Arbetsmiljölagen

En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats. Vi tillbringar i genomsnitt en tredjedel av vår vakna tid på jobbet. Det säger sig självt att det är viktigt att arbeta för bättre arbetsmiljö. De flesta långtidssjukskrivna hävdar dessutom att arbetet bidragit till att de blivit sjuka. Det handlar inte bara om farliga ämnen och om hur arbetsplatsen ser ut. Dåliga relationer till arbetskamrater, stress och för lite inflytande över arbetssituationen kan också orsaka ohälsa.

Arbetsmiljölagen är en ramlag. Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Av lagen framgår att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det är också viktigt att arbetsförhållanden anpassas till olika människors förutsättningar både i fysiskt och psykiskt avseende. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud.

Arbetsmiljöverket som utövar tillsynen över Arbetsmiljölagen har utfärdat ett stort antal föreskrifter och allmänna råd. Dessa är intagna i arbetsmiljöverket författningssamling AFS.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på arbetsplatsen. Detta innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt samt utreda arbetsskador och fortlöpande kartlägga de risker som finns i verksamheten. Arbetsmiljöverket ser genom inspektioner till att arbetsgivarna gör godkända riskbedömningar och tar då hänsyn till verksamhetens särart.

Arbetsmiljölagen innehåller också en erinran om det ansvar arbetsgivaren har vad gäller arbetsanpassning och rehabilitering.

På respektive arbetsplats bryts regler och lagar ner och utmynnar i form av regler till exempel för hur man samverkar kring arbetsmiljön. Alla arbetsgivare är också skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy. Denna ska vara skriftlig om det finns tio anställda eller fler.

Grunden för en god arbetsmiljö

Grunden för att skapa en god arbetsmiljö är samverkan mellan chefer och medarbetare, skyddsombud, företagsledning och fack. Medarbetaren har ett ansvar för stämningen på jobbet och för att uppmärksamma risker och tillbud. Som chef har du ett ansvar att få medarbetarna att känna sig uppskattade och få inflytande över sitt arbete. Företags/organisationsledningen ska fatta beslut som medför att föreskrivna krav på en god arbetsmiljö uppfylls. De fackliga organisationerna har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen av en bra arbetsmiljö.

"Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för en god arbetsmiljö", står det i Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har dock alltid huvudansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsutredningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, kan dock ge chefer riktlinjer och verktyg hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor i vardagen. Det handlar bland annat om att upptäcka och åtgärda risker i tid, att främja goda arbetsförhållanden och att motverka stress.

Ditt ansvar som chef

Som chef har du ett ansvar för att verksamheten följer gällande lagstiftning. Detta gäller oavsett om du jobbar inom offentlig eller privat sektor. Det kan gälla allt från arbetsmiljölagstiftning, skattelagstiftning till lagstiftning inom arbetsrättens område såsom lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen.

Höga chefer inom privat sektor är dessutom ofta ansvariga enligt aktiebolagslagens regelsystem. Ansvaret i förhållande till gällande rättssystem gör också att du som chef ständigt blir föremål för allmänhetens, massmediernas, näringslivets och de rättsvårdande myndigheternas granskning. En rad lagstiftningar ställer dessutom speciella krav på dig som är chef inom den kommunala sektorn.

Delegering

Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet. En enskild arbetsgivarrepresentant har dock sällan möjlighet att kontrollera arbetsmiljön inom alla delar av verksamheten. Därför delegeras arbetsmiljöuppgifter till andra i företaget, i regel chefer, som är närmare verksamheten och har möjlighet att ha överblick.

Ansvaret skall delegeras skriftligt och du som chef ska ha kompetens och tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra de arbetsuppgifter och den tillsyn som ingår i ansvaret.

Chefen har genom delegeringen ansvaret för utövandet av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och är arbetsgivarens ställföreträdare. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras. Det kan dock under vissa förutsättningar bli en följd av delegeringen. Vem som ytterst bär ansvar om det sker en olycka avgörs i rättsprocess av domstol.

För att arbetet ska fungera bra även under semestern och för att det finns ett personligt straffrättsligt ansvar kopplat till arbetsmiljölagens regler är det särskilt viktigt för dig som chef att tänka på hur och av vem arbetsmiljöuppgifter ska fullföljas under din semester.

LÄS MER LÄNK till AFS

Litteraturtips: PTKs Arbetsmiljöansvaret - en handledning som bl a beskriver vad som krävs för att arbetsgivaren skall kunna delegera arbetsmiljöansvaret. Ladda ned Arbetsmiljöansvaret (PDF, extern webbplats)

Arbetsmiljölagen med kommentarer av Gullberg och Rundqvist, Nordstedts Juridik Arbetsmiljöansvar, Tommy Iseskog, Aktuell Juridik.