Om din tjänstepension

Genom ditt jobb idag bidrar du – och din arbetsgivare – till din framtida pension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och ger dig en bättre ekonomi på äldre dagar.

Fotograf Sander Bråkenhielm

De flesta anställda har en tjänstepension som arbetsgivaren gör inbetalningar till. Tjänstepensionerna (som ibland kallas för avtalspensioner) grundas oftast på kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vanligen uppgår tjänstepensionen till cirka 10 procent av slutlönen. Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och även ger pension för lönedelar över taket på 8,07 inkomstbasbelopp där den allmänna pensionen inte ger ersättning.

Förmåns- eller premiebestämd tjänstepension?

En tjänstepension kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd (avgiftsbestämd) eller bestå av båda delarna. Med en förmånsbestämd ålderspension får den anställde en på förhand bestämd pension vid pensioneringen. Med en premiebestämd ålderspension får den anställde en angiven procent av lönen inbetald löpande till en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Den anställde vet då hur många procent av lönen som betalas in men inte hur stor pensionen blir vid pensioneringen, eftersom det beror på hur kapitalet förräntas, hur höga premier som betalats in och försäkringsbolagens avgifter. 

Observera att det kan vara negativt att byta arbetsgivare och kollektivavtalsområde sent i livet om man har eller kommer att få en förmånsbestämd ålderspension. I tjänstepensionsavtalet ITP2 finns till exempel en kapningsregel. Kontrollera därför hur ett byte skulle påverka både din nuvarande tjänstepension och tjänstepensionen hos en eventuell ny arbetsgivare.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal bör du se till att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för dig så att du får tjänstepension. Arbetsgivaren bör betala minst 4,5 procent av din lön på lön upp till 47 625 kronor/månad(motsvarar 7, 5 inkomstbasbelopp år 2024 delat med 12) och 30 procent på lönedelar över 47 625 kronor/månad till din pensionsförsäkring. Det motsvarar premierna i den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP1.

JämförPris

Din tjänstepension påverkas också av vilken försäkring du har valt för din tjänstepension. JämförPris är en webbtjänst hos Konsumenternas försäkringsbyrå som visar vad som försvinner från din tjänstepension i form av avgifter och kostnader, och vilken avkastning du förlorar på grund av det. Det kan hjälpa dig att jämföra och välja den försäkring som är bäst för dig.

Tjänstepensionens dag den 27 september

Tjänstepensionen är för många en stor del av den framtida pensionen, och du kan själv bestämma hur du kan placera delar av din tjänstepension. Tjänstepensionens dag firas den 27 september varje år, för att öka kunskapen om tjänstepensionen och hur var och en kan se över och planera för sin pension. Akademikerförbundet SSR är medlem i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) och PTK, som medverkar i Tjänstepensionens dag.

Har du koll på ditt eget avtal? Ställ gärna frågor till Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) pensionsexperter klockan 09.00 – 16.00 vardagar. På tjänstepensionens dags hemsida hittar du fler aktiviteter och bland annat fem tips till hur du får en bättre pension. Du kan även få en samlad information om kollektivavtalade tjänstepensioner på Konsumenternas Försäkringsbyrås Pensionsguide.

Trappa ned i slutet av yrkeslivet – kollektivavtalen ger möjligheter  

Vi lever allt längre och behöver arbeta längre upp i åldrarna för att pensionen ska räcka. För många kan det kännas tufft att arbeta heltid i slutet av yrkeslivet. Samtidigt kan det kännas tråkigt att sluta arbeta helt. Då kan en möjlighet att arbeta kvar men med delpension eller flexpension vara ett lockande alternativ. Det finns olika typer av möjligheter till detta genom kollektivavtal på alla större avtalsområden. Vissa arbetsgivare erbjuder även en ”80-90-100-lösning” som ett alternativ. Det betyder att arbetstiden är 80 %, lönen 90 % och avsättningen till tjänstepension 100 %.

Det är samtidigt viktigt att känna till att den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan bli lägre för den som går ned i arbetstid även om någon form av delpension betalas. 

Kommuner, regioner och Sobonaföretag: Partiell särskild avtalspension

Partiell särskild avtalspension är en delpension för dig som är anställd av en kommun, en region eller ett Sobonaföretag. För att få partiell särskild avtalspension behöver du komma överens med din arbetsgivare. Det är en möjlighet för dig men ingen rättighet.

Den som får partiell särskild avtalspension går ned i arbetstid och får avtalspension för viss procent av lönebortfallet samt avsättning till tjänstepension.

Läs mer om partiell särskild avtalspension på www.ofr.se

Staten: Delpension och Kåpan Flex

För dig som är anställd av en statlig arbetsgivare finns det en möjlighet men ingen rättighet att få delpension. Du behöver vara född 1988 eller tidigare.  Delpension kan betalas under åren 61 - 65 år. Du behöver ingå en överenskommelse med din arbetsgivare om delpension.

Den som får delpension går ned i arbetstid och får delpension för viss procent av lönebortfallet samt avsättning till tjänstepension.

