UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är en satsning för att arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande. Du som har inflytande på din arbetsplats har möjlighet att utbilda dig inom begreppet UUA.

För att vi ska få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv behöver vi trygghet i arbetsmiljön, förtroende för arbetsledning och tillit till olika människors kompetenser. 

 • Arbetsplatser som från början är inkluderande för alla som tar hänsyn till  och är utformade efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle.
 • En helhetssyn som innefattar mer än en traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. 
 • Att tänka till och göra rätt från början är det bästa sättet att uppnå en universellt utformad arbetsplats och få ett arbetsliv som är utformat för alla.

När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och det gör att både medarbetare och verksamheter utvecklas. 

Affärsnytta – verksamhetsutveckling – lika rättigheter 

Att införa UUA på din arbetsplats innebär att hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv. Det vill säga att istället för att göra enstaka anpassningar görs universella lösningar som fungerar för alla. 

UUA omfattar:

 • organisering av verksamhet
 • rekrytering
 • kompetensförsörjning
 • utformning av fysisk och social miljö 

För att kunna utforma universella arbetsplatser behövs kunskaper om hur du tar tillvara kompetens hos alla människor oavsett kön, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder och personer med ohälsa.

Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatiseringar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla. 

Thumbnail

Vill du vara med och bygga framtidens arbetsplatser?

När du utbildar dig inom UUA får du kunskapen och verktygen för att påbörja arbetet med att bygga framtidens arbetsplatser. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan din delaktighet i UUA bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet. 

Klicka här för att se ett filmat seminarium om UUA.

Utbildningar

Inom UUA kan du gå instegsutbildningarna och delta i labbar. Du kommer få en bred kunskap om UUA, bland annat om:

 • Från FN-stadgar till aktiva åtgärder
 • Normalläget – om normer, värderingar och fördomar
 • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder
 • Verktyg som stödjer en sund arbetsmiljö
 • Nyttoaspekter – what’s in it for us? 
 • Sju principer för universell utformning 
 • Organisation – ramverk och spelregler
 • Rekrytering och kompetensförsörjning – employer branding

Få en arbetsplats med högre prestanda

I arbetslivet och på arbetsplatser finns det människor från olika miljöer med olika kompetenser, människor som befinner sig i olika skeenden i livet med varierande behov. Genom att utgå från det universella i utformningen av en arbetsorganisation, i rekrytering, och i den sociala och fysiska miljön minskar behovet av att i efterhand göra individuella anpassningar. Det ökar möjligheten för fler att delta i arbetslivet och förbättrar också möjligheten för medarbetare att återkomma till en arbetsplats i samband med rehabilitering. Arbetsplatser presterar bättre när medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta utifrån sina individuella variationer.

För att det ska gå krävs det nytänkande om den potential som finns hos personer med funktionsnedsättning, ohälsa och hos personer med lägre språkkunskaper i svenska - vilka annars riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. 

Flytta fokus från tidsbegränsade, individuella stödinsatser till permanenta, strukturella lösningar.

Argument

 • En god arbetsmiljö är en förutsättning 
för ett hållbart arbetsliv.
 • Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte.
 • En halv miljon nya jobb behövs till 2030 (läs rapporten här).
 • För att attrahera nya medarbetare behöver arbetsplatsen redan från början utformas
 så att den blir tillgänglig för alla.
 • Många grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund med flera.
 • Sjukskrivningar drabbar allt fler och den psykiska ohälsan ökar. 
 • En av tre i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen. 

  Läs mer om de olika utbildningarna, och anmäl dig här.

  Se den intressanta diskussionen från Almedalen 2018. Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

   

  Fyra fokusområden

  Fysisk arbetsmiljö – Den 
ska stödja alla typer av arbetsuppgifter 
och vara flexibel. Det kan handla om att arbeta ostört, ha närhet till chefer eller ha möjlighet att arbeta på distans. 

  Social arbetsmiljö – Om arbetsmiljön fungerar för alla fungerar den också för de som behöver särskilt stöd och då minskar behovet av individuella anpassningar. 

  Arbetsorganisationens utformning och ledarskap – Bygger på social inkludering, delaktighet, och respekt. Chefer behöver anpassa krav och stöd efter varje medarbetares möjligheter. Organisationen ska ge struktur, trygghet och stabilitet. Det gör att medarbetare med olika kompetenser och förmågor kan arbeta på ett sätt som 
är tillfredställande både för dem själva och för verksamheten. 

  Kompetensförsörjning 
och rekryteringsprocesser – Medarbetarnas kompetens ska användas på rätt sätt, rekryteringsbasen breddas och metoder i rekryteringsarbetet ses över. Det kräver nytänkande exempelvis när det gäller potentialen hos personer med funktionsnedsättningar eller som har lägre kunskaper i svenska. Det behövs också ett kritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

  Digitalisering genomsyrar alla fyra områden. 

  Läs även

  Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

  Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm. 

  Läs mer

  Välkommen till en grundutbildning om framtidens Universellt Utformade Arbetsplatser

  Du som har blivit antagen till grundutbildningen hittar allt kursmaterial på denna sida.

  Läs mer

  Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

  Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

  Läs mer

  Världens mest tillgängliga kontor

  Det kostar skjortan att bygga nytt idag och när kravs ställs på tillgänglighet heter det att det blir för dyrt. Danska Handicaporganisationernes Hus vittnar om något annat. Myten om att det är dyrt att bygga tillgängligt måste dö.

  Läs mer