Stadgar för Akademikerförbundet SSR

ordförandeklubba

§ 1 Förbundets ändamål

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala samt utbildnings- och yrkesmässiga intressen.

§ 2    Förbundet är partipolitiskt obundet.

Tryck på plustecknen för att läsa under varje paragraf.

 

 • ill Akademikerförbundet SSR kan som medlem anslutas: Den som genomgått akademisk utbildning motsvarande 180 högskolepoäng*, med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller beteendevetenskap, i Sverige eller utomlands, eller studerar på motsvarande utbildning. Förbundsstyrelsen kan härutöver om det finns synnerliga skäl och efter hörande av berörd lokalförening bevilja medlemskap.

  Medlem kan tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, om medlemmen uppfyller kraven i kassans stadgar.

  * 180 högskolepoäng motsvarar tidigare 120 poäng.

 • Akademikerförbundet SSR:s verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  Medlem ska verka för förbundets sammanhållning och bidra till god yrkesetik och solidaritet inom yrkeskåren.

  Medlemskapet ger möjlighet till förhandlingshjälp och annan facklig service och förutsätter lojalitet med förbundet. Förbundsstyrelsen kan bevilja rättshjälp. Om särskilda skäl föreligger kan medlem förvägras individuell förhandlingshjälp under medlemskapets fyra första månader.

  Valbar till Akademikerförbundet SSR:s förtroendemannaorganisation är den som är medlem av förbundet och inte har förtroendeuppdrag eller anställning i annan facklig organisation.

  Medlem ska betala den av kongressen fastställda medlemsavgiften och enligt de föreskrifter som förbundsstyrelsen meddelar. Reducering av medlemsavgift och/eller eftergift av skuld kan beviljas av förbundsstyrelsen.

  Medlem ska på anmodan lämna in aktuella uppgifter om arbetsgivare, arbetsplats, befattning samt löne- och anställningsvillkor. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

  Vid medlemskap i AEA tillkommer den avgift kassan fastställer.

  Medlem kan avsluta medlemskapet genom skriftlig anmälan om utträde. Utträde ur förbundet och i förekommande fall ur AEA, sker vid den tidpunkt medlem begär, dock tidigast vid det månadsskifte som infaller tre månader efter det att anmälan inkommit till förbundets kansli. Förbundsstyrelsen kan medge att medlemskap upphör vid tidigare tidpunkt.

 • Medlem som aktivt motarbetar förbundets ändamål eller skadar förbundets anseende kan efter beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. Innan beslut fattas ska medlem beredas tillfälle till förklaring.

  Den som ger uttryck för att han eller hon inte delar de i § 4 angivna värderingarna kan uteslutas ur förbundet. Den som uteslutits ur förbundet kan vinna återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen.

  Medlem, som trots påminnelse underlåtit att betala medlemsavgift för sammanlagt tre månader, kan uteslutas. Dessförinnan ska medlem anmodas att betala och samtidigt informeras om att fråga om uteslutning aktualiserats inom förbundet. Den som uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning kan beviljas nytt medlemskap då skulden reglerats.

 • Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Ordinarie kongress ska hållas under andra kvartalet vart tredje år. Ledamot jämte personlig suppleant till kongressen väljs av årsmötet distriktsförening samt i studentrådet. Varje distriktsförening utgör valkrets och utser en ledamot. Därutöver tillkommer 60 ledamöter som fördelas mellan distriktsföreningarna efter medlemsantal vid utgången av kalenderåret närmast före kongressen. De tillkommande 60 mandaten fördelas mellan distriktsföreningarna enligt följande. Varje distriktsförenings medlemsantal delas med faktorn 1,4 för fördelning av det första tilläggsmandatet. Förening som erhållit ett mandat delar sitt medlemstal med 3 inför fördelning av ett andra tilläggsmandat. Delningstalet är fortlöpande antalet tilldelade tilläggsmandat ökat med siffran 1 (jämkade uddatalsmetoden).

  Studentrådet utser 13 stycken kongressombud. Studentrådet deltar i ovanstående beräkningsmetod upp till det fasta mandatet. Förbundsstyrelsen ska fastställa fördelningen av ledamöter och meddela det till samtliga valkretsar och valberedningen.

