Lönekartläggning – ett verktyg för sakliga löner

Vad är en lönekartläggning? Vad kan det göra för mig och vilka krav ställer det på min arbetsgivare? Här hittar du anvisningar, checklistor, förenklade modeller och annat material som hjälper dig oavsett om du är chef, HR, facklig förtroendevald eller "bara" intresserad medlem.

Alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning. Arbetsgivare som har mellan 10 och 24 anställda ska ha en årlig skriftlig dokumentation över lönekartläggningen och de åtgärder som planeras i syfte att eliminera en osaklig löneskillnad. Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler ska årligen skriftligen dokumentera allt arbete med aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningen. Det regleras i Diskrimineringslagen. En sund inställning är dock att arbetsgivaren genomför kartläggningen för att det ligger i hens eget intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot.

Åtgärdar osakliga löneskillnader

Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. En bra genomförd lönekartläggning är som en personalpolitisk schweizerkniv.

För det första handlar det om att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att klarlägga vilka arbeten eller befattningar som egentligen finns på arbetsplatsen. Du får också fram information om vilka krav som finns på olika arbeten. På så sätt får arbetsgivaren och de fackliga motparterna en tydlig bild över vilka arbeten som visserligen är olika till sitt innehåll men kravmässigt likvärdiga.

Löner, miljö och ledarskap

I kartläggningen kommer du och arbetsgivaren hitta information om utvecklingsbehov av lönepolicy, förtydligande av lönekriterier, löner som behöver justeras eller en tydligare lönestruktur som behöver byggas upp. Men du hittar också information om rekryteringsbehov för att få fler kvinnor till olika toppositioner. Även kompetensutvecklingsfrågor kan komma att uppmärksammas för att få fler kvinnor eller män till olika lönsamma specialistfunktioner bland annat.

Arbetsmiljöfrågor och ledarskapsfrågor är även det frågor som får en genomlysning i en noga genomförd lönekartläggning. Har kvinnor och män verkligen samma möjligheter och förutsättningar att prestera? Har chefen praktiska möjligheter att hålla kvalitativa löne- eller utvecklingssamtal?

Stöd i lönearbetet

Som chef, personalvetare eller facklig förtroendevald kan du påverka att lönekartläggningen blir ett bra stöd i ert lönearbete men också i andra angränsande frågor. Visst material kommer direkt från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hittar du inte svaret på dina frågor här är du alltid välkommen att kontakta Rådgivningen.

Starta ljud- och bildspelet för att följa steg-för-steg-anvisningarna för vad en lönekartläggning bör innehålla, och vilka krav som Diskrimineringslagen ställer på kartläggning och analys av löner.