Din roll som lönesättare

Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har ingen att skylla på. Många chefer gillar och tar rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär.

Man vid skrivbord i kontorslandskap

Det är många förutsättningar som skall falla på plats för att resultatet av lönesättningen skall bli optimalt. De två vanligaste situationerna är dels att lönesätta i samband med nyanställning, dels att revidera lönerna för de redan anställda. I de flesta fall har man gott stöd i träffade kollektivavtal med partsgemensam lönepolitik.

Lönesättning vid nyanställning

I lönesättning vid nyanställning spelar marknaden den största rollen. Vad är "priset" på en personalvetare och hur värderar jag betydelsen av funktionen för verksamheten? Detta är frågor som du får ställa dig som lönesättande chef.

Lönesättning vid årligt lönesamtal 

Frågorna du måste ställa dig inför revisionsförhandlingarna/lönesamtalen är betydligt mer mångfacetterade. Du måste lära dig att skilja på sak och person, det är arbetsinsatsen som skall bedömas, inte människan. Därför är det viktigt att i utvecklingssamtalet vara tydlig i vad du förväntar dig i form av arbetsinsats. Du behöver ange vad som skall göras under verksamhetsåret och även hur, det vill säga vilken nivå på prestationen, som du förväntar dig. Detta arbetssätt underlättar vid lönesättningen genom att det fokuserar på prestation.

Du kommer sannolikt ändå inte få alla medarbetare att vara nöjda, varför det är viktigt att vara tydlig och konsekvent i sin lönesättning. Du behöver förklara och stå för dina uppfattningar och vara noga med att lönepolitiken är allmänt känd.

Det är oerhört viktigt att cheferna ges relevant utbildning kring hur man sätter lön och tillämpar arbetsgivarens lönepolitik på ett korrekt sätt.

Erfarna chefer bör vara mentorer till de oerfarna i det lönepolitiska arbetet. Att inhämta kunskaper från andra avtalsområden är också ett bra tips för att öka kompetensen. Erfarenhetsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn är också nödvändigt för ett vidgat synsätt på lönebildningsfrågorna. Betänk att arbetstagarsidans förhandlare ofta har erfarenheter från samtliga arbetsmarknadssektorer.

Ladda ner vår handbok i lönesättning här – handfasta tips helt kostnadsfritt

En bidragande orsak till att uppnå målen för verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är att skapa förutsättningar för en god lönebildning och möjlighet till lönekarriär. Löner och villkor är alltså strategiska instrument för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Som chef har du ansvar för att förmedla och göra arbetsgivarens lönepolitik känd bland medarbetarna. Tydliga riktlinjer och kriterier är förutsättningen för en konsekvent hållning.Viktiga instrument för att uppnå de lönepolitiska målen och få förståelse och för att utveckla dessa, är utvecklingssamtalen, lönesamtalen och de lönesättande samtalen.

5 tips inför lönesättningen

  • Skilj på sak och person - det är arbetsinsatsen som ska bedömas, inte människan
  • Var tydlig med vad du förväntar dig redan under utvecklingssamtalet
  • Var konsekvent och tydlig i lönesättningen
  • Se till att lönepolitiken inom företaget är allmänt känd
  • Våga be om utbildning i lönesättning! 

Missa inte vår handbok i lönesättning.

Handfasta tips helt kostnadsfritt. 
Ladda ner den här.