Semesterlagen

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till minst 25 semesterdagar årligen. Semesterlagen anger miniminivån i semestersammanhang. Utöver dessa bestämmelser kan det i kollektivavtal eller enskilda avtal finnas förmånligare semestervillkor, men inte sämre.

Som chef kan du ha avtalat till dig bättre semestervillkor än vad lagen anger. Men många chefer anser sig ha svårt att ta ut alla dagar på grund av hård arbetsbelastning. Många upplever att de måste vara tillgängliga även under semestern. Att helt stänga av jobbet, inte lyssna av mobilen eller läsa e post, är för många mer stressande än att ha viss kontakt och kontrollera meddelanden i mobil och e post med jämna mellanrum.

Det finns all anledning att påpeka att även en chef måste kunna använda sig av sina semestervillkor och använda semestern fullt ut till att koppla bort arbetet och återhämta krafter. Ett självklart råd är att planera för sin egen semester samtidigt som semesterdagarna läggs ut för övrig personal.

Det är också viktigt att utse ställföreträdare som ansvarar för områden som regleras i lag, till exempel arbetsmiljölagen där det finns ett personligt straffrättsligt ansvar kopplat till ansvarig chef.

Betald semesterledighet

Rätten till semesterledighet inträder så snart anställningen påbörjas. Rätten till lön under semesterledigheten beror däremot på när arbetstagaren påbörjade sitt arbete. För att erhålla fullt betald semester måste arbetstagaren ha jobbat i ett år, det så kallade intjänandeåret. Intjänandeåret infaller den första april och löper fram till den sista mars. Semesterår är motsvarande period närmast efter intjänandeåret. Hur många dagar som ger rätt till semesterlön står i proportion till det antal dagar arbetstagaren har varit anställd under intjänandeåret.

Inom staten, kommunerna, landstingen och de flesta kollektivavtalsbundna privata arbetsgivare gäller att den anställde inte behöver tjäna in sin betalda semester i förskott. Rätten till betald semesterledighet inträffar från första dagen. Oavsett om semesterledigheten är intjänad eller inte, så gäller rätten till minst 25 semesterdagar per år.

Antalet semesterdagar

Varje arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per år. Denna bestämmelse kan ses som en grundläggande rättighet. Arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal kan ha olika grad av förmånligare bestämmelser, där antalet semesterdagar varierar med ålder. På den kommunala sektorn och inom landstinget kvalificerar man sig för 31 semesterdagar från och med det år man fyller 40 år. Det året man fyller 50 år så erhåller man ytterligare en semesterdag.

Liknande bestämmelser finns i kollektivavtal inom den privata sektorn. Om kollektivavtal saknas på din arbetsplats, finns möjligheten att i det enskilda anställningsavtalet avtala om en längre semesterledighet än 25 dagar.

Förskottsbetald semesterledighet

En arbetstagare som inte har rätt till betald semesterledighet kan arbetsgivaren ge förskotterad semesterlön. Om betald semesterledighet förskotteras kommer denna att räknas av mot den semesterersättning som arbetstagaren har rätt till när denne slutar sin anställning. Arbetsgivarens rätt till avräkning försvinner om anställningen varar längre tid än fem år.

När ska semestern förläggas?

Huvudregeln är att semesterledighet ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under tiden juni-augusti.

Sparade semesterdagar

Semesterdagar kan sparas från ett år till ett annat. Uttag av sparade semesterdagar ska anmälas i samband med förläggningen av semesterledigheten. I annat fall ska arbetstagaren meddela arbetsgivaren minst två månader i förväg. Det finns också vissa regler om hur många semesterdagar som får sparas, och hur många år semesterdagar får sparas.

Vad händer när anställningen avslutas?

Den som slutar sin anställning innan intjänad semesterlön betalats ut, erhåller istället semesterersättning.

Övriga bestämmelser

Övriga bestämmelser som kan vara bra att känna till:

  • Semesterledighet får inte utan den anställdes medgivande läggas ut under uppsägningstid.
  • Om arbetstagaren blir sjuk under semesterledigheten kan denne begära att sådan dag inte ska räknas som semesterdag. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren utan dröjsmål anmäler sjukfallet till arbetsgivaren.