  Distriktsförening som endast erhållit ett mandat har rätt att medsända en observatör. Kallelse jämte ärendeförteckning till ordinarie kongress ska sändas till ledamöterna senast åtta veckor före kongressen. Skyldighet att närvara vid kongress har ledamöter, förbundsstyrelsen, revisorer, valberedning samt förbundsdirektören.

  Medlem, som inte är ledamot, får närvara vid kongressens plenarförhandlingar men har inte yttrande, förslags- eller beslutsrätt. Kongressens plenarförhandlingar är offentliga, om inte kongressen för visst ärende beslutat annat.

 • Följande ärenden upptas till beslut:

  • Röstlängd

  • Fråga om kallelse skett i vederbörlig ordning

  • Mötesregler

  • Föredragningslista

  • Val av mötesfunktionärer

  • Styrelsens verksamhetsberättelse, utvärdering av inriktningsmålen och fastställelse av inriktningsmål

  • Framläggande av styrelsens årsredovisningar

  • Revisorernas berättelse

  • Fastställelse av årsredovisningarna

  • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redovisningarna avser

  • Medlemsavgift

  • Propositioner

  • Motioner

  • Arvoden till förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning

  • Val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande

  • Val av nio övriga ledamöter till förbundsstyrelsen

  • Val av revisorer och personliga suppleanter

  • Val av ledamöter och personliga suppleanter i valberedningen, varav en ledamot är sammankallande

  • Val av ombud och suppleanter till Sacos kongress

  Samtliga i föregående stycket angivna val gäller med en mandatperiod om tre år.

  Avgår någon av kongressen förtroendevald, dock ej förbundsordförande, äger ordförandekonferensen rätt att välja ny förtroendevald för tiden till mandatperiodens slut. Sådant fyllnadsval förrättas först när två ordinarie yrkesverksamma ledamöter avgått och det återstår mer än ett år till ordinarie kongress när fyllnadsvalet ska ske. Om någon av förste eller andre vice ordförande avgår under mandatperioden förrättas fyllnadsval om det återstår mer än ett år till ordinarie kongress. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid val gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller flera nominerade, sker ny omröstning mellan dem som erhållit lika röstetal.

  Nominerings- och valbar till förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande och nio ledamöter till förbundsstyrelsen är medlem som tillhör distriktsförening.

  Studentrådets ledamöter har vid personval till förbundsstyrelsen rösträtt vid val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Vid kongress ska protokoll föras. Protokollet ska finnas tillgängligt för förbundets medlemmar.

 • Medlem, förening och råd kan avge skriftlig motion till kongressen. Motioner ska inkomma till förbundskansliet senast den 31 januari, år som ordinarie kongress hålls. Om det skiljer mindre än tre månader mellan den 31 januari och kongresstidpunkten gäller dock att motioner ska vara inkomna minst tre månader innan kongressen.

  Förbundsstyrelsen ska yttra sig över varje motion och yttrandet ska utsändas snarast möjligt, dock senast sex veckor innan kongressen.

 • Förbundsstyrelsen kan kalla till extra kongress om särskilda skäl föreligger.

  Extra kongress inkallas om minst två av revisorerna eller valkretsar som omfattar minst hälften av förbundets medlemmar kräver det skriftligen. Sådan kongress ska hållas inom 60 dagar efter framställan.

  Extra kongress inkallas dessutom om förbundsordförande avgår tidigare än kalenderåret före nästa kongress.

  Fördelning av ledamöter sker på samma sätt som till ordinarie kongress. Mandatfördelningen sker utifrån medlemsantalet vid senaste årsskiftet.

  Kallelse till extra kongress ska sändas till ledamöterna senast 15 dagar före kongressen. Endast de ärenden som föranlett extra kongress ska upptas i kallelsen och behandlas av kongressen. I fråga om val, beslut och protokoll gäller vad som stadgas för ordinarie kongress.

 • För beredning av val vid kongress ska det finnas en särskild valberedning, bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande samt därutöver fem personliga suppleanter. Valberedningen bereder inte val av valberedning.

  Valberedningen väljs av ordinarie kongress.

