Styrka genom kollektivavtal

”Den svenska modellen” bygger på att arbetsmarknadens parter – arbetsgivare och fackförbund – tillsammans tar ansvar för villkoren på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR är en stark part när det gäller att förhandla om villkoren på din arbetsplats. Genom ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR har du någon som företräder dig och arbetar förebyggande genom kollektivavtal.

Kollektivavtal

Inom den offentliga sektorn, och inom stora delar av den privata sektorn, finns kollektivavtal. Avtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivare. I avtalen regleras ofta arbetstider, semester, övertidskompensation, sjuklön, pension, rätt till ledighet, uppsägningstider och övriga löneförmåner. Den kanske viktigaste frågan som regleras i kollektivavtal är hur mycket tjänstepension som betalas in till dig direkt av arbetsgivaren. Om kollektivavtal inte finns eller om arbetsgivaren inte frivilligt betalar in tjänstepensionen kommer din framtida pension att bli kraftigt försämrad. För att kompensera den uteblivna tjänstepensionen behöver du avsätta normalt mer än 1000 kronor per månad genom privat pensionssparande. Vidare är det genom kollektivavtalet som ditt fackförbunds och därmed ditt inflytande på arbetsplatsen garanteras.

Genom ditt kollektivavtal får du veta vad du har rätt till. Arbetsgivaren kan aldrig vägra dig det som finns reglerat i kollektivavtalet.

Att vi har förhandlat kollektivt har lett till att vi tillsammans har lyckats öka de anställdas trygghet, rättigheter och förmåner. Kollektivavtalsmodellen har i internationell jämförelse visat sig vara både effektiv, ekonomiskt ansvarstagande och flexibel. En framgångsrik modell att fortsätta verka för och försvara. Vill du veta mer, läs vidare på Knegdeg

Lokal organisation

För att du ska ha närhet till ditt förbund och dina fackliga förtroendemän finns lokalföreningar. De är också ett forum för dig som medlem att påverka. En av lokalföreningarnas viktigaste uppgifter är att fungera som en lokal arbetstagarpart i förhållande till arbetsgivaren i samverkan och förhandlingar.