Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, region/landsting har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK24. 

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK24. 

Vissa arbetsgivare, t ex kommunala bolag och kommunförbund, som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Sobona omfattas också av HÖK/AB.

Avtalsperioden gäller fram till 31 mars 2025. Löneavtalet gäller från 1 april 2024. 

Viktiga delar i avtalet är:

  • Retroaktiv lön från första april 2024
  • Partsgemensamt arbete för att utöka möjligheterna att göra lönekarriär hos sin arbetsgivare såväl lokalt som centralt.
  • Partsgemensamt arbete för att stärka det lönepolitiska arbetet med lönespridning såväl lokalt som centralt.

Läs mer detaljer om nyheterna i avtalet här.

Samverkansavtalet – Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Samverkansavtalet som slutits med SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona reglerar hur samverkan mellan fack och arbetsgivare ska gå till på lokal nivå i frågor som berör MBL, arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Samverkansavtalet utgör grunden för lokala parter i förhandlingar om ett nytt lokalt samverkansavtal. Utgångspunkten är att förenkla och omhänderta såväl informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och den samverkan som regleras om arbetsmiljö.

Parterna har gemensamt tagit fram kommentarer till avtalet. I dessa kommentarer beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt.

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR

Nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft 1 oktober 2022 och berör ca 1,2 miljoner anställda. Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal arbetsgivare. Med kommunal arbetsgivare menas; kommun, region samt medlem i Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation som inte omfattas av andra bestämmelser om omställning.

Syftet med avtalet är att främja arbetstagarens möjligheter till livslångt lärande och stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Möta anställdas behov av omställning och kompetensutveckling, arbetsgivarens, sektorn och hela arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov.

Centrala delar i avtalet är: 

  • Insatser och stöd under anställningen i form av individuellt grundläggande stöd, kollektivavtalade studiestöd samt förebyggande insatser för att höja kompetens och undvika övertalighet.
  • Kollektivavtalade studiestöd är ekonomiska förmåner i form av: Kortvarigt studiestöd som ersätter del av inkomst upp till en vecka, kompletterande studiestöd som kompletterar del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd (2 terminer) samt förlängt studiestöd om du är tillsvidareanställd och använt det kompletterande studiestödet kan ekonomiskt stöd ges upp till 4 terminer.
  • Insatser och stöd vid anställningens avslut i form av aktiva omställningsinsatser, förstärkt stöd för arbetstagare vars anställning upphör p.g.a. ohälsa eller sjukdom och utökade insatser.
  • Ge ekonomisk trygghet under omställning till ett nytt arbete. 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/kompetensochomstallningsavtal.2665.html

Krislägesavtalet

Krislägesavtalet är ett avtal som tagits fram för att kunna användas i akuta krissituationer för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid akut krisläge. Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet om arbete, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Krislägesavtalet omförhandlades och ändrades i juli 2021 med utgångspunkt till långvarigt krisläge. Krislägesavtalet är anpassat och ska fungera i olika kriser och krislägen som kan vara över tid med stärkt skydd för individen.

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/krislagesavtal.32467.html

Skärpta regler ger medlemmar garanterad dygnsvila

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra fackliga parter kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona om förtydliganden kring skyddsreglerna kring arbetstidsförläggning. Läs mer här. Frågor och svar kring dygnsvila inom kommun och regionsektorn hittar du här.