Engagemang för allas lika värde

Vår värdegrund utgår ifrån alla människors lika värde. Jämställdhet och diskrimineringsfrågor har därför sedan många år varit prioriterade frågor för förbundet.

Vi anser att bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män är ett stort hinder för en bra utveckling för hela samhället. Därför arbetar vi för jämställdhet genom att aktivt verka för delad föräldraledighet och jämställda löner. Men samma engagemang lägger vi på att bekämpa diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och de nya diskrimineringsgrunderna könsidentitet och uttryck samt ålder.

Jämlikt arbetsliv

I förbundets stadgar betonas betydelsen av demokrati och mänskliga rättigheter. Förbundets värdegrund slår fast att vi ska kämpa för ”ett jämlikt arbetsliv”. I vårt arbete mot diskriminering står ingen diskrimineringsgrund över den andra och de prioriteras inte heller olika. Det inkluderande perspektivet, inte det exkluderande, är viktigt för oss.

Att olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder eller kön och etnisk tillhörighet ibland kan förstärka varandra finns det belägg för i forskning om så kallad intersektionalitet. Vi anser att det är viktigt att vi tar till oss och använder den kunskap som finns både om hur diskriminering uppstår och om hur den kan bekämpas.

Redskap i lag och avtal

Det är självklart att vi aktivt ska använda de redskap som finns i lag och kollektivavtal för att hävda våra medlemmars lika värde. Det betyder att vi på våra arbetsplatser engagerar oss i jämställdhets- och likabehandlingsarbete och att vi hjälper medlemmar som misstänker att de är utsatta för diskriminering.

Att förebygga diskriminering är inte enbart något som berör den individ som riskerar att drabbas. Det är en fråga som berör alla på en arbetsplats och som därmed också är en angelägen arbetsmiljöfråga. Målet är en öppen och inkluderande arbetsplats, som är fri från diskriminering och trakasserier. 

Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp och ett analytiskt perspektiv som vill synliggöra hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.

Konkret betyder det att person exempelvis inte enbart är man eller kvinna, utan också tillhör andra grupper som kan vara över- eller underställda i samhället. Kombinationen av och fördomar om dessa olika identiteter kan påverka hur en blir bemött. Exempelvis kan en äldre kvinna väljas bort till förmån för en yngre man. Och en kvinna i huvudduk som söker arbete som servitris kan väljas bort till förmån för ung vit man.

Källa: NE.se och Stockholms Universitet