  Medlem, förening och råd har rätt att nominera till valberedningen. Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari, år som ordinarie kongress hålls. Om det skiljer mindre än 3 månader mellan den 31 januari och kongresstidpunkten gäller dock att nomineringarna ska vara inkomna senast 3 månader innan kongressen.

  Valberedningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade ska bifogas kallelsen till kongressen.

 • Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan kongressens sammanträden förbundets högsta beslutande organ.

  Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande, nio av kongressen valda ledamöter och tre studenter, valda av studentrådet. Om förbundsordförande avgår senare än kalenderåret före nästa ordinarie kongress inträder i första hand 1:e vice förbundsordförande och därefter 2:e vice förbundsordförande.

  Förbundsordförande kan vara deltids- eller heltidsarvoderad.

  Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst åtta ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

  Vid förbundsstyrelsens sammanträden förs protokoll. Förbundsdirektören har vid förbundsstyrelsens sammanträden yttrande och förslagsrätt och rätt att anteckna sin mening till protokollet.

 • Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

  Förbundsstyrelsen ska

  • besluta om åtgärder som främjar förbundets ändamål

  • verkställa kongressens beslut

  • årligen följa upp och utvärdera de av kongressen fastställda inriktningsmålen

  • årligen och med utgångspunkt från kongressens beslut om inriktningsmål fastställa effektmål och budget

  • årligen följa upp och utvärdera effektmålen

  • avge verksamhetsberättelse samt årsredovisning till kongressen

  • ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning

  • utse firmatecknare

  • besluta i ärenden, som inte ankommer på kongressen

  • utse och entlediga förbundsdirektör

  • fungera som förbundets förhandlings-delegation

  • fastställa normalstadga för förening och råd.

  Förbundsstyrelsen äger rätt att köpa och sälja fast och lös egendom samt inteckna fastigheter.

  Förbundsstyrelsen kan besluta om extra medlemsavgifter eller andra åtgärder för att bestrida kostnader i samband med arbetskonflikt.

  Förbundsstyrelsen kan bemyndiga avdelning av styrelsen eller tjänsteman på förbundskansliet att fatta beslut som ankommer på styrelsen, utom i ärenden som rör medlems uteslutning p.g.a. skada mot förbundet (§ 5, 1:a st.), rör fråga om att inkalla extra kongress (§ 9, 1:a st.) eller rör fråga om extra medlemsavgift (§ 12, 2:a st.). Förbundsstyrelsen kan inte heller ge sådant bemyndigande i andra frågor som är av principiell betydelse.

 • Om förbundets ändamål inte kan uppnås i medlemsföreningar och råd kan förbundsstyrelsen inrätta särskilda råd. Med särskilda råd avses inte yrkesråd, vars verksamhet regleras genom § 23 i stadgan.

  Särskilda råd svarar direkt inför förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar vilka särskilda råd som ska inrättas. Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsinriktning.

  Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter till särskilda råd. Förbundsstyrelsen avgör hur många ledamöter respektive särskilda råd ska ha.

  Ordförande och ledamöter utses för en mandatperiod om minst ett år dock längst tre år.

 • Ordförandekonferensen är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Ordförandekonferensen ska kallas in minst en gång per år, undantaget ordinarie kongressår, eller då förbundsstyrelsen bedömer det angeläget att höra konferensen i för förbundet principiellt viktiga och strategiska frågor. Vid utebliven ordförandekonferens under ordinarie kongressår ska nästkommande ordförandekonferens inkallas under första kvartalet följande år.

  Ordförandekonferensen består av ordförande eller vice ordförande från respektive distriktsförening samt studentrådet. Avgår någon av kongressen förtroendevald, dock ej förbundsordförande, äger ordförandekonferensen rätt att välja ny förtroendevald för tiden till mandatperiodens slut. Dock med de begränsningsregler som följer av § 7. Fyllnadsval förrättas med viktade röster. Varje ledamot har det antal röster som motsvarar valkretsens medlemsantal vid senaste årsskiftet. Studentrådet har inte rösträtt vid fyllnadsval av ledamöter till förbundsstyrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid fyllnadsval gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller flera nominerade, sker ny omröstning mellan dem som erhållit lika röstetal.

  Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ska närvara vid sammanträdet och har yttrande och förslagsrätt. Rätt att närvara har sammankallande/representant för revisorer och valberedning.

