Akademikerförbundet SSR:s etikråd | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Etikrådet

Akademikerförbundet SSR:s etikråd

Vi vet vilken betydelse etikfrågor har för våra medlemmar. Därför har vi bildat ett etikråd för att stärka professionerna och lyfta etikdiskussionerna i den allmänna debatten.

Dagens samhällsutveckling innebär nya och förändrade etiska dilemman för många yrkesutövare. Det handlar till exempel om införande av New Public Management i välfärdssystemen, undanträngningseffekter till följd av många nyanlända, utbredningen av sociala medier eller nya riksdagspartier som man inte sympatiserar med.

Hur ska exempelvis den enskilde yrkesutövaren förhålla sig när budgetrestriktioner står i strid med professionella bedömningar eller när man måste man ta uppdrag från en organisation man inte sympatiserar med? Och hur hanterar man som uppgifter man fått om en person via Facebook?

För att visa på etikens betydelse i det professionella arbetet har förbundet inrättat ett etiskt råd med experter från olika områden. Rådet kommer att diskutera och analysera olika etiska dilemman som kommit till dess kännedom från medlemmar och utomstående. Rådets slutsatser ska så småningom publiceras i ett eget forum på vår webb. 

För att riktigt kunna använda oss av rådets kunskap behöver vi få in många exempel på etiska dilemman. Om du har något du grubblar över eller om du sitter på ett bra exempel, tveka inte att höra av dig till Titti Fränkel, förbundets utvecklingschef och ledamot av etikrådet.

Etikrådets mål

  • Lyfta etikdiskussionerna i den allmänna debatten och bland medlemmar.
  • Hålla förbundets etiska koder levande.
  • Skapa legitimitet åt förbundet som tung aktör i frågor av etisk karaktär som berör våra medlemsgrupper.

Etikrådets syfte

  • Ge chefer och professionerna stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar
  • Hålla liv i etikdebatten och i våra etiska professionskoder.

Akademikerförbundet SSR:s etiska koder

Akademikerförbundet SSR har utformat etiska koder för olika yrkesgrupper som organiseras av förbundet. Koderna beskriver etikens grundfrågor, klargör etiska värden och normer för de olika yrkesgrupper som avses och tar även upp etiska personegenskaper. I varje kod finns en sammanfattande text i form av etiska riktlinjer.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar verkar inom områden där etisk medvetenhet är nödvändig. Det handlar om situationer där den enskilde är i underläge och där yrkesutövaren till följd av sin yrkesroll är i en maktposition. De etiska koderna är tänkta att tjäna som stöd för professionerna när det gäller etiska ställningstaganden.