Vad gäller vid konflikt?

En ung vuxen med headset tittar hoppfullt ut genom fönstret.

Konflikt låter dramatiskt. Men vad är det egentligen som gäller vid konflikt? Här är svar på några av medlemmarnas vanligaste frågor.

Här hittar du allmän information och svar på några av de vanligaste frågorna om konflikt och strejkvarsel.  

Checklista för medlem före och under konflikt

  • Se till att Akademikerförbundet SSR har ett privat mobilnummer och en e-postadress som de kan nå dig på. 
  • Anmäl dina privata kontaktuppgifter till förbundet på medlem@akademssr.se 
  • Logga in på www.akademssr.se och kontrollera att dina uppgifter är riktiga vilket behövs för att kunna få ersättning.
  • Från och med den dagen strejken bryter ut får du inte arbeta, vare sig på kontoret eller någon annanstans.
  • Du står till den lokala konfliktkommitténs förfogande för fackligt arbete under konflikten: dela ut flygblad, skriva information, vara strejkvakt osv.
  • Du måste vara nåbar via telefon och e-post så att du får besked om när strejken är över.
  • Arbetsgivaren betalar inte lön till dig när du strejkar, men du får ersättning från Akademikerförbundet SSR.  
  • När strejken är över går du tillbaka till arbetet som vanligt.

Varför tar man till konfliktåtgärder?

Om arbetsgivarmotparten inte rör sig tillräckligt i förhandlingarna under avtalsrörelsen finns konflikt som en sista utväg. Konflikträtten är grundlagsskyddad (14 § 2 kap Regeringsformen). Syftet med konfliktåtgärder är att sätta press på motparten så att förhandlingarna kan leda fram till uppgörelse och nya avtal kan tecknas.

Vem beslutar om konflikt?

Beslut om konflikt och utbetalning av konflikersättning ligger hos Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse.

Vad är ett varsel?

Varsel är en förvarning om konfliktåtgärder. Medbestämmandelagen, MBL anger att varsel ska lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Varselhandlingen ska ange vem konflikten riktar sig mot, vilka medlemmar som berörs, vilka konfliktåtgärder och när de ska verkställas. Kopia på varslet ska lämnas till Medlingsinstitutet som har att utse medlare i konflikten.

Vad är en sympatiåtgärd?

En sympatiåtgärd är en konfliktåtgärd som syftar till att stödja andra förbunds konflikt.

Vad innebär strejk?

Fullständig arbetsnedläggelse, s k strejk, innebär att de medlemmar som är uttagna i strejk måste lämna arbetsplatsen och sina arbetsuppgifter under den tid som konflikt pågår. Arbetsredskap av typ mobiltelefon, bärbar dator, tjänstebil (även s k förmånsbil) ska lämnas på arbetsplatsen, eller hanteras och förvaras på annat sätt efter överenskommelse med närmaste chef.

Vad är en blockad?

En facklig organisation kan försätta vissa eller samtliga arbetsuppgifter på en arbetsplats i blockad, det vill säga arbetsgivaren får då inte beordra någon att utföra dessa arbetsuppgifter.  Andra exempel på blockadformer är övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad.

Vad är lockout?

Det är en konfliktåtgärd av arbetsgivaren. Då anger arbetsgivaren i sitt varsel vem konflikten riktar sig mot, vilka anställda som berörs, vilka konfliktåtgärder och när de ska verkställas.

Får du frågor om du är med i facket och i så fall vilket? 

Om arbetsgivare begär in listor eller frågar om uppgifter om vilka medarbetare som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR då gäller detta. Akademikerföreningarna eller Akademikerförbundet SSR lämnar inte ut sådana listor eftersom en arbetsgivare inte har rätt att ta del av dessa listor eller uppgifter. Inte heller enskilda anställda ska behöva svara på om de är medlemmar i en fackförening. 

​Detta regleras i Personuppgiftslagen 13 § :

”Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening”

Det handlar inte om att försvåra för arbetsgivaren att planera inför en eventuell strejk, utan om att inte försätta enskilda anställda i en utsatt situation.

När vet jag om min arbetsplats ska omfattas av konflikt?