Du som är anställd av en statlig arbetsgivare och är född 1989 eller senare, har i stället för delpension en extra avsättning till din tjänstepension (Kåpan Flex 1,5 %) och en utökad möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av yrkeslivet.  

Läs mer om delpension på www.spv.se 

Privat sektor - Vad är flexpension?

Flexpension (kallas ibland delpension) innebär att arbetsgivaren gör extra avsättningar till din tjänstepension. I flertalet fall innebär flexpension också att du har en utökad möjlighet att gå ned i arbetstid de sista åren innan du går i pension. För dig som inte vill gå ned i arbetstid innebär den extra avsättningen att tjänstepensionen blir högre när det är dags för pension. Du som har förmånsbestämd ålderspension ska även få den pensionen slutbetald av arbetsgivaren. Tanken är att flexpension ska ge varje arbetstagare ytterligare möjlighet att kunna göra aktiva val i fråga om arbete och pension i slutet av arbetslivet. Flexpension finns i en stor del av kollektivavtalen om anställningsvillkor och löner på privat sektor bland annat flera av Almegas, Fremias och Arbetsgivaralliansens branschavtal. Kontakta din arbetsgivare om du vill gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Läs mer om flexpension på www.collectum.se

De vanligaste kollektivavtalen om tjänstepension

Här nedan listar vi länkar på förhandlingsparter och vad avtalen heter inom olika sektor så du kan läsa mer om det som gäller dig.

  • *Kommunal- och regional sektor

   Från och med den 1 januari 2023 omfattas merparten av anställda inom kommun och region eller anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Pensionsavsättningen är 6 procent på löner upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på lönedelar över den gränsen. 

   Enligt övergångsregler kommer några grupper att vara kvar i pensionsavtalet KAP-KL.

   Läs om AKAP-KR och om övergångsreglerna för KAP-KL på OFR:s hemsida.

   Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR

   Valcentraler

   Administratörer/tjänstepensionsföretag

   Om du fått partiell sjukersättning under tid med kommunal pension 1985 – 1997 finns en möjlighet till omräkning av pension enligt PA-KL i anslutning till pensionsavgång

   Anställda i kommuner och regioner under 1985 - 1997 som under den tiden fått partiell sjukersättning kan fortfarande omfattas av pensionsavtalet PA-KL från 1985. Läs mer om hur du kan gå tillväga för att begära omräkning på OFR:s hemsida. Du är även välkommen att kontakta Akademikerförbundet SSR:s Rådgivning. 

   På den här länken hittar du informationsmaterial om partiell särskild avtalspension/delpension.

   • *Statlig sektor

    Pensionsavtal inom den statliga sektorn 

    • PA 16 avd I för statligt anställda födda 1988 eller senare och
    • PA 16 avd II för anställda födda 1943 - 1987 (tid PA 03).  

    Saco-S

    Valcentral/Administratör

    Tjänstepensionsföretag

    Delpension

   • *Privat sektor

    ITP Industrins och handelns tjänstepension. ITP-planen består av avdelning 1 (ITP1) och avdelning 2 (ITP2).

    Förhandlings- och samverkansrådet PTK

    Information om kollektivavtalad pension och försäkring finns i det nya partsgemensamma bolaget Avtalat. Här är Avtalats rådgivning.

    Checklista om löneväxling

    Valcentral

    Tjänstepensionsföretag

    Tjänstepensionsföretaget Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att de ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1). Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen.

    Läs Alectas rapport från år 2020 om Tiotaggarvalet.

    Avtalsområde Fremia 

    KTP-plan KFO - PTK

    Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) har ett pensionsavtal för tjänstemän. Enligt pensionsavtalets huvudregel omfattas den som är född 1981 eller senare av ITP 1 och den som är född 1980 eller tidigare omfattas av KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. Parterna har gjort förändringar i KTP 2 från och med den 1 januari 2019. Det innebär i huvudsak att premien till KTPK ökas till 2,1 %, att Folksam administrerar hela KTP 2, att familjeskyddet betalas av arbetsgivaren och att arbetstagaren kan välja bort familjeskyddet och i stället få en extra premie till KTPK.  Nya arbetsgivarmedlemmar i KFO från och med den 1 januari 2019 ska tillämpa ITP-planen för alla anställda tjänstemän.  

    https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/tjanstepension-ktp/

    Avtal om KTP-planen mellan KFO och PTK

    KTP-plan för Folksam med flera, KFO - Akademikerförbunden, Forena och Handelsanställdas förbund

    Reviderat pensionsavtal – KTP-plan - för Folksam med flera. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Parter är Arbetsgivarföreningen KFO och Akademikerförbunden (där Akademikerförbundet SSR ingår), Forena och Handelsanställdas förbund.

    KFO-Forena, Akademikerna och Handels KTP-plan 210101.pdf

    Förhandlingsprotokoll Forena-Akademikerna-Handels ny KTP-plan 200213.pdf

    Avtalsområde Svenska kyrkan

    På Svenska kyrkans avtalsområde heter pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan. Det gäller för arbetstagare som är födda 1959 eller senare. Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare går kvar på KAP-KL Svenska kyrkan.  

    Administratör Tjänstepensionsföretag