För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtq och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Öppna och inkluderande arbetsplatser handlar ytterst om vår gemensamma arbetsmiljö och om bemötande. Förbundet har under många år arbetat aktivt med hbtq-frågor, och utbildnings- och policyskapande för att driva på utvecklingen och synliggöra heteronormens konsekvenser.

Mest synligt är arbetet ute i lokal organisation där vi föreläser och utbildar över hela landet, men också vår fackliga utbildning "Hen Hon Han" som arrangeras i anslutning till Stockholm Pride varje år. Mer om vårt arbete i anslutning till Pride hittar du under rubriken Hbtq: Pride.

Stort engagemang

All inclusive

Förbundet har i samarbete med Svensk Chefsförening tagit fram en bok, All inclusive, som erbjuder läsaren att hitta sitt eget normkritiska förhållningssätt till mångfald. Boken har ett tilltal för chefer och ledare, men innehållet är så mycket bredare än så. Boken handlar inte om vilka normer som helst, utan om sådana som är knutna till mångfald, jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och diskriminering. Tanken är inte heller att sträva efter normlöshet, utan att luckra upp – utmana – invanda tankar och beteenden som kan leda till missförstånd, kränkningar och diskriminering i arbetslivet.

Du som chef, fackligt förtroendevald eller skyddsombud är en nyckelperson för att motverka diskriminering. Du kan bidra till ett öppet och välkomnande arbetsliv. Boken är skriven av Maria Jacobsson för förbundets räkning och gavs ursprungligen ut på Premiss Förlag. Under fliken Dokument finns boken att läsa som PDF.

Vår resa började redan i början av 2000-talet, då frågor om diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet på allvar kom upp på agendan. Eftersom engagemanget för diskriminerings- och likabehandlingsfrågor alltid varit stort i förbundet var det självklart att komplettera arbetet med frågor rörande sexuell läggning och transpersoner.

Redan 2005 genomförde vi utbildningar i förbundet inom ramen för ett unikt EU-projekt, kallat Fritt Fram, i syfte att lära oss mer om hbtq-frågor och diskriminering. Ett projekt som vi året efter deltog aktivt i för att stärka den fackliga kopplingen i samarbetet. Det är ett arbete som gjort att vi under flera år efteråt kunnat vara med och påverka inom så väl EU, som Europafacket och fackförbund/bland förbundsrepresentanter i LO, Saco och TCO. Mer om vårt samarbete i EU-projektet Fritt Fram hittar du under rubriken Hbtq: Fritt Fram. 

Synliggör heteronormens konsekvenser 

Vårt arbete med att stärka medlemmar, lokalfackliga och andra aktörer handlar inte bara om arbetsmiljö och arbetsrätt. Hbtq-perspektivet och ett synliggörande av heteronormen och dess konsekvenser går hand i hand med frågan om ett gott bemötande. Ett heteronormativt synsätt eller utgångspunkt i ett samtal kan leda till bristande förtroende, en känsla av osynliggörande eller diskriminering. En medvetenhet i ord och handling som gör skillnad på ett möte och en krock. Ett normkritiskt förhållningsätt, psykosociala arbetsmiljöfrågor, grundläggande begrepp om hbtq-perspektiv och bemötande är självklara beståndsdelar i våra utbildningar. 

Hbtq är en i Sverige vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, tidigare bara Hbt. Även längre bokstavskombinationer förekommer ibland för att inkludera fler grupper i samhället, som exempelvis asexuella eller intergender.  

Heteronormativitet innebär att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att män förväntas åtrå och skapa romantiska och sexuella relationer med kvinnor, och vice versa. Den innefattar även att män förväntas bete sig traditionellt maskulint och kvinnor traditionellt feminint. Detta kan uttryckas bland annat i förväntningar om att en person är heterosexuell utan att man har tillräckligt med information för att kunna dra den slutsatsen.

Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transsexuella, transvestiter, transgenderister, dragkings/dragqueens, intergender och intersexuella. Begreppet är inte tvingande – det står var och en fritt att definiera sig som transperson eller ej.

Cisperson är en person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är ett och samma och följer samhällets norm. Till exempel kan det vara en person som föds med vagina, ser sig själv som kvinna, och är registrerad som kvinna i folkbokföringen. Cis har ingenting med sexuell läggning att göra. En cisperson kan lika gärna vara homosexuell eller bisexuell som heterosexuell eller asexuell. 

Queer är ett brett begrepp och kan dels användas för att beskriva ett förhållningssätt eller en rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet (främst heteronormen), och dels ett sätt att identifiera sig, och kan då till exempel syfta på könsidentitet, sexuell läggning och/eller förhållningssätt.

Källa: RFSL och förbundets egna material. 

Läs även

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer