Skogsbranden i Västmanland - frågor och svar ur ett fackligt perspektiv

I Västmanland pågår just nu den största skogsbranden i modern tid i vårt land. Vi försöker här ge generella svar på en rad fackliga och arbetsrättsliga frågor med kopplingar till den situation som uppstått till följd av branden.

Akademikerförbundet SSR har cirka 1 200 medlemmar i Västmanlands län. Flera hundra av dem bor eller arbetar i det område som berörs av branden. Många av våra medlemmar har sådana yrken och befattningar att de kallats in för att delta i de grupper som är involverade i hjälp- och krisarbetet på olika sätt.

Det går naturligtvis inte att ge exakta svar på vad som gäller för varje specifik medlem med anledning av den arbetsrättsliga situation som uppstått till följd av skogsbranden. De frågor och svar vi ger här är därför generellt formulerade. För att få reda på vad som gäller för just dig hänvisar vi dig till att kontakta Chef direkt.

Ta i första hand en kontakt med din arbetsgivare och försök att tillsammans hitta en smidig lösning på den situation som uppstått. De flesta arbetsgivare är förstående i sådana här lägen och har god vilja att hitta lösningar.

Det som annars gäller är att du som arbetstagare normalt själv står risken för att du inte tar dig till arbetsplatsen på grund av till exempel naturhinder eller trafikstörningar.

Om du inte kan ta dig till arbetet på grund av naturhinder eller trafikstörningar har du normalt inte rätt till lön eller annan ersättning från din arbetsgivare för den uteblivna arbetstiden. Denna typ av händelser och den frånvaro från arbetet som blir följden kan du som arbetstagare inte råda över. Enstaka händelser av detta slag kan därför inte läggas till grund för uppsägning.

De flesta av våra medlemmar arbetar i sektorer och branscher där det finns kollektivavtal som ger arbetsgivaren rätt att avbryta semestern och som reglerar vilken ersättning som då utgår. Som exempel anger kollektivavtalet inom kommunal sektor att du som arbetstagare är skyldig att avbryta din semester och återgå i arbete om synnerliga skäl föreligger.

För dig som inte berörs av sådana kollektivavtalsbestämmelser gäller semesterlagen. Enligt den har arbetsgivaren inte rätt att ensidigt ändra eller återkalla den semesterledighet ni kommit överens om. Skulle arbetsgivaren tvinga dig att arbeta under semestern har du normalt rätt att få skadestånd. Det kan bli fråga om både ekonomsikt skadestånd för de kostnader som detta kan ha orsakat dig och allmänt skadestånd.

Din arbetstid regleras i arbetstidslagen, kollektivavtal (om sådant finns på arbetsplatsen) och av ditt anställningsavtal. Enligt lagen får din arbetsgivare beordra dig att arbeta övertid när det finns särskilt behov – allmän övertid. Sammanlagt får du arbeta högst 200 timmar allmän övertid under ett kalenderår. Utöver allmän övertid kan extra övertid med 150 timmar per kalenderår tas ut, om det finns särskilda skäl och situationen inte kunnat lösas på annat rimligt sätt. Allmän och extra övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Det finns också bestämmelser om nödfallsövertid för vissa speciella situationer. Lagens bestämmelser är semidispositiva och genom kollektivavtal kan därför andra bestämmelser gälla för övertidsarbete på just din arbetsplats.

Arbetstidslagen innehåller inga bestämmelser om ersättning för övertidsarbete. Däremot innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om din rätt till ersättning för övertidsarbete. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det arbetstidslagen och ditt anställningsavtal som reglerar vilken arbetstid och ersättning som gäller för just dig.

Arbetsgivaren är ansvarig för din arbetsmiljö och är skyldig att göra riskbedömningar av den rådande arbetssituationen. Det gäller även för inhyrd personal och ideell arbetskraft. En riskbedömning innebär kortfattat att följande frågor ställs:

  • Vilka risker kan uppkomma vid arbetet?
  • Hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall uppstår i arbetet?
  • Hur svår är konsekvensen ifall det händer?

Läs gärna mer om riskbedömning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Även i den här extrema situationen är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren fortfarande har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska följa de riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Sammanfattningsvis handlar det om att:

  1. kartlägga arbetsmiljöbrister
  2. göra riskbedömning
  3. åtgärda och upprätta handlingsplan på sådant som inte kan åtgärdas omedelbart
  4. följa upp och kontrollera att åtgärderna blivit utförda.

En checklista som stöd för hur man upprättar handlingsplaner hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Om du upplever att det är en direkt fara att vistas på din arbetsplats ska du ta kontakt med skyddsombudet. Om det föreligger fara för liv och hälsa har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet.

Om du känner dig otrygg bör du ta kontakt med din arbetsgivare och diskutera hur ni kan lösa frågan. Kanske kan du arbeta hemifrån eller någon annan lösning. Du bör inte låta bli att gå till arbetet utan att din chef först har godkänt det.

Röda Korsets hemsida finns bra information till stöd för dig som känner oro eller rädsla på grund av branden.

Om du har frågor om vad som gäller för dig i din situation är du som sagt välkommen att kontakta Chef direkt.