När Akademikerförbundet SSR lägger konfliktvarsel preciseras vilka företag (juridiska personer) och arbetsställen (orter) som omfattas. Vi räknar med att alla medlemmar inom berörda avtalsområden är beredda att ställa upp i konflikt.

Får jag jobba hemma under konflikt?

Nej, konfliktåtgärderna gäller allt arbete, även hemma, via dator, med telefon osv.

Vem omfattas av konflikt?

Konflikten gäller alla medlemmar som är anställda av företag på de arbetsställen (orter) som anges i varselhandlingen. Undantag framgår av varslet. Medlemmarnas arbete sätts i blockad och får alltså inte utföras av andra. Vid tveksamhet: kolla vilken arbetsgivare som står i lönespecifikation eller kontrolluppgift. Konsulter etc. (anställda av annan arbetsgivare) omfattas ej av konfliktåtgärder. 

Kan någon undantas från konflikt?

I varselhandlingen preciseras vilka roller och arbetsuppgifter som är undantagna. VD, VD-sekreterare, personalchef brukar normalt vara undantagna, även tjänsteman som är på semester, har kompledigt eller tjänstledigt, är kursdeltagare eller kursledare, tjänstgör utomlands, eller utför fackligt uppdrag i bolagsstyrelsen.

Om jag har planerat att vara ledig?

Se ovan om undantag från konflikt.

Kan man få dispens från konflikt?

Oftast inte. Syftet med varsel om konflikt är att få till stånd avtal med motparten, helst innan konflikt bryter ut. Om konflikten bryter ut, måste konfliktåtgärderna ge effekt för att motparten ska ändra sin inställning i förhandlingarna. Dispens är i första hand ett arbetsgivarintresse för att minska verkningarna av konflikten och det är arbetsgivaren som får söka dispens hos Akademikerförbundet SSR centralt. Ansökan skickas till Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist via formuläret.

Om jag blir sjuk under konflikten?

Om du blir sjuk under strejk eller lockout inleds inte någon sjuklöneperiod. Om du fortfarande är sjuk när konflikten upphör börjar sjuklöneperioden första dagen som du skulle ha arbetat. Om du redan är sjuk när strejken eller lockouten inleds fortsätter sjuklöneperioden från och med den första dagen som du avstod från arbete på grund av sjukdom och de därpå följande 13 kalenderdagarna.

Får arbetsgivaren anlita konsulter och entreprenörer under konflikt?

Varslet innebär förbud mot anlitande av nya konsulter och entreprenörer för att ersätta medlem som är i konflikt, och av samma skäl förbud mot utökning av nuvarande konsulters och entreprenörers nuvarande åtaganden.

Hur stor är konfliktersättningen?

Vid konflikt ska berörda medlemmar så långt som möjligt hållas skadeslösa. Ersättning utgår från och med första dagen vid strejk eller lockout, även dag som annars är arbetsfri (till exempel lördag och söndag). Inkomstbortfall som ersätts är fast lön, fasta lönetillägg samt rörliga lönedelar. Värdet av rörliga lönedelar är genomsnittet under den senaste tolvmånadersperioden av provision, premielön och så vidare. Värde av förmåner, till exempel fri bil som inte har kunnat användas under konflikten ersätts också.

Konfliktersättning är enligt lag skattefri och betalas därför ut med nettobelopp som ska motsvara det verklige lönebortfallet efter skatt beräknat på hela inkomståret. Ersättningens storlek räknas ut schablonmässigt (lika för alla) efter skattetabell 32, kolumn 1.

Hur ansöker man om konfliktersättning?

Berörda medlemmar får en deklarationsblankett hemskickad. Blanketten ska fyllas i, undertecknas av medlem och skickas till förbundskansliet. Ambitionen är att ersättningen skall betalas ut innan arbetsgivaren gör löneavdraget. Även ny medlem kan ha rätt till konfliktersättning. Detta under förutsättning att ansökan om medlemskap har kommit till förbundskansliet senast vid konfliktutbrott (det vill säga när strejken bryter ut). 

Har du frågor om konflikt på arbetet?

Oavsett om du är arbetsgivare eller medarbetare får du gärna ringa oss. Våra erfarna jurister, ombudsmän och chefsförhandlare hjälper dig här.

Läs även

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer