UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Nu drar vi igång satsningen med Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA). Det handlar om ett jämlikt arbetsliv för alla, en sund arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 

Akademikerförbundet SSR har fått närmare 40 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att driva ett unikt arbetsmiljöprojekt. Det handlar om att utforma arbetsplatser så att de fungerar för alla människor, oavsett funktionsvariation, ohälsa, språkkunskaper eller könstillhörighet. I arbetet med UUA förenar Akademikerförbundet SSR förbundets värdegrund och det fackliga uppdraget med medlemmarnas yrkeskompetenser. Som en del av denna satsning arrangerar vi ett antal utbildningar där vi utbildar dig i framtidens universella utformning av arbetsplatsen. 

Anmäl dig till utbildningarna här. 

UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

För att vi ska få ett långsiktigt hållbart arbetsliv behöver vi blir bättre på att ta tillvara människors olikheter. Idag är det få arbetsplatser som speglar hela Sveriges befolkning. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande. 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är ett projekt på 2,5 år där Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Föreningen Sveriges Företagshälsor, Randstad, Swedavia och Vasakronan ingår. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som genom kompetensutveckling stärker människor i och utanför arbetslivet.  Genom projektet är vårt mål att initiera ett perspektivskifte på synen på våra arbetsplatser. 

Begreppet universell utformningär hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det definieras som ”utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning”. Det innebär att fokus flyttas från utpekande och potentiellt stigmatiserande lösningar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.

Begreppet universellt utformadearbetsplatserär nytt, och kan kortfattat definieras som arbetsplatser som från början är inkluderande för alla. I arbetslivet och på arbetsplatser finns människor från olika miljöer, med olika kompetenser, människor som befinner sig i olika skeenden i livet med varierande behov. Genom att utgå från det universella i utformningen av en arbetsorganisation, i rekrytering, och i den sociala och fysiska miljön minskar behovet av att i efterhand göra individuella anpassningar. Det ökar möjligheten för fler att delta i arbetslivet och förbättrar också möjligheten för medarbetare att återkomma till en arbetsplats i samband med rehabilitering. Arbetsplatser presterar bättre när medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta utifrån sina individuella variationer.

Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia vill genom det ESF-finansierade projektet UUA öka kunskapen om universell utformning av arbetsplatser och initiera ett perspektivskifte på våra arbetsplatser.  Med en universell utformning av arbetsplatser skapas möjligheter för såväl befintliga som framtida medarbetare att bidra med både sina förmågor och sina olikheter för att nå verksamhetens mål.

Målet med projektet UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser är att kunskapen om universell utformning av arbetsplatser ska ökat samt att ett perspektivskifte på våra arbetsplatser har initierats. 

Se den intressanta diskussionen från Almedalen 2018. 

Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

 

Thumbnail
Thumbnail
 • På en arbetsplats som är universellt utformad tar man redan från början hänsyn till och utformar arbetsplatsen efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än traditionell "handikappanpassning", som ofta är stigmatiserande, eller enskilda integrationsåtgärder – anpassningar och åtgärder som kommer som påbyggnad på en redan etablerad struktur.Men för att det ska gå krävs det nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsnedsättning, ohälsa och hos personer med lägre språkkunskaper i svenska. 

  Projekt UUA handlar om att titta på vi vad vi behöver göra på organisations- och samhällsnivå för att få ett arbetsliv med inkluderande strukturer och arbetsplatser som fungerar för alla.  

  I projektet utvecklas och testas metoder och modeller för att utforma arbetsplatser så att de fungerar för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ohälsa eller språkkunskaper. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan projektet bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet. 

  Genom att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt genom att integrera UUA-perspektivet i verksamhetens processer och organisationsstrukturer flyttar projekt UUA fokus till arbetsplatser där vi ”gör rätt från början”. När vi utformar arbetsplatserna utifrån "ytterligheterna" blir det arbetsplatser som också är bra för alla.

