Konkurrensklausuler i anställningsavtal

En glad chef framför skärm

Konkurrensklausuler i anställningsavtal tillåter under vissa förutsättningar en arbetsgivare att förhindra sin chef att börja jobba hos en konkurrent. Konkurrensklausuler som enbart syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning är otillåtna.

Vad är en konkurrensklausul?

En konkurrensklausul är en klausul i anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren efter avslutat anställning inte får konkurrera med sin förre arbetsgivare. Ofta gäller förbudet för viss tid, eller inom visst geografiskt område. Till konkurrensklausulen kan en klausul om vite knytas. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren utan att uppsägningen föranletts av avtalsbrott från arbetstagarens sida kan arbetsgivaren i normalfallet inte åberopa konkurrensförbudet. Så kan t ex vara fallet då arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist.

Varför ska jag var med i facket om jag är chef?

Skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal

Ett kollektivavtal mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, numera Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna SIF (numera Unionen), SALF (numera Ledarna) och CF (numera Sveriges Ingenjörer) från 1969 reglerar användningen av konkurrensklausuler. Det är vägledande även för parter som inte är bundna av kollektivavtalet när det gäller att bedöma skäligheten av en konkurrensklausul. Huvudpunkterna i avtalet är följande:

• Konkurrensklausul innefattar förbud för den anställde att ta anställning hos konkurrerande företag, att ingå som delägare eller på annat sätt bistå konkurrerande företag eller att själv eller genom annan starta konkurrerande verksamhet.

• Konkurrensklausuler bör endast förekomma hos sådana arbetsgivare som är beroende av självständig produkt eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars yppande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men. Detsamma gäller företag som genom avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc.

• Konkurrensklausul bör komma ifråga endast för anställd som i sitt arbete får del av tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom.

• Med företagshemlighet menas inte den anställdas personliga skicklighet, personliga kunskaper och personliga erfarenheter.

Kolla in vår inkomstförsäkring för chefer!

• Bindningstiden bör inte vara längre än vad som motsvarar den beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda "know how" (i regel högst 24 månader).

• Kontraktsvitet skall stå i rimlig relation till arbetstagarens lön. Ett vite motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster torde utgöra tillräckligt skydd.

• För anställdas bundenhet förutsätts att varje konkurrensklausul ingås efter prövning i varje enskilt fall på det individuella planet enligt ett av avtalsparterna fastställt formulär.

• Om arbetsgivaren vill tillämpa konkurrensklausulen är han skyldig att för den tid konkurrensförbudet gäller betala skillnaden mellan arbetstagarens tidigare lön och den lägre lön arbetstagaren kan tjäna i ny förvärvsverksamhet. Det innebär att arbetsgivaren ska stå för den förlust som kan uppstå för arbetstagaren därför att han inte fritt kan erbjuda sina tjänster till andra.

Om en konkurrensbegränsande utfästelse sträcker sig längre än vad som är skäligt kan den jämkas enligt 38 § avtalslagen.

De regler som nämnts här gäller konkurrensklausuler i anställningsavtal. För konkurrensklausuler i rent affärsmässiga avtal som t ex överlåtelse av företag gäller andra regler.

Vill du ha rådgivning? Ring oss på 08-617 44 00.

Illojal konkurrens

Under anställningstiden får arbetstagaren inte driva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Det innebär brott mot lojalitetsplikten. Det gäller oavsett om det reglerats i anställningsavtalet eller inte. Om en arbetstagare konkurrerar med arbetsgivaren och verksamheten kan antas påtagligt skada arbetsgivaren eller på annat sätt vara illojal kan arbetstagaren sägas upp eller till och med avskedas. När man bedömer om den konkurrerande verksamheten utgör grund för uppsägning eller avsked har arbetstagarens ställning och arbetsuppgifter stor betydelse. En chef har en längre gående lojalitetsplikt. Även planer på att starta konkurrerande verksamhet kan utgöra illojal konkurrens.

Klicka här för att bli medlem

Trygghet och frihet med vår inkomstförsäkring

  • Ingår i medlemskapet utan extra kostnad.
  • Kompletterar a-kassan upp till 80 procent av lönen i ungefär sju månader.
  • Tillräckligt högt tak – försäkrar månadslöner upp till 100 000:–
  • Gäller om du säger upp dig själv.
  • Kvalificerad karriärcoachning ingår.

Trygghet och frihet med vår inkomstförsäkring

  • Ingår i medlemskapet utan extra kostnad.
  • Kompletterar a-kassan upp till 80 procent av lönen i ungefär sju månader.
  • Tillräckligt högt tak – försäkrar månadslöner upp till 100 000:–
  • Gäller om du säger upp dig själv.
  • Kvalificerad karriärcoachning ingår.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Läs även

Därför ska du som är chef gå med i facket

Som chef är du både arbetsgivare och arbetstagare och kan lätt bli trängd både uppifrån och nerifrån. Precis som andra arbetstagare har du nytta av att vara med i facket  och extra stor nytta av ett fack med en egen förening för chefer. 

Läs mer

Anställning och avtal

Vad bör ett anställningsavtal innehålla, när gäller lojalitetsplikt och vad står det i de svenska arbetsmarknadslagarna? Här hittar du det du behöver veta om avtal och anställning i din yrkesroll som chef. 

Läs mer