 • För vardera av sektorerna kommun/landsting, stat/försäkringskassa och privat sektor ska finnas avtalsråd. Dessa är rådgivande till förbundsstyrelsen. Avtalsråd för kommun/landsting utgörs av en kommun-/landstingsanställd representant från varje distriktsförening och väljs på föreningens årsmöte. Avtalsråd för sektorerna stat/försäkringskassa och privat sektor utses av förbundsstyrelsen. Representant från förbundsstyrelsen och förbundskansli ska närvara vid sammanträdet och har yttrande- och förslagsrätt. Vid avtalsråd ska protokoll föras.

 • Distriktsförening bildas av samtliga yrkesverksamma medlemmar vars verksamhet är förlagd till ett gemensamt geografiskt avgränsat område. Föreningen omfattar även arbetslösa och andra icke yrkesverksamma medlemmar – dock ej studentmedlemmar – som är bosatta i distriktet. Distriktsföreningen ska verka för förbundets ändamål och inom sitt område tillvarata medlemmarnas fackpolitiska intressen.

  Distriktsföreningen utgör valkrets för föreningens medlemmar och ska ha en samordnande funktion inom distriktet. Distriktsföreningen ska verka för förbundets ändamål och arbeta med följande:

  • Opinionsbildning i för medlemmarna viktiga frågor

  • Aktivt ta del av förbundsstyrelsens och ordförandekonferensens överväganden och beslut

  • Verka för en hög kommunikation med medlemmarna

  • Förvalta föreningsbidraget

  För distriktsföreningen ska finnas stadga som antagits på föreningens årsmöte. Stadgan får ej strida mot förbundets stadga. Förbundsstyrelsen fastställer normalstadga. Avvikelser från normalstadgan ska godkännas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fastställer gränsdragning mellan valkretsarna efter hörande av berörda lokalföreningar.

 • Akademikerförbundet SSR:s lokalförening bildas av medlemmar hos en eller flera arbetsgivare. Förening bör bildas hos varje arbetsgivare, där minst fem medlemmar har sin anställning. Förening och ombud ska anmälas till förbundsstyrelsen. Akademikerförbundet SSR lokalt ska verka för förbundets ändamål och vidta sådana åtgärder som överensstämmer med de av kongressen fastlagda inriktningsmålen och de av förbundsstyrelsen fastlagda effektmålen.

  Föreningen har till uppgift att

  • på varje arbetsplats utse arbetsplatsombud eller bilda arbetsplatsförening/fackklubb

  • ansvara för medlemsrekrytering till föreningen

  • utse och till arbetsgivaren anmäla fackliga förtroendemän

  • utse lönedelegation, som representerar samtliga yrkesområden inom föreningen – utse representanter i Sacos lokala samverkansorgan

  • förvalta föreningsbidraget

  • hålla samtliga medlemmar fortlöpande informerade om föreningens verksamhet

  • aktivt ta del av kongressens, förbundsstyrelsens, ordförandekonferensens och distriktsföreningens överväganden och beslut.

  För föreningen ska finnas stadga som antagits på föreningens årsmöte. Förbundsstyrelsen fastställer normalstadga, som ska innehålla:

  • att föreningen håller årsmöte en gång per år.

  • att årsmötet förrättar de val som framgår av normalstadga.

  • att årsmötet ska behandla styrelsens verksamhetsberättelse och sända den till förbundsstyrelsen.

 • Studentrådet är studentmedlemmarnas organ för förbundets arbete med studentfackliga frågor.

  Studentrådet har till uppgift att

  • tillvarata medlemmarnas intressen och följa frågor av gemensamt värde

  • främja samarbetet mellan de studerande och de yrkesverksamma medlemmarna inom förbundet.

  Studentrådet utser tre ledamöter till förbundsstyrelsen samt 13 ledamöter jämte personliga suppleanter till kongressen.

  För studentrådet och studentföreningar ska finnas stadgar, som fastställs av förbundsstyrelsen. I stadgan ska regleras fråga om val, organisation och antalet ledamöter.

 • Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska fortlöpande granskas av tre revisorer, varav en auktoriserad. För revisorerna ska finnas tre personliga suppleanter, varav en auktoriserad. Revisorerna ska löpande under verksamhetsåret följa förbundsstyrelsens arbete utifrån de av kongressen fastställda inriktningsmålen. Revisorerna ska även årligen avge en revisionsberättelse om förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående året. Berättelsen skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

  Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 • Förbundet ska ha en konfliktfond. Förbundsstyrelsen beslutar vilka medel som ska tillföras konfliktfonden.

  Medlem som av Akademikerförbundet SSR eller av förhandlingsorganisation där förbundet ingår, eller av arbetsgivaren, eller arbetsgivarorganisation uttagits i konflikt, äger rätt efter förbundsstyrelsens beslut till konfliktunderstöd ur fonden.

  Rätten till konfliktunderstöd tillfaller den som erlagt före konfliktutbrottet förfallna medlemsavgifter och annan av förbundsstyrelsen beslutad avgift. Principer för konfliktunderstöd fastställs av förbundsstyrelsen.

 • Förbundet ska ha eget förbundskansli samt utge förbundstidning.

 • Förbundets förhandlingsverksamhet ska utövas i enlighet med de beslut och överväganden som förbundsstyrelsen meddelar.

  Utöver förbundsdirektören, förhandlingschefen och ombudsmännen äger den som erhållit fullmakt rätt att träffa kollektivavtal eller annan för förbundet bindande förhandlingsöverenskommelse.

 • Förbundets professionsverksamhet ska syfta till att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen. Verksamheten ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt utövas i enlighet med de beslut och överväganden som förbundsstyrelsen meddelar.

 • Ändring av denna stadga kan endast ske genom beslut av kongressen. Fråga om stadgeändring ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till kongressen. För stadgeändring krävs minst två tredjedelar av kongressens röster.

 • Fråga om förbundets upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till kongressen. Med kallelse ska också ha bifogat förslag till förfarande med förbundets tillgångar. För beslut om upplösning krävs minst tre fjärdedelar av kongressens röster.

 • Inbördes tvister mellan förbundet och medlemmen om denna stadga, dess tolkning eller tillämpning, eller annan tvist som har sin upprinnelse i medlemskapet får inte hänskjutas till domstol utan ska hänskjutas till avgörande av skiljemän i den ordning lagen om skiljemän föreskriver.

 • Antagna av förbundsstyrelsen den 19–20 november 2018.

  § 1 Distriktsföreningen omfattar Akademikerförbundet SSRs samtliga yrkesverksamma medlemmar i ____ samt medlemmar som är pensionerade, arbetslösa eller av andra skäl saknar anställning – dock ej studenter – som är bosatta i regionen.

  Distriktsföreningen är tillika valkrets för dessa medlemmar och ska ha en samordnande funktion.

  § 2 Distriktsföreningens uppgifter framgår av förbundsstadgan § 16. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan § 4.

  Distriktsföreningen ska verka för förbundets ändamål och arbeta med följande:

  • opinionsbildning i för medlemmarna viktiga frågor

  • aktivt ta del av förbundsstyrelsens och ordförandekonferensens överväganden och beslut

  • verka för en hög kommunikation med medlemmarna

  • förvalta föreningsbidraget.

  § 3 Distriktsföreningen sammanträder till ordinarie årsmöte en gång per år under fjärde kvartalet.

  Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det.

  Kallelse med ärendeförteckning ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast ____ veckor före årsmötet.

  § 4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

  • mötets behöriga utlysande

  • val mötesfunktionärer

  • val av ordförande och minst ____ ledamöter till distriktsföreningens styrelse

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • val av en kommun-/landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets avtalsråd för kommun-/landsting

  • val av ledamöter med personliga suppleanter till kongressen

  • nomineringar till ordinarie val eller till fyllnadsval i förbundsstyrelsen, då sådana val är aktuella

  • val av valberedning

  • fastställande av föreningens uppgifter och verksamhetsplan Vid händelse av förhinder för såväl

  ordinarie ledamot som suppleant till kongress äger distriktsföreningen rätt att förrätta fyllnadsval.

  Finns högskoleutbildning i regionen har en studentmedlem rätt att vara adjungerad till styrelsen.

  Vid årsmöte ska protokoll föras. Innehållet ska meddelas samtliga medlemmar i föreningen.