 • På en arbetsplats som är universellt utformad tar man redan från början hänsyn till och utformar arbetsplatsen efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än traditionell "handikappanpassning", som ofta är stigmatiserande, eller enskilda integrationsåtgärder – anpassningar och åtgärder som kommer som påbyggnad på en redan etablerad struktur.Men för att det ska gå krävs det nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsnedsättning, ohälsa och hos personer med lägre språkkunskaper i svenska. 

  Projekt UUA handlar om att titta på vi vad vi behöver göra på organisations- och samhällsnivå för att få ett arbetsliv med inkluderande strukturer och arbetsplatser som fungerar för alla.  

  I projektet utvecklas och testas metoder och modeller för att utforma arbetsplatser så att de fungerar för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ohälsa eller språkkunskaper. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan projektet bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet. 

  Genom att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt genom att integrera UUA-perspektivet i verksamhetens processer och organisationsstrukturer flyttar projekt UUA fokus till arbetsplatser där vi ”gör rätt från början”. När vi utformar arbetsplatserna utifrån "ytterligheterna" blir det arbetsplatser som också är bra för alla.

 • En av samhällets största utmaningar är att klara av att bygga ett hållbart samhälle för alla. Efter många år av arbete med tillgänglighet inom arbetsmiljöområdet inriktat mot personer med funktionsnedsättningar pågår nationellt och internationellt ett skifte i synsätt från arbete med tillgänglighet för särskilda grupper till inkluderande design med alla människor som målgrupp, så kallad Universell utformning. En viktig anledning till skiftet är FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, där Universell utformning förs fram som huvudstrategi för bygget av ett hållbart och inkluderande samhälle. 

  Nationellt står arbetsmarknaden idag inför stora utmaningar. Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens, samtidigt som sektorn inom de närmaste åren står för ett stort generationsskifte. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting beräknar att 500 000 personer kommer att behöva rekryteras till år 2026. Frågor om rekrytering och kompetensförsörjning kommer därför att vara av mycket stor betydelse. 

  Samtidigt ser vi också idag att olika grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund, unga utan fullgjord skolgång. Sjukskrivningar drabbar också allt fler – framförallt hos kvinnor – och den psykiska ohälsan ökar. 

  För att vi ska få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv behöver vi blir bättre på att tillvarata människors olikheter – och få arbetsplatser som speglar hela Sveriges befolkning. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt; en fysisk och social arbetsmiljö och ett arbetsliv med arbetsplatser som fungerar och passar alla – det vill säga Universellt Utformade Arbetsplatser. 

  2,3 miljonermänniskor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsvariation som påverkar vardagen.

 • En av samhällets största utmaningar är att klara av att bygga ett hållbart samhälle för alla. Efter många år av arbete med tillgänglighet inom arbetsmiljöområdet inriktat mot personer med funktionsnedsättningar pågår nationellt och internationellt ett skifte i synsätt från arbete med tillgänglighet för särskilda grupper till inkluderande design med alla människor som målgrupp, så kallad Universell utformning. En viktig anledning till skiftet är FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, där Universell utformning förs fram som huvudstrategi för bygget av ett hållbart och inkluderande samhälle. 

  Nationellt står arbetsmarknaden idag inför stora utmaningar. Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens, samtidigt som sektorn inom de närmaste åren står för ett stort generationsskifte. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting beräknar att 500 000 personer kommer att behöva rekryteras till år 2026. Frågor om rekrytering och kompetensförsörjning kommer därför att vara av mycket stor betydelse. 

  Samtidigt ser vi också idag att olika grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund, unga utan fullgjord skolgång. Sjukskrivningar drabbar också allt fler – framförallt hos kvinnor – och den psykiska ohälsan ökar. 

  För att vi ska få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv behöver vi blir bättre på att tillvarata människors olikheter – och få arbetsplatser som speglar hela Sveriges befolkning. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt; en fysisk och social arbetsmiljö och ett arbetsliv med arbetsplatser som fungerar och passar alla – det vill säga Universellt Utformade Arbetsplatser. 

  2,3 miljonermänniskor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsvariation som påverkar vardagen.

 • Men för att utforma arbetsplatser på ett universellt sätt och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet finns det ett stort behov av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar. Hur organiserar vi våra arbetsplatser, hur utformar vi våra kontorslokaler, hur ser vår sociala arbetsmiljö ut och hur vi organiserar våra verksamheter så att vi ökar förmågan att tillvarata människors olikheter?

  För att ta oss an de frågorna på ett innovativt och långsiktigt hållbart sätt har vi samarbetspartners i projekt UUA: Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Randstad skapat en unik utvecklingskoalition. Genom att utnyttja våra gemensamma kompetenser, erfarenheter och perspektiv kan vi gemensamt öka kunskaperna om hur fysisk och psykosocial arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att inkluderade arbetsmiljöer kan skapas på arbetsplatser.

 • Men för att utforma arbetsplatser på ett universellt sätt och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet finns det ett stort behov av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar. Hur organiserar vi våra arbetsplatser, hur utformar vi våra kontorslokaler, hur ser vår sociala arbetsmiljö ut och hur vi organiserar våra verksamheter så att vi ökar förmågan att tillvarata människors olikheter?

  För att ta oss an de frågorna på ett innovativt och långsiktigt hållbart sätt har vi samarbetspartners i projekt UUA: Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Randstad skapat en unik utvecklingskoalition. Genom att utnyttja våra gemensamma kompetenser, erfarenheter och perspektiv kan vi gemensamt öka kunskaperna om hur fysisk och psykosocial arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att inkluderade arbetsmiljöer kan skapas på arbetsplatser.

 • I projektet har vi identifierat fyra områden som är avgörande för universellt utformade arbetsplatser och som metod- och modellutvecklingen fokuserar kring. Det handlar om arbetsplatsens fysiska utformning, den psykosociala miljö, arbetets organisering och ledning samt dess kompetensförsörjning och rekrytering.

  Genom att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen på ett universellt sätt kan det stödja alla typer av arbetsuppgifter och möjliggöra en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Nya medarbetare kan attraheras och personer med särskilda behov kan erbjudas en ändamålsenlig arbetsplats. 

  En god social arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla desto bättre fungerar den också för de som har särskilda behov av stöd och behovet av individuella anpassningar minskar.  

  Universell utformning av en arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Den förutsätter social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter och att chefer och ledare fokuserar på medarbetarnas möjligheter och anpassar både krav och stöd efter individens behov och förutsättningar. 

  Universell utformning behöver också prägla verksamheternas strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser, vilket handlar både om att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, men också om att bredda rekryteringsbasen och använda andra metoder i rekryteringsarbetet. Det krävs nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsvariationer och personer med lägre kunskaper i svenska ska kunna tas tillvara men också ett normkritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

 • I projektet har vi identifierat fyra områden som är avgörande för universellt utformade arbetsplatser och som metod- och modellutvecklingen fokuserar kring. Det handlar om arbetsplatsens fysiska utformning, den psykosociala miljö, arbetets organisering och ledning samt dess kompetensförsörjning och rekrytering.

  Genom att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen på ett universellt sätt kan det stödja alla typer av arbetsuppgifter och möjliggöra en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Nya medarbetare kan attraheras och personer med särskilda behov kan erbjudas en ändamålsenlig arbetsplats. 

  En god social arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla desto bättre fungerar den också för de som har särskilda behov av stöd och behovet av individuella anpassningar minskar.  

  Universell utformning av en arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Den förutsätter social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter och att chefer och ledare fokuserar på medarbetarnas möjligheter och anpassar både krav och stöd efter individens behov och förutsättningar. 

