Akademikern

Våra avtal: privat sektor

Kollektivavtal för dig inom privat sektor

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Inom privat sektor finns det en mängd olika centrala kollektivavtal att hålla koll på. Nedan hittar du de vanligaste centrala avtal som gäller för dig inom privat sektor.

Dokument

Inom den privata sektorn är det inte självklart att alla arbetsgivare har kollektivavtal. Vilken partsställning vi har i de olika kollektivavtalen varierar också. Partsställningen har betydelse för om du blir företrädd direkt av Akademikerförbundet SSR, av ett annat Saco-förbund som vi samarbetar med eller om du endast kan bli företrädd av oss i vissa frågor.

Svenska Kyrkan

Inom Svenska Kyrkans avtalsområde tecknar vi de centrala avtalen i konstellationen Akademikerförbundet SSR, Jusek och förtecknade förbund. Den innefattar samtliga Saco-förbund utom KyrkA. Även Vårdförbundet ingår i parten Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Hos de lokala arbetsgivarna är vi egen part och agerar och företräder dig som Akademikerförbundet SSR. Inom Svenska Kyrkan bildar vi SSR-föreningar.

Svenska Kyrkans kollektivavtal
Den 20 maj tecknade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund*, ett nytt avtal om lön och allmänna bestämmelser med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden löper mellan 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Akademikerförbunden - AHT

Vi samarbetar inom något som heter AHT – Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster. Där kallar vi oss tillsammans med ytterligare tolv Saco-förbund för Akademikerförbunden. Du kan läsa mer om Akademikerförbunden på hemsidan. De lokala fackliga föreningarna kallas Akademikerföreningar.

Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalen inom området. Det innebär att det förbund som är kontaktförbund representerar samtliga Saco-förbunds medlemmar på avtalsområdet. Även Akademikerföreningen representerar samtliga Saco-förbunds medlemmar.

Inom AHT är det flera olika arbetsgivarorganisationer som är motparter. Almega är en arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag inom ett sextiotal olika branscher. IDEA – Arbetsgivarförbundet är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella organisationer. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation inom handelsbranschen. Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer.

Några av de kollektivavtal som ligger inom AHT-området

Almega

Svensk handel

Idea

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen Idrott Bransch- och Löneavtal 2012-2014 (nytt på gång)

Almega Vårdföretagarna

Inom det här avtalsområdet är vi med i tre av branschavtalen i partskonstellationen Fysioterapeuterna med flera. Det innebär att det är Fysioterapeuterna som är kontaktförbund och som företräder i de kollektiva förhandlingarna såväl centralt som lokalt. Däremot företräder vi våra medlemmar i individuella förhandlingar.

Kollektivavtal där vi är med som part

Almega Samhallförbundet

På Samhall heter vi Akademikerförbunden som part, men här omfattar det fler Saco-förbund än de som ligger inom beteckningen på AHT-området. Den lokala parten är därför en Saco-förening. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och tecknar kollektivavtalet.  

Kollektivavtalet med Almega Samhallförbundet

KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag och står för Kommunala Företagens Samorganisation. Inom KFS avtalsområde samverkar vi i konstellationen Förtecknade Sacoförbund, som omfattar samtliga Sacoförbund utom Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna. Samverkan mellan förbunden sker här enbart i det centrala avtalsarbetet. På lokal nivå agerar vi som Akademikerförbundet SSR och kan företräda dig fullt ut. På arbetsplatser inom detta avtalsområde bildar vi både Akademikerföreningar och SSR-föreningar.

KFS har 15 branschavtal med olika innehåll

En del avtal är tidsbegränsade medan andra är tillsvidareavtal. I listan nedan framgår vilken typ av avtal som råder i branschen och det senaste förhandlingsprotokollet med aktuella ändringar. Notera löptiderna i avtalen (några löper ut på våren, andra på hösten samma år), trots att protokollet är daterat tex 2013 så kan villkoren ändå gälla 2017 osv. Behöver du ta del av äldre kollektivavtal, vänligen kontakta ombudsmännen på SSR Direkt.

Ny arbetsgivarorganisation från 2018

KFS och arbetsgivarorganisationen Pacta går samman den 1 januari 2018 för att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen kommer att ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Kollektivavtalen som tecknades våren och hösten 2017 gäller löptiden ut, om inte annat anges.

Avtal där Akademikerförbundet SSR är huvudförhandlare inom Förtecknade Sacoförbund

Avtal där övriga Sacoförbund är huvudförhandlare inom Förtecknade Sacoförbund
Förhandlingsprotokoll från avtalsrörelsen 2017 finns i listan av dokument till höger.

Övriga bransachavtal

 

KFO

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer, och står för Kooperationens Förhandlingsorganisation. Inom KFO:s avtalsområde har vi partsställning genom Akademikerförbunden på branschområdena Ideella organisationer, Tjänsteavtalet samt Industri, Handel och Petroleum. Inom branschområdet hälsa, vård och omsorg har vi partsställningen genom Fysioterapeuterna med flera.

Läs de olika avtalen

Fastigo

När det gäller Fastigos K- och I-avtal är Akademikerförbundet SSR part tillsammans med fyra andra Sacoförbund, AiF (Akademikerna inom Fastigo).

Avtalen