Övergång av verksamhet

Ibland händer det att en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat. Vad det innebär för dig och din anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vi reder ut begreppen.

Ung kvinna med allvarlig blick.

Har jag rätt att följa med till det nya bolaget?

Om du jobbar inom den verksamhet som övergår från ett bolag till ett annat så har du rätt att följa med över till den nya arbetsgivaren. Regeln innebär en rätt att följa med, men inte en skyldighet att följa med. Din anställning ska som huvudregel övergå oförändrad.

Om du jobbar inom en verksamhet som ska övergå till ett annat bolag och du har frågor om vad det innebär för dig och din anställning kan du alltid vända dig till rådgivningen för råd och stöd.

Vad är en övergång av verksamhet?

En övergång av verksamhet innebär att en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat. För att den övergång som sker ska utgöra en övergång av verksamhet i lagens mening krävs att tre kriterier är uppfyllda:

  • Det ska ha skett ett byte av arbetsgivare.
  • Det måste vara en lagenlig överlåtelse (övergång) i någon form.
  • Den verksamhet som går över ska utgöra en ekonomisk enhet och den ekonomiska enheten ska ha bevarat sin identitet.

Tjänar du mer eller mindre än andra med samma utbildning? Jämför din lön här.

Frågan om det skett ett byte av arbetsgivare genom en lagenlig överlåtelse brukar vara förhållandevis enkelt att fastställa, genom att undersöka om verksamheten kommer att övergå till ett bolag med ett annat organisationsnummer. Att avgöra om den verksamhet går över utgör en ekonomisk enhet som bevarat sin identitet brukar vara desto mer komplicerat. För att bedöma detta har EU-domstolen genom en dom identifierat sju kriterier som ska hjälpa till med denna bedömning. Dessa sju kriterier brukar, efter namnet på domen, kallas för Spjikerskriterierna:

  1. Arten av företag eller verksamhet,
  2. Om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har övergått,
  3. Värdet av immateriella tillgångar vid övergången,
  4. Om majoriteten av de anställda har tagits över,
  5. Om kunderna har tagits över,
  6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången och
  7. Den tidsperiod, i förekommande fall, som verksamheten har legat nere.

Reglerna om övergång av verksamhet har sin grund i EU-rätten och finns implementerad i svensk rätt genom i huvudsak 6 b § LAS och 28 § MBL. Dessa bestämmelser reglerar vad som händer med anställningen och anställningsvillkoren vid en övergång av verksamhet.

Skyddet för anställningen och anställningsvillkoren

Regeln i 6 b § LAS innebär att du som är anställd i den verksamhet som övergår till annan har rätt att följa med över till det nya bolaget. Som huvudregel ska anställningen och anställningsvillkoren övergå oförändrade. Regeln innebär en rättighet men inte en skyldighet att följa med över till den nya arbetsgivaren. Om du väljer att stanna kvar hos din gamla arbetsgivare riskerar du dock att bli uppsagd på grund av arbetsbrist, särskilt om det är hela arbetsgivarens verksamhet som övergår till ett annat bolag.

Inte medlem än? Läs om alla fördelar med medlemskapet här.

I 28 § MBL finns regler om vad som händer med kollektivavtalet vid en övergång av verksamhet, beroende på om det är den nya eller gamla arbetsgivaren som har kollektivavtal, eller kanske båda. Kontakta gärna oss om du har frågor.

Vidare finns i 7 § 3 st. LAS ett uppsägningsförbud vid övergång av verksamhet. Det innebär att det inte är tillåtet för arbetsgivaren att säga upp dig på grund av övergången. Dock kan det ändå finnas situationer då en uppsägning är tillåten i samband med en övergång av verksamhet, uppsägningsförbudet skyddar bara mot uppsägningar som sker på grund av övergången.

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla

Att överlåta hela eller delar av sin verksamhet innebär en sådan viktigare förändring att det utlöser en förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL för den arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal. Även arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal med någon facklig organisation har en förhandlingsskyldighet, då enligt 13 § MBL.

Förhandlingsskyldigheten uppstår både för den arbetsgivare som ska överlåta verksamheten och för den arbetsgivaren som ska förvärva den aktuella verksamheten, då också beslutet att förvärva en ny verksamhet innebär en viktigare förändring av verksamheten.

Personlig rådgivning