Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Nu stärks meddelarskyddet för privatanställda inom vård, skola och omsorg. Enligt ett beslut igår får de samma rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media.

Riksdagen sade igår ja till regeringens lagförslag om att stärka meddelarskyddet för privatanställda som jobbar inom verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Meddelarfrihet innebär att det i viss utsträckning är möjligt att lämna normalt sett sekretessbelagda uppgifter om missförhållanden till massmedier utan att straffas för det. Skyddet omfattar tystnadsplikt, men inte handlingssekretess.

Meddelarskyddet omfattar också efterforskningsförbud, vilket innebär att myndigheter eller andra organ inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifterna till medierna. Den som gör efterforskningar som strider mot lagen kan dömas för brott. Journalister och medier får inte heller röja identiteten på den som lämnat uppgifterna. 

Akademikerförbundet SSR har länge arbetat för att anställda i privata företag som finanseras av offentliga medel ska ha ett meddelarskydd precis som anställda i offentlig verksamhet.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2017.

Välkommet om stärkt meddelarskydd. 

Mycket positivt med utökat meddelarskydd.