Bred och stark organisation

Som medlem i vårt förbund är du garanterad starkt inflytande och representation genom en rad olika demokratiska organ på nationell, distrikts- och lokal nivå.

""
 • Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av åttioåtta valda ledamöter från regionföreningarna och studentrådet. Den hålls vart tredje år. Kongressen fattar beslut om medlemsavgifter samt utser förbundsstyrelse, valberedning och ombud till Sacos kongress.

  Den tar också ställning till inkomna motioner, som först besvaras av förbundsstyrelsen och lämnas till kongressen med förslag till åtgärder och beslut. Kongressen beslutar om fackpolitiska frågor, mål och inriktning i den kommande verksamheten, organisatoriska förändringar och liknande. Det är utifrån Kongressens uppdrag förbundets arbete utgår.

 • Mellan kongresserna är det förbundsstyrelsen som är förbundets högsta beslutande organ. Ordförande och ledamöter väljs av kongressen och studentrådet. Förbundsstyrelsen fastställer bland annat verksamhetsplan och budget och har det yttersta ansvaret för förbundets förhandlingsverksamhet. Förbundsstyrelsen kan i vissa frågor vända sig till sina rådgivande organ; studentrådet, ordförandekonferensen och förhandlingsråd.

 • Förbundet är geografiskt indelat i 27 distriktsföreningar från norr till söder. Distriktsföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera och samordna sitt arbete med medlemmarna och de lokalföreningar som finns inom distriktet. Distriktsföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till avtalssrådet ska utses. Det är via kongressombuden du som medlem kan påverka förbundets framtida arbete. Du väljer dem på distriktsföreningens årsmöte på hösten - delta och få de företrädare du önskar!

  Våra distriktsföreningar är indelade efter länsgränserna med undantag för Stockholm och Västra Götaland som består av tre respektive fem regionföreningar. Som medlem blir du automatiskt medlem i den distriktsförening som din arbetsplats ingår i. Allt du behöver tänka på är att anmäla till vårt medlemsregister om du byter arbetsplats.

  För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs distriktstillhörighet istället utifrån din bostadsadress. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen distriktsförening. Distriktsföreningarnas styrelser utses på årsmöten under årets sista kvartal och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta. Var med och påverka vilka som ska föra din talan om hur förbundet ska arbeta i framtiden!

 • Som medlem företräds du oftast av en lokal fackförening på din arbetsplats. Lokalföreningarna kan arbeta på olika sätt men generellt kan man säga att de har till uppgift att ge dig som medlem stöd i frågor om lön, arbetsmiljö, jämställdhet, professionsutveckling, anställningstrygghet och medbestämmande. Gemensamt för alla lokalföreningar är att de leds av fackliga företrädare som utses vid årsmöten där du som medlem har rätt att delta, rösta, kandidera och nominera. Som medlem behöver du inte anmäla dig separat för att tillhöra lokalföreningen på din arbetsplats, det gör du automatiskt.

  Lokalföreningarna har olika benämningar beroende på arbetsmarknadssektor. Inom kommun- och landstingssektorn, där lokalföreningarna bara består av medlemmar från vårt eget förbund, heter de SSR-föreningar. Inom privat och statlig sektor, där lokalföreningarna oftast samlar medlemmar från alla våra systerförbund inom Saco, heter de i regel akademikerföreningar respektive Saco-föreningar.

 • Ordförandena i våra 27 regionföreningar bildar, tillsammans med studentrådet, ordförandekonferensen. Den sammanträder minst en gång per år med undantag för kongressår. Ordförandekonferensen tar upp frågor om samhällspolitik, opinionsbildning och professionsutveckling. Dess roll är rådgivande, inte beslutande.

 • Cirka 19 procent av förbundets medlemmar är studenter. De representeras av studentrådet som är studenternas politiska röst i förbundet. Studentrådet arbetar med utbildningspolitik, studentekonomi och andra studentpolitiska frågor. Rådets ordförande och ledamöter utses vid årsmöten där du som studentmedlem är välkommen att delta, kandidera, nominera och rösta. Studentrådet utser också tre representanter till förbundsstyrelsen och tretton studentombud till kongressen.

 • Förbundskansliet med närmare 80 anställda tjänstepersoner finns i Stockholm och sköter centrala förhandlingar, medlemsjouren SSR-direkt, medlemsservice, service till förtroendevalda, professionsutveckling, karriärservice, kommunikation, utredningar, opinionsbildning och annat påverkansarbete.

 • Föreningsutvecklare är en erfaren facklig förtroendevald som utsetts av förbundet för att i första hand stödja bildandet av distrikts- och lokalföreningar (kommunal sektor) samt bistå dessa fackligt förtroendevalda i föreningsarbetet . Föreningsutvecklaren är en viktig länk mellan förbundskansliet och förbundets lokal- och distriktsorganisation. Föreningsutvecklaren är förbundets ambassadör för förbundets vitala frågor, samt informerar om och förankrar förbundets policy bland förtroendevalda, medlemmar och arbetsgivare. Uppdraget är centralt fackligt enligt förtroendemannalagen, med en tidsomfattning på cirka 20 procent av heltid.

 • PTK (tidigare förkortning för Privattjänstemannakartellen) är en samverkansorganisation för fackförbund som organiserar och förhandlar för medlemmar som är anställda inom den privata sektorn. Akademikerförbundet SSR ingår tillsammans med 25 andra fackförbund i PTK som totalt representerar 750 000 privatanställda.

  PTK förhandlar om pensioner och försäkringar, huvudsakligen kopplade till ITP (Industrins och handelns tilläggspension) och TGL (Tjänstegrupplivförsäkring). Genom omställnings- och tryghetsavtal har PTK förhandlat fram stöd till medlemmar som är eller riskerar att bli uppsagda. Trygghetsrådet (TRR) är ett konkret resultat av PTK:s trygghetsavtal. PTK arbetar även med arbetsmiljöfrågor, bland annat som huvudman för Prevent, en ideell partsgemensam förening med uppgift att stödja det löpande arbetsmiljöarbetet ute på olika arbetsplatser.

 • Akademikerförbundet SSR ingår, tillsammans med 14 andra fackförbund, i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), en förhandlings- och serviceorganisation för fackförbund med medlemmar inom den offentliga sektorn. Tillsammans representerar förbunden cirka 600 000 medlemmar. OFR förhandlar för medlemsförbundens räkning och förser dem med utredningar och fakta som till exempel lönestatistik, analyser av tidigare avtalsrörelser, arbetsrätt, material om arbetsmiljö, pensionsvillkor och försäkringar.

 • Akademikerförbundet SSR ingår som ett av totalt 21 Saco-förbund i Saco-S, en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Tillsammans företräder Saco-S närmare 86 000 akademiker. Som medlem i Akademikerförbundet SSR omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet och de kollektivavtal som Saco-S sluter med Arbetsgivarverket.