UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Arbetsplatser ger mer när de är till för alla. Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

UUA bör vara en självklar del av arbetslivet. Vi erbjuder utbildningar i flera steg och bygger upp ett lärandeforum där olika verksamheter samverkar för att hitta nya vägar framåt.  

Arbetet sker i bred samverkan med CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

 

Logga för UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Vad är UUA?

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas. 

UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv, en nödvändighet när välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte. Samtidigt har många grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar, ohälsa eller utländsk bakgrund.

UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera enstaka anpassningar. Att införa UUA på din arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv. UUA är ett relativt nytt begrepp, som fylls med innehåll under projektets gång.  

UUA utgår från flera fokusområden

 • Fysisk arbetsmiljö
 • Social arbetsmiljö
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledning

Dessutom genomsyrar digitalisering alla fyra områden.

“Vi har inte råd att låta bli”
Susann Börjesson, verksamhetschef i Varberg kommun

Kom igång med UUA

Har du också sett fördelarna med att börja arbeta med universell utformning av arbetsplatser? Du och din verksamhet har flera möjligheter att få del av projektet. 

Information och nätverkande

Registrera dig för UUA:s nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om till exempel kommande konferenser och seminarier.

Träffa oss. Vi på projektgruppen kommer gärna och träffar dig och din arbetsplats för att berätta mer om UUA och möjligheter till samarbete. Kontakta Sara Johansson, projektledare för UUA, eller Dolores Kandelin Mogard, projektledare för Lärandeforum UUA

Utvecklingslabbar

I en utvecklingslabb ges deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer med liknande förutsättningar. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis en halvdag. Kontakta processledare Gunnar Villevinge för mer information.

Kommande utvecklingslabbar:  

 • 17 september med näringsliv
 • 26 september med civilsamhälle
 • 9 oktober med Partsrådet/statliga myndigheter  
 • 15 oktober med främjandemyndigheter
 • 22 oktober med näringsliv

Utbildningar

Vår utbildningsprocess fungerar bäst som en trappa där varje steg bygger på det föregående. Ta ett steg i taget - hela trappan behöver inte slutföras. Det finns också möjlighet till alternativ ordning efter behov. 

Grund- och fördjupningsutbildningar

Börja med en grundkurs och fortsätt gärna med en eller flera fördjupningar inom modellens fyra olika fokusområden: fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning samt organisation och ledning.

Under september har vi grundutbildningar i Stockholm, Gävle och Göteborg.

Läs mer om grund- och fördjupningsutbildnigar och ANMÄL DIG här.

Coachutbildning

Varje deltagande verksamhet från grundutbildningen väljer ut deltagare (förslagsvis 2-4 personer) som genomgår fördjupad utbildning för att bli UUA-coacher i sina respektive organisationer. I samband med utbildningen gör deltagarna en analys av nulägessituation i sin hemmaorganisation och vilka åtgärder som kan vidtas. Kontakta processledare Gunnar Villevinge för mer information.  

Den första coachutbildningen består av två separata heldagar den 31 oktober och den 28 november.

Affärsnytta – verksamhetsutveckling – lika rättigheter

Vårt arbete med UUA

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser. Arbetet sker i bred samverkan med flera andra organisationer och företag. Det medfinaniseras av Europeiska Socialfonden (ESF) och bidrar till FN:s globala mål i Agenda 2030.

Det första projektet (UUA) inleddes 2018 med fokus på att genom utbildningar bidra till ett perspektivskifte. Det andra projektet (Lärandeforum UUA) inleddes 2019 med syfte att genom bland annat utbildning och nätverksbyggande etablera ett långsiktigt hållbart nationellt forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Idag pågår båda projekten.

Bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar

För att kunna utforma universella arbetsplatser behövs kunskaper om hur du tar tillvara kompetens hos alla människor oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder och personer med ohälsa.

Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatiseringar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.  

När du utbildar dig inom UUA får du kunskapen och verktygen för att påbörja arbetet med att bygga framtidens arbetsplatser. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan din delaktighet i UUA bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet.  

Titta gärna två av våra senaste seminarier om UUA:

I arbetslivet och på arbetsplatser finns det människor från olika miljöer med olika kompetenser, människor som befinner sig i olika skeenden i livet med varierande behov. Genom att utgå från det universella i utformningen av en arbetsorganisation, i rekrytering, och i den sociala och fysiska miljön minskar behovet av att i efterhand göra individuella anpassningar. Det ökar möjligheten för fler att delta i arbetslivet och förbättrar också möjligheten för medarbetare att återkomma till en arbetsplats i samband med rehabilitering. Arbetsplatser presterar bättre när medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta utifrån sina individuella variationer.

Flytta fokus från tidsbegränsade, individuella stödinsatser till permanenta, strukturella lösningar.

Argument för UUA

 •     En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.
 •     Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte.
 •     En halv miljon nya jobb behövs till år 2030.
 •     För att attrahera nya medarbetare behöver arbetsplatsen redan från början utformas så att den blir tillgänglig för alla.
 •     Många grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund med flera.
 •     Sjukskrivningar drabbar allt fler och den psykiska ohälsan ökar.  
 •     En av tre i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen.  

 

Loggor för organisationerna bakom UUA: Akademikerförbundet SSR, CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Samt Europeiska Socialfondens (ESF) logga.

Fyra fokusområden

Fysisk arbetsmiljö – Den 
ska stödja alla typer av arbetsuppgifter 
och vara flexibel. Det kan handla om att arbeta ostört, ha närhet till chefer eller ha möjlighet att arbeta på distans. 

Social arbetsmiljö – Om arbetsmiljön fungerar för alla fungerar den också för de som behöver särskilt stöd och då minskar behovet av individuella anpassningar. 

Arbetsorganisationens utformning och ledarskap – Bygger på social inkludering, delaktighet, och respekt. Chefer behöver anpassa krav och stöd efter varje medarbetares möjligheter. Organisationen ska ge struktur, trygghet och stabilitet. Det gör att medarbetare med olika kompetenser och förmågor kan arbeta på ett sätt som 
är tillfredställande både för dem själva och för verksamheten. 

Kompetensförsörjning 
och rekryteringsprocesser – Medarbetarnas kompetens ska användas på rätt sätt, rekryteringsbasen breddas och metoder i rekryteringsarbetet ses över. Det kräver nytänkande exempelvis när det gäller potentialen hos personer med funktionsnedsättningar eller som har lägre kunskaper i svenska. Det behövs också ett kritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

Digitalisering genomsyrar alla fyra områden. 

Läs även

Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm. 

Läs mer

Välkommen till en grundutbildning om framtidens Universellt Utformade Arbetsplatser

Du som har blivit antagen till grundutbildningen hittar allt kursmaterial på denna sida.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

Världens mest tillgängliga kontor

Det kostar skjortan att bygga nytt idag och när kravs ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus vittnar om något annat. Myten om att det är dyrt att bygga tillgängligt måste dö.

Läs mer