  Årsmötesprotokoll ska sändas till förbundskansliet.

  Verksamhetsberättelsen ska sändas till förbundsstyrelsen.

  § 5 Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Val kan även förrättas genom poströstning.

  § 6 Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

  § 7 Beslut om antagande och ändring av denna stadga ska beslutas av distriktsföreningens ordinarie årsmöte och ha angivits i kallelsen. Avvikelse från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen.

  § 8 Distriktsföreningens upplösning beslutas av årsmötet och ska ha angivits i kallelsen. Föreningens handkassa ska då översändas till förbundet.

  Stadgan antagen av distriktsföreningens årsmöte den ____.

 • Antagna av förbundsstyrelsen den 19–20 november 2018.

  § 1 Föreningen är en sammanslutning av Akademikerförbundet SSRs medlemmar anställda hos ____.

  § 2 Föreningens uppgifter framgår av förbundsstadgan § 17. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan § 4.

  Föreningen har till uppgift att arbeta med följande:

  • att främja förbundets ändamål

  • att på varje arbetsplats utse arbetsplatsombud eller bilda arbetsplatsförening/fackklubb

  • att ansvara för medlemsrekrytering till föreningen

  • att utse och till arbetsgivaren anmäla fackliga förtroendemän

  • att utse lönedelegation, som representerar samtliga yrkesområden inom föreningen

  • att utse representanter i Sacos lokala samverkansorgan

  • att förvalta föreningsbidraget

  • att hålla samtliga medlemmar fortlöpande informerade om föreningens verksamhet

  • att aktivt ta del av kongressens, förbundsstyrelsens, ordförandekonferensens och distriktsföreningens överväganden och beslut.

  § 3 Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte en gång per år under ____ kvartalet.

  Kallelse med ärendeförteckning ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast ____ veckor före årsmötet.

  Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det.

  § 4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

  • mötets behöriga utlysande

  • val av mötesfunktionärer

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • val av ordförande och ____ styrelseledamöter

  • val av kassör

  • val av valberedning

  • verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.

  Vid årsmötet ska protokoll föras. Innehållet ska meddelas samtliga medlemmar i föreningen.

  Årsmötesprotokollet sänds till förbundskansliet.

  Verksamhetsberättelsen ska sändas till förbundsstyrelsen.

  § 5 Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

  § 6 Beslut om antagande och ändring av denna stadga ska beslutas av föreningens ordinarie årsmöte och ha angivits i kallelsen. Avvikelser från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen.

  § 7 Upplösning av Akademikerförbundet SSR:s lokalförening beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Ärendet ska ha angivits i kallelsen. Föreningens handkassa ska då återsändas till förbundet.

  Stadgan antagen av SSR-föreningens årsmöte den ____.

 • Antagna av förbundsstyrelsen den 19–20 november 2018.

  § 1 Akademikerförbundet SSRs arbetsplatsförening är en sammanslutning av samtliga medlemmar inom ____.

  § 2 Arbetsplatsföreningen ingår som en delförening i ____ (Akademikerförbundet SSR:s lokalförening).

  § 3 Arbetsplatsföreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan Akademikerförbundet SSRs medlemmar inom förvaltning, kommundel eller motsvarande. All verksamhet bedrivs enligt de värderingar som framgår av förbundsstadgan § 4.

  § 4 Arbetsplatsföreningen har att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen och därvid särskilt uppmärksamma medinflytande, arbetsorganisation, anställningsvillkor och yrkesutövning.

  § 5 Arbetsplatsföreningen ska svara för medlemsrekrytering, medlemsservice och mötesverksamhet.

  § 6 Arbetsplatsföreningen har att på årsmöte utse fackliga förtroendemän för de uppdrag föreningen har behov av.

  § 7 Arbetsplatsföreningens årsmöte äger rum ____ kvartalet. Kallelse ska tillsändas samtliga medlemmar ____ veckor före årsmötet.

  § 8 Vid val av föreningens förtroendevalda har varje medlem en röst.

  § 9 Ändring av denna stadga ska beslutas av föreningens årsmöte. Avvikelse från denna stadga ska godkännas av förbundsstyrelsen.

  Stadgan antagen av arbetsplatsföreningens/fackklubbens årsmöte den ____.