UUA – Universellt utformade arbetsplatser

Dolores Kandelin Mogard

I arbetet med UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser förenar Akademikerförbundet SSR förbundets värdegrund och det fackliga uppdraget med medlemmarnas yrkeskompetenser. Det handlar om ett jämlikt arbetsliv för alla, en sund arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 

För dig som är i Almedalen är du välkommen när vi är med i följande seminarier:

Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?

Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

Hur kan arbetsplatsen bidra till en bättre hjärnhälsa?

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv genom universellt utformade arbetsplatser?

 

När projekt UUA är färdigt ser vi att kunskapen om universellt utformade arbetsplatser har ökat samt att vi har initierat ett perspektivskifte på våra arbetsplatser. 

För Akademikerförbundet SSR är målet att arbetsplatser ska vara inkluderande och att kompetenser tas tillvara oavsett individens olikheter.  Universellt utformade arbetsplatser skapar möjligheter för befintliga och framtida medarbetare att bidra med sina förmågor och olikheter för att nå verksamhetens mål.

I arbetslivet och på arbetsplatser finns människor från olika miljöer, med olika kompetenser, människor som befinner sig i olika skeenden i livet med varierande behov. Genom att utgå ifrån det universella i utformningen av arbetsorganisation och fysisk miljö minskar behovet av att i efterhand göra individuella anpassningar. Det ökar möjligheten för fler att delta i arbetslivet och förbättrar också möjligheten för medarbetare att återkomma till en arbetsplats i samband med rehabilitering. Arbetsplatser presterar bättre när medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta utifrån sina individuella variationer.

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia erhållit medel från ESF, Europeiska Socialfonden, till ett projekt om universellt utformade arbetsplatser. 

Vad innebär projekt UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser? 

Thumbnail

Universellt utformade arbetsplatser handlar om ett perspektivskifte på synen på våra arbetsplatser. Själva begreppet, universell utformning, definieras av FN som "sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning".

På en universellt utformad arbetsplats tar man redan från början hänsyn till och utformar arbetsplatsen efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än traditionell "handikappanpassning", som ofta är stigmatiserande, eller enskilda integrationsåtgärder – anpassningar och åtgärder som kommer som påbyggnad på en redan etablerad struktur.

Det krävs nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsvariationer och personer med lägre kunskaper i svenska. 

Projekt UUA handlar om att titta på vi vad vi behöver göra på organisations- och samhällsnivå för att få ett arbetsliv med inkluderande strukturer och arbetsplatser som fungerar för alla.  

Genom att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt genom att integrera UUA-perspektivet i verksamhetens processer och organisationsstrukturer flyttar projekt UUA fokus till arbetsplatser där vi ”gör rätt från början”. När vi utformar arbetsplatserna utifrån "ytterligheterna" blir det arbetsplatser som också är bra för alla.

Varför är det här så viktigt?

Arbetsmarknaden står idag inför stora utmaningar. Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens, samtidigt som sektorn inom de närmaste åren står för ett stort generationsskifte. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting beräknar att 500 000 personer kommer att behöva rekryteras till år 2026. Frågor om rekrytering och kompetensförsörjning kommer därför att vara av mycket stor betydelse. 

Samtidigt ser vi också idag att olika grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsvariationer, personer med utländsk bakgrund, unga utan fullgjord skolgång. Sjukskrivningar drabbar också allt fler – framförallt hos kvinnor – och den psykiska ohälsan ökar. 

För att vi ska få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv behöver vi blir bättre på att tillvarata människors olikheter – och få arbetsplatser som speglar hela Sveriges befolkning. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt; en fysisk och social arbetsmiljö och ett arbetsliv med arbetsplatser som fungerar och passar alla – det vill säga Universellt Utformade Arbetsplatser. 

Det krävs innovativa lösningar!

2,3 miljoner människor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsvariation som påverkar vardagen.

Men för att utveckla arbetsplatser till att bli universellt utformade och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet finns det ett stort behov av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar. Det handlar om hur vi utformar och organiserar våra arbetsplatser, hur vi utformar våra kontorslokaler, hur vår sociala arbetsmiljö ser ut samt hur vi organiserar våra verksamheter så att vi ökar förmågan att tillvarata människors olikheter.

För att ta oss an frågan på ett innovativt och långsiktigt hållbart sätt har Akademikerförbundet SSR tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Randstad skapat en unik utvecklingskoalition. Genom att utnyttja våra gemensamma kompetenser, erfarenheter och perspektiv kan vi gemensamt öka kunskaperna om hur fysisk och psykosocial arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att inkluderade arbetsmiljöer kan skapas på arbetsplatser.

Vad innebär de fyra olika perspektiven?

Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder, att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. 

En god social arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla desto bättre fungerar den också för de som har särskilda behov av stöd och behovet av individuella anpassningar minskar.  

En universellt utformad arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Den förutsätter social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter och att chefer och ledare fokuserar på medarbetarnas möjligheter och anpassar både krav och stöd efter individens behov och förutsättningar. 

Universell utformning behöver också prägla verksamheternas strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser, vilket handlar både om att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, men också om att bredda rekryteringsbasen och använda andra metoder i rekryteringsarbetet. Det krävs nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsvariationer och personer med lägre kunskaper i svenska ska kunna tas tillvara men också ett normkritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

Vad ska vi göra?                

Metod- och modellutveckling för universell utformning av arbetsplatser är en viktig del i projektet. I projektet har vi identifierat fyra områden som är avgörande för universellt utformade arbetsplatser och som metod- och modellutvecklingen fokuserar kring. Det handlar om arbetsplatsens fysiska utformning, den psykosociala miljö, arbetets organisering och ledning samt dess kompetensförsörjning och rekrytering.

Utvecklingsarbetet inom de fyra fokusområdena sker i en dynamisk process med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna som deltar i projektet och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens. 

Thumbnail

Metoderna och modellerna för universell utformning av arbetsplatser utvecklas under våren 2018. Utvecklingsarbetet ligger till grund för de helhetsutbildningar som projektet erbjuder från och med hösten 2018. Därutöver kommer fördjupningsutbildningar inom varje fokusområde att tillhandahållas. 

Vad kan projektets resultat innebära för våra medlemmar på sikt?

Thumbnail

Målsättningen med projektet är ett mer hållbart arbetsliv där alla kan få plats att bidra med sina individuella förutsättningar och där villkoren i arbetslivet främjar våra medlemmars välmående och hälsa. 

Thumbnail
Thumbnail

Universellt utformade arbetsplatser handlar om att:

– rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation samspelar med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

– redan från början tas hänsyn till de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn där handikappanpassning eller särskilda integrationsåtgärder inte betraktas som en påbyggnad på en redan etablerad struktur.

– utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att den stödjer alla typer av arbetsuppgifter och svarar mot medarbetarnas olika behov.

– god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv och för en hållbar ekonomisk tillväxt. Ett sådant arbete tar tillvara och stärker delaktighet och inflytande. 

Läs även

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

En inkluderande arbetsmiljö

För att skapa ett öppet, inkluderande och tillgängligt arbetsliv för alla krävs lite självrannsakan. Är de processer och villkor som är en del av arbetsdagen tillgänglig för alla medarbetare? Är svaret nej behövs anpassning.

Läs mer