Vaccinationskrav i arbetet

Även om samhället nu i stort är fritt från restriktioner, och covid-19 inte längre ska klassificeras som samhällsfarlig, anser Akademikerförbundet SSR att det är fortsatt viktigt att ta ansvar för att begränsa smittspridningen och risken för ohälsa. Med det i åtanke har förbundet tagit fram vaccinriktlinjer avseende covid-19. 

Förbundet och covid-19-pandemin

Akademikerförbundet SSR anser att det är viktigt att medverka till att insatser och riktlinjer för att förebygga och motverka hälsorisker utgår från forskning och sakkunskap. Svenska expertmyndigheters utlåtanden och rekommendationer ska ligga till grund för förbundets inställning och rådgivning till medlemmar och förtroendevalda.

Förbundet rekommenderar sina medlemmar att vaccinera sig mot covid-19, och att rådfråga medicinsk expertis i frågor som rör vaccinet.

Den 9 februari avvecklade regeringen restriktionerna som syftar till att begränsa smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att covid-19 inte längre ska klassificeras som samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Smittspridningen av omikron är dock fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Hälsoriskerna för individer påverkas inte av omklassificeringen. Därför är det viktigt att arbetsgivare och anställda alltjämt tar ett stort ansvar för att begränsa smittspridning och risken för ohälsa.

Utgångspunkter i samverkan eller förhandling om vaccinriktlinjer avseende covid-19

  • Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att förebygga ohälsa i arbetet. Förbundets uppfattning är därför att arbetsgivare ska överväga att besluta om särskilda riktlinjer om vaccination i arbetet om andra förebyggande åtgärder inte kan skydda mot ohälsa.
  • På arbetsplatser gäller att arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I samband med förhandlingar/samverkan om vaccinriktlinjer ska förbundet därför vara en konstruktiv part som genom sin kunskap om verksamheten bidrar till att riktlinjerna utformas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
  • Ett beslut om att införa vaccinkrav i arbetet omfattas av den primära förhandlingsskyldigheten enligt MBL (eller samverkansavtal). Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar ska ingå som ett normalt led i beslutsfattandet hos arbetsgivaren.
  • Utgångspunkten vid medbestämmandeförhandlingar och samverkan är att tillvarata alla medlemmars samlade intressen och rättigheter. Arbetsmiljöaspekter och skyddet mot ohälsa ska väga tungt i förbundets inställning.
  • Oberoende av om arbetsgivaren överväger att införa vaccinkrav – generellt eller på en enskild avdelning – kan arbetsgivare, för att motverka smittspridning, besluta om förändringar i verksamheten som påverkar arbets- och anställningsförhållandena på arbetsplatsen. Sådana förändringar kan avse såväl enskilda omplaceringar som verksamhetsövergripande förändringar, till exempel schemaändringar, riktlinjer för hemarbete eller covid-test för tillträde. Beslut som påverkar arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna omfattas av arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet.
  • Som en följd av arbetsgivarens beslut att införa vaccinriktlinjer kan enskilda medlemmars anställnings- och arbetsförhållanden påverkas. Konsekvenserna för en enskild medlem av ett arbetsgivarbeslut ska i sedvanlig ordning alltid prövas individuellt. Förbundets stadgeregler om förhandlingshjälp gäller.

Vid frågor, kontakta er ombudsman på förbundskansliet eller Rådgivningen på 08-617 44 00 knappval 2.