Starta eget som leg. psykoterapeut

Arbetar du helt eller delvis i egen firma? Här hittar du information och material som kan komma till användning i ditt arbete.

""

Den som planerar att starta eget som legitimerad psykoterapeut måste anmäla sig till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du måste också ha ett ledningssystem som är anpassat till din verksamhet. Det innebär att du ska ha rutiner för att planera och följa upp din verksamhet. Det ställs inte samma krav på en stor organisation, som exempelvis ett sjukhus, som det görs på en enskild firma. Mer information om ledningssystem hittar du i Socialstyrelsens handbok.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste du senast den första mars skriva en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva ditt patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Du ska beskriva vad du har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser.

Du ska också tala om hur – och när – du ska fullfölja de åtgärder som du inte kunnat göra omedelbart. Syftet med den är att få bättre kontroll över patientsäkerhetsarbetet och för att lättare ge patienter, anhöriga, brukarorganisationer och andra vårdgivare tillgång till information. Det finns inga krav på att lämna in patientsäkerhetsberättelsen till någon myndighet men du ska kunna lämna ut den om IVO eller någon annan ber om den. Sveriges kommuner och regioner har tagit fram mallar för hur en patientsäkerhetsberättelse kan skrivas

Socialstyrelsen

Hos Socialstyrelsen kan du hitta föreskrifter och lagar som kan vara bra att känna till när man driver en enskild verksamhet. De har också givit ut Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal med mycket bra information om vårdgivares skyldigheter när det gäller att göra patienten delaktig i vården.