Frågor och svar om avtalet mellan Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR

Vem omfattas? Hur får jag fackligt stöd, och av vem? Här är svaren på frågorna om samarbetsavtalet mellan Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärare.

Definition: Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning. Person, med akademisk utbildning inom Akademikerförbundet SSRs rekryteringsområde, men utan lärarexamen. Sådan medlem med läraranställning arbetar på en lärarbefattning inom Sveriges Lärares rekryterings- och organisationsområde, från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet.

1. Varför tecknar Akademikerförbundet SSR detta samarbetsavtal? Betyder det att Sveriges Lärare rekryterar obehöriga lärare?

Sveriges Lärare organiserar och rekryterar bara behöriga lärare. Sveriges Lärare anser att det är viktigt att lärartjänster besätts av behöriga och legitimerade lärare. Men med den lärarbrist som finns, och som kommer att fortsätta att finnas under överskådlig tid, behöver förbundet hitta former för att värna kollektivavtalsområdet och ge bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna liksom för de kollegor som har akademisk utbildning och framöver kan komma att skaffa sig behörighet och bli legitimerade lärare. För Akademikerförbundet SSR, som organiserar akademiker med en samhällsvetenskaplig utbildning, är det viktigt att våra medlemmar med anställning som lärare får samma villkor och service som behöriga lärare. Därför har vi tecknat detta samarbetsavtal.

2. Ska medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning bjudas in till medlemsmöten inom Sveriges Lärare?

Ja, medlem med läraranställning har på möten inom Sveriges Lärare närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning ska ha tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet.

3. Ska Sveriges Lärare löneförhandla för medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning?

Ja, Sveriges Lärare ska bevaka dessa kollegors villkor i de lokala löneförhandlingarna på samma sätt som förbundet bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i Sveriges Lärare.

4. Vilket förbund bevakar intressena för SSR-medlemmar med läraranställning i MBL-förhandlingar/samverkan? 

Sveriges Lärare ska bevaka dessa kollegors villkor på samma sätt som förbundet bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i Sveriges Lärare.

5. I vilken mån ska Sveriges Lärare stötta en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning som vill ha individuell facklig hjälp?

Sveriges Lärare ska svara på frågor och ge råd på samma sätt som man gör med de kollegor som är medlemmar i Sveriges Lärare. Hen är välkommen att ställa frågor och få rådgivning av Sveriges Lärares förtroendevalda ombud och skyddsombud, samt ringa Sveriges Lärares medlemsjour på samma sätt som förbundets egna medlemmar. Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning får facklig service i individärenden från Akademikerförbundet SSR, om hen till exempel behöver stöd gentemot arbetsgivaren i arbetsrättsligt ärende. Det innebär att Sveriges Lärares ombudsmän bara ska involveras i rent konsultativt syfte på ett generellt plan. 

6. Hur ska en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning hanteras i samband med arbetsbristuppsägningar?

Sveriges Lärare ska bevaka dessa kollegors villkor på samma sätt som man bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i Sveriges Lärare. Om förhandlingen slutar i oenighet ska ärendet lämnas över till Akademikerförbundet SSR för vidare hantering.

7. Kan en SSR-medlem med läraranställning välja att kontakta Akademikerförbundet SSR istället för Sveriges Lärare?

Ja, det går bra. Akademikerförbundet SSR ska hantera facklig service och individärenden gentemot arbetsgivaren. Sveriges Lärare hanterar alla frågor av kollektiv art.

8. Kan en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning göra anspråk på att företräda Sveriges Lärare till exempel i samverkansgruppen på skolan?

Nej, för att kunna företräda medlemmar i Sveriges Lärare krävs att man är medlem i det förbundet. Vårt nya avtal är ett samarbetsavtal, inte ett dubbelanslutningsavtal. Medlemskap har man hos Akademikerförbundet SSR.

9. Kan en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning bli förtroendevald inom Sveriges Lärare?

Nej, för att bli förtroendevald som yrkesaktiv inom Sveriges Lärare krävs att medlemskapet övergått till fullvärdigt medlemskap hos Sveriges Lärare och medlemskapet i Akademikerförbundet SSR lämnats. Däremot kan en sådan medlem ha fackliga förtroendeuppdrag i Akademikerförbundet SSR.

10. Vad förväntas Sveriges Lärare göra när en nyanställd kollega kommer till skolan?

Sveriges Lärares fackliga ombud ska som alltid hälsa kollegor välkomna och fråga om kollegan är medlem i Sveriges Lärare. Om kollegan uppfyller kraven för medlemskap i Sveriges Lärare bör hen uppmanas att bli medlem. Om hen inte uppfyller kraven för det att bli medlem i Sveriges Lärare, men har en akademisk utbildning inom Akademikerförbundet SSR:s rekryteringsområde, ska hen uppmanas att söka medlemskap i Akademikerförbundet SSR och då med det medlemskapet samtidigt få del av vissa delar av det som ingår i ett medlemskap i Sveriges Lärare.

Akademikerförbundet SSR ska å andra sidan rekommendera fullvärdigt medlemskap i Sveriges Lärare för de medlemmar som skaffat sig behörighet som lärare.

11. Vilka medlemsansökningar ska användas för att rekrytera medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning?

Ansökan om medlemskap i Akademikerförbundet SSR görs här. Som yrke anges lärare.

12. Varför ska en person som arbetar som lärare och är akademiker utan lärarexamen gå med i Akademikerförbundet SSR?

Sveriges Lärare rekryterar och organiserar lärare som har behörighet för lärarbefattningar från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet. Akademikerförbundet SSR rekryterar och organiserar akademiker med en samhällsvetenskaplig utbildningsinriktning. Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR har, som systerorganisationer inom Saco, tecknat ett samarbetsavtal som gör att den som inte har en lärarexamen ändå kan omfattas av Sveriges Lärares kollektivavtal på området och få tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet. Skaffar personen lärarbehörighet ska medlemmen uppmanas ansöka om medlemskap hos Sveriges Lärare som fullvärdig yrkesaktiv medlem. Genom vårt samarbete hittar akademiker alltid ett förbund som är rätt – och får tillgång till två förbund som samarbetar för bästa möjliga relevans för medlemmarna!

13. Vad innebär det att medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning ska få tillgång till relevant kommunikation från Sveriges Lärare?

Det innebär att medlem får Sveriges Lärares medlemstidning hemskickad. Dessutom får man tillgång till samma information som alla Sveriges Lärares medlemmar lokalt på skolan i form av mejlutskick från förbundet lokalt, inbjudningar osv.

14. Två förbund? Innebär det att medlemmen betalar dubbelt så mycket i fackavgift?

Nej! Medlem betalar bara en avgift, och det är Akademikerförbundet SSR.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Läs om allt som ingår i medlemskapet.