Remissvar


2019-01-25 Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

- förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen Socialdepartementet föreslår att de övergångsregler som gäller handläggare utan socionomexamen eller annan relevant ...

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

2019-01-17 I denna promemoria föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Förbundet svarar på remissen eftersom den rör den sven...

Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden SOU 2018:71

2018-12-12 Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbi...

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2018-12-05 Utredningen har haft i uppdrag att utreda behovet av ändringar av regler om sekretess och informationsutbyte för bland annat socialtjänsten och Polismyndigheten i arbetet med att ...

God och nära vård En primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-15 Utredningen är ett delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Utredaren är tillsatt för att stödja landsting, berörda myndigheter och organisatione...

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22

2018-11-15 Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den föreslår bland annat obligatoriska a...

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47-48)

2018-10-22 - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) - En lärande tillsyn - statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg ...

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-18 Förslaget är att effektivisera myndighetssektorn genom att centralisera delar av administrationen, så som fakturor och lönesystem. Vi tillstyrker förslaget men lyfter fram två ...

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66

2018-10-15 Utredningen föreslår en ny permanent form av statligt stöd för korttidsarbete som ska baseras på enskilt företags situation och innebära sänkt arbetstid där arbetstagaren, arbe...

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

2018-09-21 Utredningen syftar till att klargöra juridiken rörande digitaliseringen och automatiseringen av den offentliga förvaltningen.  Förbundet svarar på remissen utifrån...

Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28

2018-09-24 Förslaget innebär en senareläggning av den så kallade Las-åldern, dvs att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Idag är gränsen 67 år. Förslaget är att den höjs till 6...

Tid för utveckling, SOU 2018:24

2018-09-14 Utredningen lägger förslag om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och...

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

2018-09-03 Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utve...

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9

2018-06-20 Utredningen föreslår att en studerande ska kunna vara sjukskriven med studiemedel på deltid, att karenstiden för studerande utan SGI-skydd ska får förkortad karenstid från 30 t...