  Universell utformning behöver också prägla verksamheternas strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser, vilket handlar både om att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, men också om att bredda rekryteringsbasen och använda andra metoder i rekryteringsarbetet. Det krävs nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsvariationer och personer med lägre kunskaper i svenska ska kunna tas tillvara men också ett normkritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

 • I projektet utvecklas metoder och modeller för universell utformning av arbetsplatser inom de fyra dimensionerna fysisk utformning, social arbetsmiljö, organisering och ledning, samt rekrytering och kompetensförsörjning. 

  Utvecklingsarbetet inom de fyra fokusområdena sker i en dynamisk process med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna som deltar i projektet och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens. 

  Metod- och modellutvecklingen för universell utformning av arbetsplatser är en viktig del i projektet. Men parallellt med metod- och modellutvecklingen kommer nyckelpersoner på de deltagande arbetsplatserna att utbildas. De får tillgång till checklistor, verktyg och förslag på arbetssätt för universell utformning. Därigenom vill vi flytta fokus från tidsbegränsade, individuella stödinsatser till permanenta, strukturella lösningar. 

  Metoderna och modellerna för universell utformning av arbetsplatser utvecklas under våren 2018. Utvecklingsarbetet ligger till grund för de helhetsutbildningar som projektet erbjuder från och med hösten 2018. Därutöver kommer fördjupningsutbildningar inom varje fokusområde att erbjudas. 

 • I projektet utvecklas metoder och modeller för universell utformning av arbetsplatser inom de fyra dimensionerna fysisk utformning, social arbetsmiljö, organisering och ledning, samt rekrytering och kompetensförsörjning. 

  Utvecklingsarbetet inom de fyra fokusområdena sker i en dynamisk process med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna som deltar i projektet och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens. 

  Metod- och modellutvecklingen för universell utformning av arbetsplatser är en viktig del i projektet. Men parallellt med metod- och modellutvecklingen kommer nyckelpersoner på de deltagande arbetsplatserna att utbildas. De får tillgång till checklistor, verktyg och förslag på arbetssätt för universell utformning. Därigenom vill vi flytta fokus från tidsbegränsade, individuella stödinsatser till permanenta, strukturella lösningar. 

  Metoderna och modellerna för universell utformning av arbetsplatser utvecklas under våren 2018. Utvecklingsarbetet ligger till grund för de helhetsutbildningar som projektet erbjuder från och med hösten 2018. Därutöver kommer fördjupningsutbildningar inom varje fokusområde att erbjudas. 

 • Universell utformning av arbetsplatserär och kommer att vara en process som måste betraktas som ständigt pågående. I den processen finns inget slut. Det kommer alltid att komma nya metoder, nya hjälpmedel, nya diagnoser, nya... människor. Den universellt utformade arbetsplatsen kommer därför alltid att vara i ett skede av ständig utveckling. 

 • Universell utformning av arbetsplatserär och kommer att vara en process som måste betraktas som ständigt pågående. I den processen finns inget slut. Det kommer alltid att komma nya metoder, nya hjälpmedel, nya diagnoser, nya... människor. Den universellt utformade arbetsplatsen kommer därför alltid att vara i ett skede av ständig utveckling. 

 • Målsättningen med projektet är ett mer hållbart arbetsliv där alla kan få plats att bidra med sina individuella förutsättningar och där villkoren i arbetslivet främjar våra medlemmars välmående och hälsa.  

 • Målsättningen med projektet är ett mer hållbart arbetsliv där alla kan få plats att bidra med sina individuella förutsättningar och där villkoren i arbetslivet främjar våra medlemmars välmående och hälsa.  

Läs även

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

En inkluderande arbetsmiljö

För att skapa ett öppet, inkluderande och tillgängligt arbetsliv för alla krävs lite självrannsakan. Är de processer och villkor som är en del av arbetsdagen tillgänglig för alla medarbetare? Är svaret nej behövs anpassning.

Läs mer

Världens mest tillgängliga kontor

Det kostar skjortan att bygga nytt idag och när kravs ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus vittnar om något annat. Myten om att det är dyrt att bygga tillgängligt måste dö.

Läs mer