Tillbaka i skolbänken

Vill du vidareutbilda dig inom ditt arbetsområde eller helt byta bana? Oavsett bakgrunden har du som anställd rätt att ta studieledigt. Vi reder ut vad som gäller.

""

Via studieledighetslagen har du en starkt skyddad rättighet att få vara tjänstledig för utbildning. Studieledighetslagen ger dig som anställd rätt till behövlig ledighet för att studera. För rätt till studieledighet krävs att du har varit anställd hos arbetsgivaren minst sex månader vid ledighetens början, eller tolv månader under de senaste två åren.

Med behövlig ledighet menas ledighet i den omfattning som behövs för studierna. Det behöver alltså inte vara heltidsledigt, likaså kan du söka ledighet enbart under terminerna för att kunna gå in och arbeta under somrarna. Vad du studerar behöver inte vara kopplat till ditt arbete.

Rätt till studieledighet

Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet. Däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i sex månader från det datum du sökte ledigheten. Sök därför ledighet i god tid. Vill arbetsgivaren skjuta på ledigheten ska hen efter din ansökan genast underrätta dig om det, annars gäller den ledighet du sökt om. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal ska underrättelse om uppskovet också lämnas till berörd lokal facklig organisation, som har rätt till överläggning gällande uppskovet. Arbetsgivaren kan också begära att ledigheten skjuts på mer än sex månader, men då krävs samtycke från den lokala fackliga organisationen.

Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal krävs inget samtycke från den lokala fackliga organisationen för att skjuta upp ledigheten i mer än sex månader utan det kan arbetsgivaren göra ensidigt.

Om arbetsgivaren skjutit upp ledigheten mer än två år kan en domstol pröva skälen för uppskovet. Om den situationen skulle uppstå kan du vända dig till oss för hjälp.

Återgång i arbete

Du ska återgå direkt i arbete när din studieledighet upphör. Kom ihåg att du har en uppsägningstid om det är så att du söker andra arbeten under utbildningstiden. Du har rätt att återgå tidigare i arbete om du avbryter dina studier. Arbetsgivaren kan då skjuta på din återgång med två veckor, eller en månad om du studerat minst ett år.

Du har rätt att återgå till samma eller liknande arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du hade innan studieledigheten. Arbetsgivaren får inte säga upp eller avskeda dig enbart av det skälet att du använder dig av din rätt till ledighet.