Förbundet i världen

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

""

Förbundets internationella arbete tar sin grund i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alla människors lika värde och rätt, demokrati, solidaritet, jämställdhet och hållbar utveckling är grundläggande i det arbetet liksom föreningsfriheten, rätten att organisera sig i fria fackföreningar.  FN-organet ILO och dess konventioner är den juridiska basen för arbete om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Därför är förbundet genom Saco aktivt i ILOs arbete och i den svenska ILO-kommittéen. I den möter regeringen TCO, LO och Saco och representanter för arbetsgivarna. Här kan du läsa 8 av ILOs kärnkonventioner.

Betydelsen av det internationella fackliga arbetet har ökat på senare år inte minst genom vårt inträde i EU och genom näringslivets internationalisering. Många beslut som har betydelse för vårt arbetsliv som tidigare fattades i Sverige fattas idag i någon annan del av världen.

Vi ser att många frågor som rör oss som anställda är satt i snabb utveckling. Det gäller exempelvis frågor om fackligt inflytande, arbetsrättens utveckling, medlemsservice över nationsgränser och rätten till fackligt medlemskap. Tjänstedirektivet, arbetstidsdirektivet, och utstationeringsdirektivet är exempel på viktiga beslut i EU-parlamentet som fått direkt inverkan på svensk arbetsmarknad, liksom domarna om Viking, Laval och Rüffert i EG domstolen.

Arbete på olika nivåer

Förbundet deltar i internationellt fackligt arbete i flera olika organisationer och på olika nivåer. Vi deltar också i internationella organisationer som syftar till att utveckla specifika yrkesgrupper och yrkesfrågor. Vi är medlemmar i PSI EPSU och IFSW.

Genom förbundets Solidaritetsfond stöder vi biståndsarbete inriktat på demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, fackliga fri- och rättigheter samt akut bistånd i samband med naturkatastrofer och konflikter. Idag stöder vi projekt i Kirgizistan, Burma, Mellanöstern och Södra Afrika.

Vi driver också egna utvecklingsprojekt tillsammans med PSI genom medlemskapet i Union to union. För närvarande driver vi tre projekt på olika teman. Ett handlar om att stoppa klimatförändringarna, ett handlar om flyktingar runt medelhavet och ett handlar om mänskliga rättigheter för internflyktingar i Nigeria. Samtliga projekt handlar också om schyssta arbetsvillkor, rätten att organisera sig i en facklig organisation och förhandla kollektivt.

Akademikerförbundet SSR är medlem i Fairtrade i syfte att medverka till att förbättra villkoren för anställda och odlare i utvecklingsländer.