Förhandlings- och rättshjälp

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet eller någon arbetsrättslig lag? Har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Då ska du alltid vända dig till oss.

Trångt skrivbord med tre personer som för anteckningar.

Ibland uppstår tyvärr konflikter som man inte kan lösa på egen hand. Vi kan hjälpa dig med råd och stöd inför dina kontakter med arbetsgivaren, vi kan ge dig förhandlingshjälp för att försöka lösa tvisten och ytterst kan du få ditt ärende prövat i domstol.

Förhandlingshjälp

Som facklig organisation har vi rätt till förhandling med din arbetsgivare i frågor som rör din arbetssituation. Det kan till exempel gälla uppsägning, omplacering, att du känner dig diskriminerad eller att du inte fått din lön.  Ibland förekommer också att det uppstår problem och konflikter på arbetsplatsen. Vi kan företräda dig och kräva en förhandling med arbetsgivaren för att försöka lösa frågan.

Vid tvisteförhandlingar företräds du av ombudsmän eller chefsförhandlare. Ofta är det en viss förhandlingsordning som ska följas som innebär att det ska vara lokal förhandling, eventuell central förhandling och ytterst prövning i domstol.

Du som arbetstagare ges också möjlighet till inflytande på arbetsplatsen genom vårt förhandlingsarbete. Din arbetsgivare har också i vissa fall skyldighet att förhandla med oss innan beslut fattas eller verkställs.

Vill du ha råd och stöd eller förhandlingshjälp i en arbetsrättslig fråga kontakta SSR Direkt eller Chef Direkt.

Rättshjälp

Om en arbetsrättslig tvist med din arbetsgivare inte gått att lösa vid förhandlingar kan förbundsstyrelsen besluta att du ska få ditt ärende prövat vid domstol. Det innebär att förbundet betalar rättegångskostnaderna i målet om det förloras i domstol. Förbundet står för både de egna och motpartens ombudskostnader. Som medlem behöver du inte själv betala något. Det finns ingen ovillkorlig rätt till rättshjälp, utan en prövning sker i varje enskilt fall.

Arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och brottmål
Du kan även få rättshjälp att överklaga Försäkringskassans beslut om arbetsskadeersättning och Arbetslöshetskassans beslut om arbetslöshetsersättning till domstol. Rättshjälp kan även beviljas i brottmål i vissa fall. Det påstådda brottet måste ha begåtts vid tjänsteutövning. Det kan exempelvis gälla åtal om tjänstefel, annat brott i myndighetsutövning eller arbetsmiljöbrott. Det finns ingen ovillkorlig rätt till rättshjälp, utan det sker en prövning i varje enskilt fall.

Vid behov kontakta SSR Direkt eller Chef Direkt eller den ombudsman som handlägger ett pågående ärende.