Remissvar


Föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

2021-02-24 1 januari 2021 infördes nya bestämmelser i lägen om stöd vid korttidsarbete (2012:948) som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensin...

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2021-02-18 Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränserna i sociala trygghetssystem, skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras. De förslag som läggs är: åldersgränse...

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag, S2020/09429

2021-01-29 I förslaget ges möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om att det inte ska göras något karensavdrag alls för vissa arbetstagare för period...

Rutavdrag för äldre 2020:52

2021-01-22. Utredaren har i uppdrag att föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet utifrån att direkta satsningar på välfärden bör pri...

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Diarienummer 2019/072424)

2020-12-28. Akademikerförbundet SSR har svarat på remissen gällande Arbetsmiljöverkets förslag om en ny struktur för föreskrifter och allmänna råd. Förbundet har följt Arbetsmiljöverkets u...

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Svar på Migrationskommitténs kompletterande promemoria till SOU 2020:54. Förslaget justerar några av de mest orimliga konsekvenserna av kommitténs förslag till ny lagstiftning varför förbund...

Innovation genom information – Öppna data-utredningens slutbetänkande

2020-12-17. Principer för öppna data föreslås vara utgångspunkten i det offentligas arbete med information. Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att...

En långsiktig hållbar migrationspolitik SOU 2020:54

2020-12-08 Akademikerförbundet SSR har besvarat Justitiedeprtementets direktremiss på migrationskommitténs betänkande En hållsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54. Förbundet är krit...

PM: Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete samt PM: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

2020-12-09 De två remisserna rör att ta bort sekretessen rörande korttidsarbete reglerat i offentlighets- och sekretesslagen samt att förlänga åtgärden till 30 juni 2021 samt i vissa avse...

PM Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

2020-11-26 I promemorian föreslås en ändring om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att...

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

2020-09-30. En parlamentarisk kommitté ska utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att möta samhällsutmaningarna. Akademikerförbundet SSR diskuterar utredningens resonemang...

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41

2020-11-13 Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster ...

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

2020-10-23 Utredningen föreslår en försäkring grundad på inkomster. Därmed blir arbetslöshetsförsäkringen, dvs. grundförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen, en sammanhållen inkomst...

En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30

2020-10-23 Utredningen lägger ett författningsförslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckli...

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7

2020-06-04 För pensionssystemets legitimitet krävs att pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv är högre än nivån för grundskyddet för den som inte har arbetat. Det avståndet ...