gången i Stockholm och den andra i olika delar av landet.

Valberedning – Webbutbildning (1 timme)

Valberedningar har en viktig roll att fylla genom att plocka fram kandidater till förbundets föreningars styrelser och andra fackliga uppdrag, kandidater som sedan väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Att hitta personer med engagemang som också speglar mångfalden bland förbundets medlemmar kan kännas som en utmaning. Som hjälp i arbetet har förbundet tagit fram en utbildning för valberedare.

Bredda mångfalden – Webbutbildning (45 minuter)

Utbildningen är för er i valberedningen om hur ni kan arbeta för att bredda mångfalden bland representationen i er förening. Det är inte en kurs i valberedningsarbete, utan ett komplement med fokus på jämlikhet och mångfald. Till utbildningen

Hen-Hon-Han (4 dagar, oftast i samband med Pride)

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda, chefer och HR och ger kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet. Utbildningen ger också goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen tar även upp bemötandefrågor.

Utöver internutbildningspass i kurslokalen är utbildningsdagarna delvis förlagda till Stockholm Pride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta) och avslutas med deltagande i Prideparaden dag fyra.

Kongressutbildning – Webbutbildning (20 minuter)

Förbundets kongressutbildning vänder sig till dig som blivit utsedd att representera ditt distrikt på Akademikerförbundet SSR:s kongress eller till dig som vill lära dig mer om hur kongresser fungerar och vad det innebär att vara kongressombud. Utbildningen är en introduktion och tar cirka 20 minuter.

Du som är registrerad som fackligt förtroendevald får automatiskt inbjudningar via e-post. Alla kurser sker digitalt. Du hittar alla aktuella kurser på sidan Kurser & evenemang. (Webbutbildningarna kan du såklart gå när som helst!)

 • Vad gäller för lön och förlorad arbetsförtjänst?

  Du som är registrerad som förtroendevald hos oss får med stöd av förtroendemannalagen gå kurs med bibehållen lön. Detta gäller under förutsättning att:

  • Föreningen/styrelsen anmält till arbetsgivaren (personalkontoret) att du är fackligt förtroendevald. 
  • Ditt fackliga uppdrag och kursinnehållet har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren. 
  • Du har behov av utbildning för ditt fackliga uppdrag. 
  • Arbetsgivaren underrättas i god tid (minst 14 dagar) före kursens början.

  Om du får löneavdrag när du går på kurs finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst från Akademikerförbundet SSR. Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild blankett att du får löneavdrag.

  Hur anmäler jag mig?

  Du som är registrerad som förtroendevald får inbjudan till våra fackliga utbildningar till den e-postadress du uppgivit i vårt medlemsregister(uppdatera dina uppgifter på Mina Sidor!)

  Kurserna läggs ut i kalendariet i samband med att inbjudan går ut. Där ser du också när och var kursen hålls, och hur du anmäler dig till just den kursen.

  Cirka fyra veckor innan kursen börjar får du besked om du har kommit med eller inte. Tyvärr händer det ibland att några som anmäler sig inte får plats, men då kan du be att få stå som reserv eller så anmäler du dig till nästkommande kurs!

  Kostnader

  Alla utbildningar är kostnadsfria.

  Resa

  Resan till och från kursen betalas av Akademikerförbundet SSR. Tillsammans med bekräftelsen på att du har blivit antagen till kursen får du instruktioner om hur du bokar din resa.

  Från hösten 2020 ges samtliga fackliga utbildningar via Teams på grund av pandemiläget.