Förbundet ute i världen

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Förbundets internationella arbete tar sin grund i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alla människors lika värde och rätt, demokrati, solidaritet, jämställdhet och hållbar utveckling är grundläggande i det arbetet liksom föreningsfriheten, rätten att organisera sig i fria fackföreningar.  FN-organet ILO och dess konventioner är den juridiska basen för arbete om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Därför är förbundet genom Saco aktivt i ILOs arbete och i den svenska ILO-kommittéen. I den möter regeringen TCO, LO och Saco och representanter för arbetsgivarna. Här kan du läsa 8 av ILOs kärnkonventioner.

Betydelsen av det fackliga arbetet har ökat på senare år inte minst genom vårt inträde i EU och genom näringslivets internationalisering. Många beslut som har betydelse för vårt arbetsliv som tidigare fattades i Sverige fattas idag i någon annan del av världen.

Vi ser att många frågor som rör oss som anställda är satt i snabb utveckling. Det gäller exempelvis frågor om fackligt inflytande, arbetsrättens utveckling, medlemsservice över nationsgränser och rätten till fackligt medlemskap. Tjänstedirektivet, arbetstidsdirektivet, och utstationeringsdirektivet är exempel på viktiga beslut i EU-parlamentet som fått direkt inverkan på svensk arbetsmarknad, liksom domarna om Viking, Laval och Rüffert i EG domstolen.

Arbete på olika nivåer

Förbundet deltar i internationellt fackligt arbete i flera olika organisationer och på olika nivåer. Vi deltar också i internationella organisationer som syftar till att utveckla specifika yrkesgrupper och yrkesfrågor. Vi är medlemmar i PSI, EPSU, IFSW och EFSW.

Genom förbundets Solidaritetsfond stöder vi biståndsarbete inriktat på demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, fackliga fri- och rättigheter samt akut bistånd i samband med naturkatastrofer och konflikter. Idag stöder vi projekt i Kirgizistan, Burma, Palestina och Sydafrika.

Akademikerförbundet SSR är medlem i Fairtrade i syfte att medverka till att förbättra villkoren för anställda och odlare i utvecklingsländer.

Läs även

Facket internationellt

Det internationella fackliga samarbetet är en viktig del av vårt arbete. Vi ökar förståelsen för varandra och skapar gemensamma plattformar i det gemensamma arbetet för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer

Vår solidaritetsfond ger stöd runt om i världen

Vi tycker att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Varje medlem ger 1 krona i månaden till förbundets solidaritetsfond, som hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Läs mer